Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 20 januari 2016 - Strasbourg

16. IS systematiska massmord på religiösa minoriteter (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: IS systematiska massmord på religiösa minoriteter (2016/2569(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Lars Adaktusson för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen (talmannen uppmanade talaren att prata långsammare och tog sedan ordet från honom), Javier Nart för ALDE-gruppen, Angel Dzhambazki, om debattens förlopp (talmannen meddelade att han skulle höra presidiet om frågan), Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, Georg Mayer för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Michèle Alliot-Marie, Afzal Khan, Ryszard Antoni Legutko, Gerard Batten, Andrzej Grzyb, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, György Hölvényi, Ana Gomes, Marek Jurek, Tunne Kelam, Silvia Costa, Branislav Škripek, Antonio Tajani, Neena Gill, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marijana Petir och Stanislav Polčák.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Záborská, Angel Dzhambazki, Neoklis Sylikiotis, Tim Aker och Franz Obermayr; den sistnämnde även om debattens förlopp.

Talare: Federica Mogherini.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.10 i protokollet av den 4.2.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy