Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 20. jaanuar 2016 - Strasbourg

18. ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2016. aasta istungjärkudel (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2016. aasta istungjärkudel (2015/3035(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Andrzej Grzyb fraktsiooni PPE nimel, Soraya Post fraktsiooni S&D nimel, Beatrix von Storch fraktsiooni ECR nimel, Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Gerolf Annemans fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Hilde Vautmans ja Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eduard Kukan ja Bogdan Brunon Wenta.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Davor Ivo Stier.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Theodoros Zagorakis ja Ramón Luis Valcárcel Siso fraktsiooni PPE nimel ELi prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2016. aasta istungjärkudeks (2015/3035(RSP)) (B8-0050/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Hilde Vautmans ja Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel ELi prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2016. aasta istungjärkudeks (2015/3035(RSP)) (B8-0052/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel ELi prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2016. aasta istungjärkudeks (2015/3035(RSP)) (B8-0056/2016);

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini ja Molly Scott Cato fraktsiooni Verts/ALE nimel ELi prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2016. aasta istungjärkudeks (2015/3035(RSP)) (B8-0063/2016);

—   Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel ELi prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2016. aasta istungjärkudel (2015/3035(RSP)) (B8-0064/2016);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Edward Czesak ja Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel ELi prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2016. aasta istungjärkudeks (2015/3035(RSP)) (B8-0065/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi ja Doru-Claudian Frunzulică fraktsiooni S&D nimel ELi prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2016. aasta istungjärkudeks (2015/3035(RSP)) (B8-0066/2016).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.1.2016 protokollipunkt 8.5.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika