Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 20 januari 2016 - Strasbourg

17. Klausulen om ömsesidigt försvar (artikel 42.7 i EU-fördraget) (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Klausulen om ömsesidigt försvar (artikel 42.7 i EU-fördraget) (2015/3034(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Michael Gahler för PPE-gruppen, Ioan Mircea Paşcu för S&D-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, Urmas Paet för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Mike Hookem för EFDD-gruppen, Franz Obermayr för ENF-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, Elmar Brok och Ana Gomes.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Sofia Sakorafa, Michèle Rivasi, Michèle Alliot-Marie, Gilles Pargneaux, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Francisco José Millán Mon, Tonino Picula, Nikolay Barekov, Sandra Kalniete, Neena Gill, Andrej Plenković, Boris Zala, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda och Andrey Kovatchev.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ruža Tomašić, Isabella Adinolfi, Notis Marias och Georgios Epitideios.

Talare: Federica Mogherini.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando Ruas, Daniel Caspary, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Theodoros Zagorakis, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Francisco José Millán Mon, Tokia Saïfi och Ramón Luis Valcárcel Siso för PPE-gruppen, om klausulen om ömsesidigt försvar (artikel 42.7 i EU-fördraget) (2015/3034(RSP)) (B8-0043/2016),

—   Bodil Valero, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer, Bart Staes, Indrek Tarand, Pascal Durand, Igor Šoltes, Davor Škrlec och Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, om tillämpningen av artikel 42.7 i fördraget om Europeiska unionen (2015/3034(RSP)) (B8-0045/2016),

—   Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Ana Gomes, Afzal Khan, Tonino Picula, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Victor Negrescu och Boris Zala för S&D-gruppen, om genomförandet av artikel 42.7 i fördraget om Europeiska unionen (2015/3034(RSP)) (B8-0051/2016),

—   Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis och Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, om klausulen om ömsesidigt försvar (artikel 42.7 i EU-fördraget) (2015/3034(RSP)) (B8-0057/2016),

—   Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Guy Verhofstadt och Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, om tillämpningen av klausulen om ömsesidigt bistånd, artikel 42.7 i fördraget om Europeiska unionen (2015/3034(RSP)) (B8-0058/2016),

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Kazimierz Michał Ujazdowski och Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, om klausulen om ömsesidigt försvar (artikel 42.7 i EU-fördraget) (2015/3034(RSP)) (B8-0059/2016),

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, om genomförandet av artikel 42.7 i fördraget om Europeiska unionen (2015/3034(RSP)) (B8-0060/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.4 i protokollet av den 21.1.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy