Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 20 stycznia 2016 r. - Strasburg

16. Systematyczne masowe mordy ISIS na mniejszościach religijnych (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Systematyczne masowe mordy ISIS na mniejszościach religijnych (2016/2569(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Lars Adaktusson w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR (Przewodniczący poprosił go o zwolnienie tempa wypowiedzi, a następnie odebrał mu głos), Javier Nart w imieniu grupy ALDE, Angel Dzhambazki w sprawie przebiegu debaty (Przewodniczący poinformował, że przekaże sprawę do Prezydium), Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Margot Parker w imieniu grupy EFDD, Georg Mayer w imieniu grupy ENF, Diane Dodds niezrzeszona, Michèle Alliot-Marie, Afzal Khan, Ryszard Antoni Legutko, Gerard Batten, Andrzej Grzyb, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, György Hölvényi, Ana Gomes, Marek Jurek, Tunne Kelam, Silvia Costa, Branislav Škripek, Antonio Tajani, Neena Gill, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marijana Petir i Stanislav Polčák.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Záborská, Angel Dzhambazki, Neoklis Sylikiotis, Tim Aker i Franz Obermayr, ten ostatni również w sprawie przebiegu debaty.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.10 protokołu z dnia 4.2.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności