Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 20 stycznia 2016 r. - Strasburg

17. Klauzula wzajemnej obrony (art. 42 ust. 7 TUE) (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Klauzula wzajemnej obrony (art. 42 ust. 7 TUE) (2015/3034(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Michael Gahler w imieniu grupy PPE, Ioan Mircea Paşcu w imieniu grupy S&D, Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, Urmas Paet w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Mike Hookem w imieniu grupy EFDD, Franz Obermayr w imieniu grupy ENF, Konstantinos Papadakis niezrzeszony, Elmar Brok i Ana Gomes.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Sofia Sakorafa, Michèle Rivasi, Michèle Alliot-Marie, Gilles Pargneaux, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Francisco José Millán Mon, Tonino Picula, Nikolay Barekov, Sandra Kalniete, Neena Gill, Andrej Plenković, Boris Zala, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda i Andrey Kovatchev.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ruža Tomašić, Isabella Adinolfi, Notis Marias i Georgios Epitideios.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando Ruas, Daniel Caspary, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Theodoros Zagorakis, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Francisco José Millán Mon, Tokia Saïfi i Ramón Luis Valcárcel Siso, w imieniu grupy PPE, w sprawie klauzuli wzajemnej obrony (art. 42 ust. 7 TUE) (2015/3034(RSP)) (B8-0043/2016);

—   Bodil Valero, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer, Bart Staes, Indrek Tarand, Pascal Durand, Igor Šoltes, Davor Škrlec i Molly Scott Cato, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie zastosowania art. 42 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej (2015/3034(RSP)) (B8-0045/2016);

—   Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Ana Gomes, Afzal Khan, Tonino Picula, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Victor Negrescu i Boris Zala, w imieniu grupy S&D, w sprawie zastosowania art. 42 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej (2015/3034(RSP)) (B8-0051/2016);

—   Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis i Javier Couso Permuy, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie klauzuli wzajemnej obrony (art. 42 ust. 7 TUE) (2015/3034(RSP)) (B8-0057/2016);

—   Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Guy Verhofstadt i Ivo Vajgl, w imieniu grupy ALDE, w sprawie zastosowania klauzuli wzajemnej pomocy przewidzianej w art. 42 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej (2015/3034(RSP)) (B8-0058/2016);

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Kazimierz Michał Ujazdowski i Anna Elżbieta Fotyga, w imieniu grupy ECR, w sprawie klauzuli wzajemnej obrony (art. 42 ust. 7 TUE) (2015/3034(RSP)) (B8-0059/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD, w sprawie zastosowania art. 42 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej (2015/3034(RSP)) (B8-0060/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.4 protokołu z dnia 21.1.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności