Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 20 stycznia 2016 r. - Strasburg

18. Priorytety UE na sesje Rady Praw Człowieka ONZ w 2016 r. (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Priorytety UE na sesje Rady Praw Człowieka ONZ w 2016 r. (2015/3035(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Andrzej Grzyb w imieniu grupy PPE, Soraya Post w imieniu grupy S&D, Beatrix von Storch w imieniu grupy ECR, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Gerolf Annemans w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Hilde Vautmans i Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eduard Kukan i Bogdan Brunon Wenta.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Notis Marias, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davora Iva Stiera.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Theodoros Zagorakis i Ramón Luis Valcárcel Siso, w imieniu grupy PPE, w sprawie priorytetów UE na sesje Rady Praw Człowieka ONZ w 2016 r. (2015/3035(RSP)) (B8-0050/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Hilde Vautmans i Ivo Vajgl, w imieniu grupy ALDE, w sprawie priorytetów UE w Radzie Praw Człowieka ONZ w 2016 r. (2015/3035(RSP)) (B8-0052/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie priorytetów Unii Europejskiej na sesje Rady Praw Człowieka w 2016 r. (2015/3035(RSP)) (B8-0056/2016);

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini i Molly Scott Cato, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie priorytetów UE na sesje Rady Praw Człowieka ONZ w 2016 r. (2015/3035(RSP)) (B8-0063/2016);

—   Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo, w imieniu grupy EFDD, w sprawie priorytetów UE na sesje Rady Praw Człowieka ONZ w 2016 r. (2015/3035(RSP)) (B8-0064/2016);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Edward Czesak i Angel Dzhambazki, w imieniu grupy ECR, w sprawie priorytetów UE na sesje Rady Praw Człowieka ONZ w 2016 r. (2015/3035(RSP)) (B8-0065/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi i Doru-Claudian Frunzulică, w imieniu grupy S&D, w sprawie priorytetów UE na sesje Rady Praw Człowieka ONZ w 2016 r. (2015/3035(RSP)) (B8-0066/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.5 protokołu z dnia 21.1.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności