Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. sausio 20 d. - Strasbūras

16. ISIS vykdomos religinių mažumų sisteminės masinės žudynės (diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: ISIS vykdomos religinių mažumų sisteminės masinės žudynės (2016/2569(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Lars Adaktusson PPE frakcijos vardu, Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu (pirmininkas, paraginęs oratorių sulėtinti kalbėjimo tempą, jį nutraukė), Javier Nart ALDE frakcijos vardu, Angel Dzhambazki, dėl diskusijų vedimo (pirmininkas informavo, kad perduos šį klausimą spręsti biurui), Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Margot Parker EFDD frakcijos vardu, Georg Mayer ENF frakcijos vardu, Diane Dodds, , nepriklausoma Parlamento narė, Michèle Alliot-Marie, Afzal Khan, Ryszard Antoni Legutko, Gerard Batten, Andrzej Grzyb, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, György Hölvényi, Ana Gomes, Marek Jurek, Tunne Kelam, Silvia Costa, Branislav Škripek, Antonio Tajani, Neena Gill, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marijana Petir ir Stanislav Polčák.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anna Záborská, Angel Dzhambazki, Neoklis Sylikiotis, Tim Aker ir Franz Obermayr, pastarasis taip pat dėl diskusijų vedimo.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 02 04 protokolo 8.10 punktas.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika