Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 20 ianuarie 2016 - Strasbourg

17. Clauza de apărare reciprocă [articolul 42 alineatul (7) din TUE] (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Clauza de apărare reciprocă [articolul 42 alineatul (7) din TUE] (2015/3034(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Michael Gahler, în numele Grupului PPE, Ioan Mircea Paşcu, în numele Grupului S&D, Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, Urmas Paet, în numele Grupului ALDE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Mike Hookem, în numele Grupului EFDD, Franz Obermayr, în numele Grupului ENF, Konstantinos Papadakis, neafiliat, Elmar Brok și Ana Gomes.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Sofia Sakorafa, Michèle Rivasi, Michèle Alliot-Marie, Gilles Pargneaux, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Francisco José Millán Mon, Tonino Picula, Nikolay Barekov, Sandra Kalniete, Neena Gill, Andrej Plenković, Boris Zala, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda și Andrey Kovatchev.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ruža Tomašić, Isabella Adinolfi, Notis Marias și Georgios Epitideios.

A intervenit Federica Mogherini.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando Ruas, Daniel Caspary, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Theodoros Zagorakis, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Francisco José Millán Mon, Tokia Saïfi și Ramón Luis Valcárcel Siso, în numele Grupului PPE, referitoare la clauza de apărare reciprocă [articolul 42 alineatul (7) din TUE] (2015/3034(RSP)) (B8-0043/2016);

—   Bodil Valero, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer, Bart Staes, Indrek Tarand, Pascal Durand, Igor Šoltes, Davor Škrlec și Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la punerea în aplicare a articolului 42 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană (2015/3034(RSP)) (B8-0045/2016);

—   Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Ana Gomes, Afzal Khan, Tonino Picula, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Victor Negrescu și Boris Zala, în numele Grupului S&D, referitoare la punerea în aplicare a articolului 42 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană (2015/3034(RSP)) (B8-0051/2016);

—   Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis și Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la clauza de apărare reciprocă [articolul 42 alineatul (7) din TUE] (2015/3034(RSP)) (B8-0057/2016);

—   Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Guy Verhofstadt și Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, referitoare la punerea în aplicare a clauzei de asistență reciprocă de la articolul 42 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană (2015/3034(RSP)) (B8-0058/2016);

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Kazimierz Michał Ujazdowski și Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, referitoare la clauza de apărare reciprocă [articolul 42 alineatul (7) din TUE] (2015/3034(RSP)) (B8-0059/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la punerea în aplicare a articolului 42 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană (2015/3034(RSP)) (B8-0060/2016).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.4 al PV din 21.1.2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate