Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 20 януари 2016 г. - Страсбург

18. Приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. (2015/3035(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Andrzej Grzyb, от името на групата PPE, Soraya Post, от името на групата S&D, Beatrix von Storch, от името на групата ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Gerolf Annemans, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Hilde Vautmans и Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eduard Kukan и Bogdan Brunon Wenta.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Davor Ivo Stier.

Изказа се Federica Mogherini.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Theodoros Zagorakis и Ramón Luis Valcárcel Siso, от името на групата PPE, относно приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. (2015/3035(RSP)) (B8-0050/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Филиз Хюсменова, Илхан Кючюк, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Hilde Vautmans и Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, относно приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. (2015/3035(RSP)) (B8-0052/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, относно приоритетите на Европейския съюз за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. (2015/3035(RSP)) (B8-0056/2016);

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini и Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, относно приоритетите на ЕС за заседанията на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. (2015/3035(RSP)) (B8-0063/2016);

—   Ignazio Corrao и Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, относно приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. (2015/3035(RSP)) (B8-0064/2016);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Edward Czesak и Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, относно приоритетите на ЕС за заседанията на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. (2015/3035(RSP)) (B8-0065/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi и Doru-Claudian Frunzulică, от името на групата S&D, относно приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. (2015/3035(RSP)) (B8-0066/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.5 от протокола от 21.1.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност