Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 20. januára 2016 - Štrasburg

18. Priority EÚ na zasadnutia Rady pre ľudské práva v roku 2016 (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Priority EÚ na zasadnutia UNHRC v roku 2016 (2015/3035(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Andrzej Grzyb v mene skupiny PPE, Soraya Post v mene skupiny S&D, Beatrix von Storch v mene skupiny ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Gerolf Annemans v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Hilde Vautmans a Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eduard Kukan a Bogdan Brunon Wenta.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Davor Ivo Stier.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Theodoros Zagorakis a Ramón Luis Valcárcel Siso v mene skupiny PPE, o prioritách EÚ na zasadnutia UNHRC v roku 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0050/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Hilde Vautmans a Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, o prioritách EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0052/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, au nom du groupe GUE/NGL, o prioritách EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0056/2016);

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini a Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE, o prioritách EÚ pre zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0063/2016);

—   Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, o prioritách EÚ na zasadnutia UNHRC v roku 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0064/2016);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Edward Czesak a Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, o prioritách EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0065/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi a Doru-Claudian Frunzulică v mene skupiny S&D, o prioritách EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0066/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.5 zápisnice zo dňa 21.1.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia