Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο

17. Ρήτρα αμοιβαίας άμυνας (άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ) (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Ρήτρα αμοιβαίας άμυνας (άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ) (2015/3034(RSP))

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ioan Mircea Paşcu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Urmas Paet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mike Hookem, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Franz Obermayr, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Elmar Brok και Ana Gomes.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Σοφία Σακοράφα, Michèle Rivasi, Michèle Alliot-Marie, Gilles Pargneaux, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Francisco José Millán Mon, Tonino Picula, Nikolay Barekov, Sandra Kalniete, Neena Gill, Andrej Plenković, Boris Zala, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda και Andrey Kovatchev.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ruža Tomašić, Isabella Adinolfi, Νότης Μαριάς και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando Ruas, Daniel Caspary, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Francisco José Millán Mon, Tokia Saïfi και Ramón Luis Valcárcel Siso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας (άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ) (2015/3034(RSP)) (B8-0043/2016

—   Bodil Valero, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer, Bart Staes, Indrek Tarand, Pascal Durand, Igor Šoltes, Davor Škrlec και Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (2015/3034(RSP)) (B8-0045/2016

—   Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Ana Gomes, Afzal Khan, Tonino Picula, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Victor Negrescu και Boris Zala, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (2015/3034(RSP)) (B8-0051/2016)·

—   Sabine Lösing, Νεοκλής Συλικιώτης, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Σοφία Σακοράφα, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Κώστας Χρυσόγονος, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Δημήτριος Παπαδημούλης και Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας (άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ) (2015/3034(RSP)) (B8-0057/2016

—   Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Guy Verhofstadt και Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την εφαρμογή της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής, άρθρο 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 2015/3034(RSP) (B8-0058/2016

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Kazimierz Michał Ujazdowski και Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας (άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ) (2015/3034(RSP)) (B8-0059/2016

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (2015/3034(RSP)) (B8-0060/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου