Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2016. gada 20. janvāris - Strasbūra

17. Savstarpējās aizsardzības klauzula (LES 42. panta 7. punkts) (debates)
CRE

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Savstarpējās aizsardzības klauzula (LES 42. panta 7. punkts) (2015/3034(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Michael Gahler PPE grupas vārdā, Ioan Mircea Paşcu S&D grupas vārdā, Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā, Urmas Paet ALDE grupas vārdā, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Mike Hookem EFDD grupas vārdā, Franz Obermayr ENF grupas vārdā, Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Elmar Brok un Ana Gomes.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Sofia Sakorafa, Michèle Rivasi, Michèle Alliot-Marie, Gilles Pargneaux, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Francisco José Millán Mon, Tonino Picula, Nikolay Barekov, Sandra Kalniete, Neena Gill, Andrej Plenković, Boris Zala, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda un Andrey Kovatchev.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ruža Tomašić, Isabella Adinolfi, Notis Marias un Georgios Epitideios.

Uzstājās Federica Mogherini.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando Ruas, Daniel Caspary, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Theodoros Zagorakis, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Francisco José Millán Mon, Tokia Saïfi un Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdā - par savstarpējās aizsardzības klauzulu (LES 42. panta 7. punkts) (2015/3034(RSP)) (B8-0043/2016);

—   Bodil Valero, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer, Bart Staes, Indrek Tarand, Pascal Durand, Igor Šoltes, Davor Škrlec un Molly Scott Cato Verts/ALE grupas vārdā - par Līguma par Eiropas Savienību 42. panta 7. punkta īstenošanu (2015/3034(RSP)) (B8-0045/2016);

—   Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Ana Gomes, Afzal Khan, Tonino Picula, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Victor Negrescu un Boris Zala S&D grupas vārdā - par Līguma par Eiropas Savienību 42. panta 7. punkta īstenošanu (2015/3034(RSP)) (B8-0051/2016);

—   Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis un Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā - par savstarpējās aizsardzības klauzulu (LES 42. panta 7. punkts) (2015/3034(RSP)) (B8-0057/2016);

—   Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Guy Verhofstadt un Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā - par savstarpējās palīdzības klauzulas (Līguma par Eiropas Savienību 42. panta 7. punkta) īstenošanu (2015/3034(RSP)) (B8-0058/2016);

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Kazimierz Michał Ujazdowski un Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā - par savstarpējās aizsardzības klauzulu (LES 42. panta 7. punkts) (2015/3034(RSP)) (B8-0059/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā - par Līguma par Eiropas Savienību 42. panta 7. punkta īstenošanu (2015/3034(RSP)) (B8-0060/2016).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 21.1.2016. protokola 8.4. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika