Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 20. januára 2016 - Štrasburg

17. Doložka o vzájomnej obrane (článok 42 ods. 7 ZEÚ) (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Doložka o vzájomnej obrane (článok 42 ods. 7 ZEÚ) (2015/3034(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler v mene skupiny PPE, Ioan Mircea Paşcu v mene skupiny S&D, Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR, Urmas Paet v mene skupiny ALDE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Mike Hookem v mene skupiny EFDD, Franz Obermayr v mene skupiny ENF, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, Elmar Brok a Ana Gomes.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Sofia Sakorafa, Michèle Rivasi, Michèle Alliot-Marie, Gilles Pargneaux, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Francisco José Millán Mon, Tonino Picula, Nikolay Barekov, Sandra Kalniete, Neena Gill, Andrej Plenković, Boris Zala, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda a Andrey Kovatchev.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ruža Tomašić, Isabella Adinolfi, Notis Marias a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando Ruas, Daniel Caspary, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Theodoros Zagorakis, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Francisco José Millán Mon, Tokia Saïfi a Ramón Luis Valcárcel Siso v mene skupiny PPE, o doložke o vzájomnej obrane (článok 42 ods. 7 ZEÚ) (2015/3034(RSP)) (B8-0043/2016);

—   Bodil Valero, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer, Bart Staes, Indrek Tarand, Pascal Durand, Igor Šoltes, Davor Škrlec a Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE, o vykonávaní článku 42 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii (2015/3034(RSP)) (B8-0045/2016);

—   Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Ana Gomes, Afzal Khan, Tonino Picula, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Victor Negrescu a Boris Zala v mene skupiny S&D, o vykonávaní článku 42 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii (2015/3034(RSP)) (B8-0051/2016);

—   Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis a Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, o doložke o vzájomnej obrane (článok 42 ods. 7 ZEÚ) (2015/3034(RSP)) (B8-0057/2016);

—   Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Guy Verhofstadt a Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, o vykonávaní doložky o vzájomnej pomoci, článok 42 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii (2015/3034(RSP)) (B8-0058/2016);

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Kazimierz Michał Ujazdowski a Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, o doložke o vzájomnej obrane (článok 42 ods. 7 ZEÚ) (2015/3034(RSP)) (B8-0059/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, o vykonávaní článku 42 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii (2015/3034(RSP)) (B8-0060/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.4 zápisnice zo dňa 21.1.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia