Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 20. jaanuar 2016 - Strasbourg

17. Vastastikuse kaitse klausel (Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõige 7) (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Vastastikuse kaitse klausel (Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõige 7) (2015/3034(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Michael Gahler fraktsiooni PPE nimel, Ioan Mircea Paşcu fraktsiooni S&D nimel, Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel, Urmas Paet fraktsiooni ALDE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mike Hookem fraktsiooni EFDD nimel, Franz Obermayr fraktsiooni ENF nimel, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elmar Brok ja Ana Gomes.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Sofia Sakorafa, Michèle Rivasi, Michèle Alliot-Marie, Gilles Pargneaux, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Francisco José Millán Mon, Tonino Picula, Nikolay Barekov, Sandra Kalniete, Neena Gill, Andrej Plenković, Boris Zala, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda ja Andrey Kovatchev.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ruža Tomašić, Isabella Adinolfi, Notis Marias ja Georgios Epitideios.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando Ruas, Daniel Caspary, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Theodoros Zagorakis, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Francisco José Millán Mon, Tokia Saïfi ja Ramón Luis Valcárcel Siso fraktsiooni PPE nimel vastastikuse kaitse klausli (ELi lepingu artikli 42 lõige 7) kohta (2015/3034(RSP)) (B8-0043/2016);

—   Bodil Valero, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer, Bart Staes, Indrek Tarand, Pascal Durand, Igor Šoltes, Davor Škrlec ja Molly Scott Cato fraktsiooni Verts/ALE nimel Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõike 7 rakendamise kohta (2015/3034(RSP)) (B8-0045/2016);

—   Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Ana Gomes, Afzal Khan, Tonino Picula, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Victor Negrescu ja Boris Zala fraktsiooni S&D nimel Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõike 7 rakendamise kohta (2015/3034(RSP)) (B8-0051/2016);

—   Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis ja Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel vastastikuse kaitse klausli (ELi lepingu artikli 42 lõige 7) kohta (2015/3034(RSP)) (B8-0057/2016);

—   Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Guy Verhofstadt ja Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõikes 7 sätestatud vastastikuse abistamise klausli rakendamise kohta 2015/3034(RSP) (B8-0058/2016);

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Kazimierz Michał Ujazdowski ja Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel vastastikuse kaitse klausli (ELi lepingu artikli 42 lõige 7) kohta (2015/3034(RSP)) (B8-0059/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõike 7 rakendamise kohta (2015/3034(RSP)) (B8-0060/2016).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.1.2016 protokollipunkt 8.4.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika