Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 20 januari 2016 - Straatsburg

18. Prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2016 (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2016 (2015/3035(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Andrzej Grzyb, namens de PPE-Fractie, Soraya Post, namens de S&D-Fractie, Beatrix von Storch, namens de ECR-Fractie, Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Gerolf Annemans, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Hilde Vautmans en Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eduard Kukan en Bogdan Brunon Wenta.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Davor Ivo Stier.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Theodoros Zagorakis en Ramón Luis Valcárcel Siso, namens de PPE-Fractie, over de prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0050/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Hilde Vautmans en Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie, over de prioriteiten van de EU voor de zittingen van de VN-Mensenrechtenraad in 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0052/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, over de prioriteiten van de Unie voor de zittingen van de VN-Mensenrechtenraad in 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0056/2016);

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini en Molly Scott Cato, namens de Verts/ALE-Fractie, over de prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0063/2016);

—   Ignazio Corrao en Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, over de prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0064/2016);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Edward Czesak en Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, over de prioriteiten van de EU voor de zittingen van de VN-Mensenrechtenraad in 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0065/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi en Doru-Claudian Frunzulică, namens de S&D-Fractie, over de prioriteiten van de EU voor de zittingen van de VN-Mensenrechtenraad in 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0066/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.5 van de notulen van 21.1.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid