Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο

18. Οι προτεραιότητες της ΕΕ ενόψει των συνόδων του UNHRC το 2016 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Οι προτεραιότητες της ΕΕ ενόψει των συνόδων του UNHRC το 2016 (2015/3035(RSP))

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Andrzej Grzyb, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gerolf Annemans, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Hilde Vautmans και Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eduard Kukan και Bogdan Brunon Wenta.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Νότης Μαριάς, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Davor Ivo Stier.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Θεόδωρος Ζαγοράκης και Ramón Luis Valcárcel Siso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για τις συνόδους του ΣΑΔΗΕ κατά το 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0050/2016

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Hilde Vautmans και Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0052/2016

—   Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Κώστας Χρυσόγονος, Στέλιος Κούλογλου, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, au nom du groupe GUE/NGL, σχετικά με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0056/2016

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini και Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, on the EU’s priorities for the UN Human Rights Council sessions of 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0063/2016

—   Ignazio Corrao και Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0064/2016

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Edward Czesak και Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0065/2016

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi και Doru-Claudian Frunzulică, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ κατά το 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0066/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου