Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. sausio 20 d. - Strasbūras

17. Tarpusavio gynybos sąlyga (ES sutarties 42 straipsnio 7 dalis); (diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Tarpusavio gynybos sąlyga (ES sutarties 42 straipsnio 7 dalis); (2015/3034(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Michael Gahler PPE frakcijos vardu, Ioan Mircea Paşcu S&D frakcijos vardu, Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu, Urmas Paet ALDE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Mike Hookem EFDD frakcijos vardu, Franz Obermayr ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Konstantinos Papadakis, Elmar Brok ir Ana Gomes.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Sofia Sakorafa, Michèle Rivasi, Michèle Alliot-Marie, Gilles Pargneaux, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Francisco José Millán Mon, Tonino Picula, Nikolay Barekov, Sandra Kalniete, Neena Gill, Andrej Plenković, Boris Zala, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda ir Andrey Kovatchev.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ruža Tomašić, Isabella Adinolfi, Notis Marias ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando Ruas, Daniel Caspary, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Theodoros Zagorakis, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Francisco José Millán Mon, Tokia Saïfi ir Ramón Luis Valcárcel Siso PPE frakcijos vardu, – dėl tarpusavio gynybos sąlygos (ES sutarties 42 straipsnio 7 dalis) (2015/3034(RSP)) (B8-0043/2016);

—   Bodil Valero, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer, Bart Staes, Indrek Tarand, Pascal Durand, Igor Šoltes, Davor Škrlec ir Molly Scott Cato Verts/ALE frakcijos vardu, – dėl Europos Sąjungos sutarties 42 straipsnio 7 dalies taikymo (2015/3034(RSP)) (B8-0045/2016);

—   Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Ana Gomes, Afzal Khan, Tonino Picula, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Victor Negrescu ir Boris Zala S&D frakcijos vardu, – dėl Europos Sąjungos sutarties 42 straipsnio 7 dalies įgyvendinimo (2015/3034(RSP)) (B8-0051/2016);

—   Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis ir Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, – dėl tarpusavio gynybos nuostatos (ES sutarties 42 straipsnio 7 dalis) (2015/3034(RSP)) (B8-0057/2016);

—   Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Guy Verhofstadt ir Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu, – dėl savitarpio pagalbos nuostatos (ES sutarties 42 straipsnio 7 dalis) įgyvendinimo (2015/3034(RSP)) (B8-0058/2016);

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Kazimierz Michał Ujazdowski ir Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, – dėl tarpusavio gynybos sąlygos (ES sutarties 42 straipsnio 7 dalis) (2015/3034(RSP)) (B8-0059/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu, – dėl Europos Sąjungos sutarties 42 straipsnio 7 dalies įgyvendinimo (2015/3034(RSP)) (B8-0060/2016).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 01 21 protokolo 8.4 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika