Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διάταξη των εργασιών
 3.Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Ολλανδικής Προεδρίας (συζήτηση)
 4.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 5.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 6.Διάταξη των εργασιών
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων (ΑΚΟ) στη Λετονία * (ψηφοφορία)
  
7.2.Τεκμήριο αθωότητας και δικαίωμα παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας ***I (ψηφοφορία)
  
7.3.Μέσα ατομικής προστασίας ***I (ψηφοφορία)
  
7.4.Συσκευές αερίου ***I (ψηφοφορία)
  
7.5.Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα ***I (ψηφοφορία)
  
7.6.Αντίρρηση επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (ψηφοφορία)
  
7.7.Αντίρρηση επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις ως προς τη σύνθεση και τις πληροφορίες για τις μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και τις παιδικές τροφές (ψηφοφορία)
  
7.8.Η ειρηνευτική διαδικασία για την Κολομβία (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.COP 21 (συζήτηση)
 12.Η ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη (συζήτηση)
 13.Η κατάσταση στη Νοτιοανατολική Τουρκία (συζήτηση)
 14.Συμφωνίες σύνδεσης / Ζώνες σφαιρικών και σε βάθος ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία (συζήτηση)
 15.Σύναψη της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου *** (συζήτηση)
 16.Συστηματική μαζική εξόντωση θρησκευτικών μειονοτήτων από το ISIS (συζήτηση)
 17.Ρήτρα αμοιβαίας άμυνας (άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ) (συζήτηση)
 18.Οι προτεραιότητες της ΕΕ ενόψει των συνόδων του UNHRC το 2016 (συζήτηση)
 19.Κατάθεση εγγράφων
 20.Μεταφορές πιστώσεων
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (225 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (507 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (231 kb) Κατάσταση παρόντων (38 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (103 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (38 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (297 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (412 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (708 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου