Показалец 
Протокол
PDF 301kWORD 223k
Сряда, 20 януари 2016 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Ред на работа
 3.Програма на дейността на нидерландското председателство (разискване)
 4.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 5.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 6.Ред на работа
 7.Време за гласуване
  
7.1.Автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Латвия * (гласуване)
  
7.2.Презумпция за невиновност и право на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство ***I (гласуване)
  
7.3.Лични предпазни средства ***I (гласуване)
  
7.4.Газови уреди ***I (гласуване)
  
7.5.Въжени линии ***I (гласуване)
  
7.6.Възражение по делегиран акт относно схема от общи тарифни преференции (гласуване)
  
7.7.Възражение по делегиран акт относно специфичните изисквания за състава и предоставянето на информация за преработените храни на зърнена основа и детските храни (гласуване)
  
7.8.Мирният процес в Колумбия (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.COP 21 (разискване)
 12.Хуманитарната ситуация в Йемен (разискване)
 13.Положението в югоизточната част на Турция (разискване)
 14.Споразумения за асоцииране / задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна (разискване)
 15.Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Косово *** (разискване)
 16.Систематично масово избиване на религиозни малцинства от ИДИЛ (разискване)
 17.Клаузата за обща отбрана (член 42, параграф 7 от ДЕС) (разискване)
 18.Приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. (разискване)
 19.Внесени документи
 20.Трансфер на бюджетни кредити
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.05 ч.


2. Ред на работа

Председателят припомни, че групата Verts/ALE е внесла в понеделник, 18 януари 2016 г., искане за вписване в дневния ред на настоящата сесия разискване на мерките относно правото на убежище, които Дания се готви да приече (вж. точка 13 от протокола от 18.1.2016 г).

Председателят уточни, че комисията LIBE все още не е разгледала този въпрос.

Изказаха се: Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, който отново отправи искането на неговата комисия и поиска то да бъде поставено на поименно гласуване, и Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, за да подкрепи искането.

Изказаха се: Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, която предложи искането да бъде вписано в дневния ред на следващото заседание на комисията LIBE, предвидено за понеделник, 25 януари 2016 г., Manfred Weber, от името на групата PPE, Anders Primdahl Vistisen, от името на групата ECR, и Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D.

Изказаха се: Bruno Gollnisch, за да припомни Превилника за дейността на ЕП (председателят направи уточнения) и Philippe Lamberts.

Чрез електронно гласуване (188 „за“, 108 „против“, 37 „въздържал се“), Парламентът одобри предложението на групата ALDE.

Дневният ред остана непроменен.


3. Програма на дейността на нидерландското председателство (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Програма на дейността на нидерландското председателство (2015/2963(RSP))

Mark Rutte (действащ председател на Съвета) и Jean-Claude Juncker (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Nicola Danti, Gianni Pittella, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Raymond Finch, Syed Kamall, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gerard Batten, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Vicky Ford, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, David Borrelli, от името на групата EFDD, и Marcel de Graaff, от името на групата ENF.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

Изказаха се: Janice Atkinson, Diane Dodds, Esther de Lange, Paul Tang, Peter van Dalen, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Sophia in 't Veld, Dennis de Jong, Bas Eickhout, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Annie Schreijer-Pierik, Nigel Farage, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Jan Olbrycht, Maria João Rodrigues, Kosma Złotowski, Johannes Cornelis van Baalen, Johannes Cornelis van Baalen, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, Anja Hazekamp, Sven Giegold, Peter Lundgren, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Olaf Stuger, и Gianluca Buonanno.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: Bruno Gollnisch, Alain Lamassoure, Birgit Sippel, Anneleen Van Bossuyt, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari, Marielle de Sarnez, Neoklis Sylikiotis, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Josep-Maria Terricabras, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Jane Collins, Krisztina Morvai, Luis de Grandes Pascual, Bernd Lange, Roberts Zīle, Gesine Meissner, João Ferreira, Elisabetta Gardini, Isabelle Thomas, Timothy Kirkhope, Fredrick Federley, András Gyürk, Richard Corbett, Joachim Starbatty, Мария Габриел, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Jutta Steinruck, Dubravka Šuica, Péter Niedermüller, Gunnar Hökmark, Roberto Gualtieri, Lefteris Christoforou, Jeppe Kofod, Andrzej Grzyb, Kathleen Van Brempt, Pavel Poc, Iratxe García Pérez, Clare Moody, Carlos Zorrinho, István Ujhelyi, Tanja Fajon и Evelyn Regner.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

Изказаха се: Jean-Claude Juncker и Mark Rutte.

Разискването приключи.

°
° ° °

Изказаха се: Gerard Batten относно фоновия шум в пленарната зала по време на последното изказване на Mark Rutte и Steven Woolfe относно въпрос, поставен от James Carver по време на едноминутното му изказване във връзка с важни политически въпроси в понеделник, 18 януари 2016 г. (точка 21 от протокола от 18.1.2016 г) (председателят отбеляза това).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adina-Ioana VĂLEAN
Заместник-председател


4. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването на определени публични органи и централни банки на трети държави, показателите за манипулиране на пазара, праговете за разкриване, компетентния орган, който да бъде уведомяван при забавяне, разрешението за търговия по време на забранителния срок и видовете подлежащи на уведомяване сделки на лицата, които изпълняват ръководни функции (C(2015)08943 - 2015/3038(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 17 декември 2015 г.

Препращане на водещата комисия: Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои аспекти на сътрудничеството между производителите (C(2015)08948 - 2015/3030(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 15 декември 2015 г.

Препращане на водещата комисия: Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за определяне на общи принципи и критерии за инвестиционната стратегия и на правила за управлението на Единния фонд за преструктуриране (C(2015)09013 - 2015/3036(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 16 декември 2015 г.

Препращане на водещата комисия: Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на критериите за изчисляване на предварителните вноски, както и по отношение на обстоятелствата и условията, при които плащането на извънредни последващи вноски може да бъде частично или изцяло отложено (C(2015)09016 - 2015/3039(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 17 декември 2015 г.

Препращане на водещата комисия: Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта от Съюза за доставка и разпространение на плодове и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци и бананови продукти в рамките на схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата (C(2015)09064 - 2015/3040(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 17 декември 2015 г.

Препращане на водещата комисия: Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на задълженията на депозитарите (C(2015)09160 - 2015/3041(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 17 декември 2015 г.

Препращане на водещата комисия: Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез преходни правила за някои разпоредби от Митническия кодекс на Съюза, за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие, и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/... (C(2015)09248 - 2015/3042(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 17 декември 2015 г.

Препращане на водещата комисия: Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегирано решение на Комисията за изменение на приложение V към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с удостоверенията за професионална квалификация и наименованията на курсовете на обучение (C(2016)00001 - 2016/2525(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 януари 2016 г.

Препращане на водещата комисия: Разглеждане в комисия: водеща: IMCO


5. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Директива на Комисията за изменение на приложение II към Директива 2000/53/EО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства (D040865/02 - 2016/2501(RPS) - срок: 7 април 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на корозивното действие върху кожата/дразненето на кожата, сериозното увреждане на очите/дразненето на очите и острата токсичност (D041721/03 - 2016/2506(RPS) - срок: 13 април 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: : ENVI
подпомагаща: ITRE, IMCO

- Регламент на Комисията за изменение и поправка на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на някои добавки в храните, разрешени във всички категории храни (D042507/03 - 2016/2500(RPS) - срок: 24 февруари 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на стевиолови гликозиди (E 960) като подсладител в някои нискоенергийни напитки или напитки без добавена захар (D042508/03 - 2016/2516(RPS) - срок: 14 март 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на стевиол гликозиди (E 960) като подсладител в горчица (D042509/03 - 2016/2512(RPS) - срок: 13 март 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на премахването на някои ароматични вещества от списъка на Съюза (D042554/03 - 2016/2508(RPS) - срок: 12 април 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета (D042559/03 - 2016/2510(RPS) - срок: 12 април 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: : IMCO

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от циазофамид, циклоксидим, дифлуорооцетна киселина, феноксикарб, флуметралин, флуопиколид, флупирадифурон, флуксапироксад, крезоксим-метил, мандестробин, мепанипирим, металаксил-М, пендиметалин и тефлутрин във или върху определени продукти (D042689/02 - 2016/2509(RPS) - срок: 13 март 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от хлорантранилипрол, цифлуметофен, ципродинил, диметоморф, дитиокарбамати, фенамидон, флуопирам, флутоланил, имазамокс, метрафенон, миклобутанил, пропиконазол, седаксан и спиродиклофен във или върху определени продукти (D042721/02 - 2016/2531(RPS) - срок: 15 март 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения ІІ, ІІІ и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за атразин във или върху определени продукти (D042722/02 - 2016/2511(RPS) - срок: 13 март 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от каптан, пропиконазол и спироксамин във или върху определени продукти (D042723/02 - 2016/2513(RPS) - срок: 13 март 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), калциев карбид, калиев йодид, натриев хидроген карбонат, рескалур, Beauveria bassiana щам ATCC 74040 и Beauveria bassiana щам GHA във или върху определени продукти (D042746/02 - 2016/2505(RPS) - срок: 9 март 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: : ENVI

- Директива на Комисията за изменение на Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на езиковите изисквания (D043090/01 - 2016/2507(RPS) - срок: 12 април 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: : TRAN


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adina-Ioana VĂLEAN
Заместник-председател

6. Ред на работа

В съгласие с политическите групи, изпълняващата длъжността председател предложи разискването във връзка с въпроса, изискващ устен отговор, относно преговорите по споразумение за свободна търговия с Австралия и Нова Зеландия (точка 54 от дневния ред) да бъде приключено с предложение за резолюция, която ще бъде гласувана на първата месечна сесия през февруари.

Изказа се Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, за да предложи гласуването да се проведе по време на втората месечна сесия през февруари.

Парламентът одобри последното предложение.

С това редът на работа е определен.


7. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


7.1. Автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Латвия * (гласуване)

Доклад относно проекта за решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Латвия [13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Claude Moraes (A8-0370/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0010)


7.2. Презумпция за невиновност и право на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство [COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0011)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2016)0011)


7.3. Лични предпазни средства ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно личните предпазни средства [COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Vicky Ford (A8-0148/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0012)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2016)0012)


7.4. Газови уреди ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно газовите уреди [COM(2014)0258 - C8-0006/2014 - 2014/0136(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Catherine Stihler (A8-0147/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0013)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2016)0013)


7.5. Въжени линии ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно въжените линии [COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0014)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2016)0014)


7.6. Възражение по делегиран акт относно схема от общи тарифни преференции (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 105, параграф 4 от Правилника за дейността на ЕП, от Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Eleonora Forenza, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey и Estefanía Torres Martínez, от името на групата GUE/NGL, относно Делегиран регламент на Комисията от 25 ноември 2015 г. за изменение на приложение III към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции (C(2015)08213 - 2015/2995(DEA)) (B8-0044/2016)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за приемането на предложението за резолюция)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

отхвърля се


7.7. Възражение по делегиран акт относно специфичните изисквания за състава и предоставянето на информация за преработените храни на зърнена основа и детските храни (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 105, параграф 3 от Правилника за дейността на ЕП, от комисията ENVI, относно Делегиран регламент (ЕС) на Комисията от 25 септември 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за състава и предоставянето на информация за преработени храни на зърнена основа и детски храни (C(2015)06507 - 2015/2863(DEA)) (B8-0067/2016)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за приемането на предложението за резолюция)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

приема се (P8_TA(2016)0015)

Изказвания

Keith Taylor и Miguel Arias Cañete (член на Комисията), преди гласуването.


7.8. Мирният процес в Колумбия (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016 и B8-0062/2016 (2015/3033(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0041/2016

(за замяна на B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016 и B8-0062/2016):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Francisco José Millán Mon, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cristian Dan Preda и Gabriel Mato, от името на групата PPE;

—   Ramón Jáuregui Atondo, José Blanco López, Nicola Danti, Monika Flašíková Beňová, Karoline Graswander-Hainz, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Jude Kirton-Darling, Javi López, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Carlos Zorrinho, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sergio Gutiérrez Prieto, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Renato Soru и Tibor Szanyi, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, от името на групата ECR;

—   Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička и Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE;

—   Javier Couso Permuy, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán и Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL;

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras и Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA(2016)0016)


8. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Nathalie Griesbeck - A8-0133/2015
Nirj Deva, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Daniel Hannan и Stanislav Polčák

Доклад Vicky Ford - A8-0148/2015
Andrejs Mamikins, Seán Kelly и Stanislav Polčák

Доклад Catherine Stihler - A8-0147/2015
Andrejs Mamikins и Seán Kelly

Доклад Antonio López-Istúriz White - A8-0063/2015
Lucy Anderson, Andrejs Mamikins и Seán Kelly

Мирният процес в Колумбия - (2015/3033(RSP)) - RC-B8-0041/2016
Jiří Pospíšil и Andrejs Mamikins.


9. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.25 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

10. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


11. COP 21 (разискване)

Изявление на Laurent Fabius, председател на Конференцията по изменението на климата в Париж: COP 21 (2016/2524(RSP))

Председателят направи кратко изявление, за да започне разискването.

Laurent Fabius (председател на Конференцията по изменението на климата в Париж) направи изявление.

Изказаха се: Peter Liese, от името на групата PPE, Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, Ian Duncan, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Anne-Marie Mineur, от името на групата GUE/NGL, Yannick Jadot, от името на групата Verts/ALE, Marco Affronte, от името на групата EFDD, Olaf Stuger, от името на групата ENF, и Zoltán Balczó, независим член на ЕП.

Изказа се Laurent Fabius.

Разискването приключи.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

12. Хуманитарната ситуация в Йемен (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Хуманитарната ситуация в Йемен (2016/2515(RSP))

Bert Koenders (действащ председател на Съвета) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Мария Габриел, от името на групата PPE, Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Nicolas Bay, от името на групата ENF, Alessia Maria Mosca, Javier Nart, James Carver, Eugen Freund, Ignazio Corrao и Michela Giuffrida.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Nicola Caputo и Notis Marias.

Изказа се Bert Koenders.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.9 от протокола от 4.2.2016 г.


13. Положението в югоизточната част на Турция (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в югоизточната част на Турция (2016/2530(RSP))

Johannes Hahn (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Renate Sommer, от името на групата PPE, Kati Piri, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE, Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, и James Carver, от името на групата EFDD.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Marcel de Graaff, от името на групата ENF, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Edouard Ferrand, Victor Boştinaru, Notis Marias, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Josu Juaristi Abaunz, Jean Lambert, Josef Weidenholzer, Kostas Chrysogonos, Miltiadis Kyrkos, Barbara Spinelli, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Javi López, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gianluca Buonanno, и Brando Benifei.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ангел Джамбазки, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, Fabio Massimo Castaldo, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor и Demetris Papadakis.

Изказа се Johannes Hahn.

Разискването приключи.


14. Споразумения за асоцииране / задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Споразумения за асоцииране / задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна (2015/3032(RSP))

Johannes Hahn (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Andrej Plenković, от името на групата PPE, и Knut Fleckenstein, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Barbara Spinelli, за да зададе въпрос „синя карта“ на Knut Fleckenstein, който отговори, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Tibor Szanyi и Tim Aker, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, Laurenţiu Rebega, от името на групата ENF, Michael Gahler, Victor Boştinaru, Sajjad Karim, Petras Auštrevičius, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Mike Hookem, Jean-Luc Schaffhauser, Jaromír Štětina, Richard Howitt, Monica Macovei, Javier Nart, Anja Hazekamp, Tatjana Ždanoka, Petr Mach, Olaf Stuger (председателят отправи критика към част от изказването му), Sandra Kalniete, Tim Aker, относно коментарите на председателя по повод изказването на Olaf Stuger (председателят потвърди критиката си и призова Tim Aker да спазва достойнството на разисквания), David Martin, Ryszard Czarnecki, Marietje Schaake, Steeve Briois, Elmar Brok, Tonino Picula, Kosma Złotowski, Илхан Кючюк, Daniel Caspary, Andrejs Mamikins, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Andrzej Grzyb, Joachim Schuster, Eduard Kukan, Kati Piri, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Gunnar Hökmark, Pavel Svoboda и Adam Szejnfeld.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Andrea Bocskor, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bronis Ropė, Tim Aker и Georgios Epitideios.

Изказа се Johannes Hahn.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Ulrike Lunacek, Peter Eriksson и Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, относно прилагането на споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна (2015/3032(RSP)) (B8-0068/2016);

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Mariya Gabriel, Fernando Ruas, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati и Ramón Luis Valcárcel Siso, от името на групата PPE, прилагането на споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни споразумения за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна (2015/3032(RSP)) (B8-0069/2016);

—   Petras Auštrevičius, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Pavel Telička и Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, относно прилагането на споразуменията за асоцииране / задълбочените и всеобхватни споразумения за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна (2015/3032(RSP)) (B8-0077/2016);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Ангел Джамбазки и Edward Czesak, от името на групата ECR, относно споразуменията за асоцииране / задълбочените и всеобхватни споразумения за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна (2015/3032(RSP)) (B8-0078/2016);

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Iliana Iotova, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Clare Moody, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Tonino Picula, Kati Piri, Joachim Schuster, Tibor Szanyi и Boris Zala, от името на групата S&D, относно прилагането на споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни споразумения за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна (2015/3032(RSP)) (B8-0079/2016);

—   Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná и Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, относно задълбочените и всеобхватни споразумения за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна (2015/3032(RSP)) (B8-0080/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.3 от протокола от 21.1.2016 г.


15. Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Косово *** (разискване)

Предложение за Решение на Съвета за сключването от името на Съюза на Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Косово*, от друга страна [10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

Ulrike Lunacek представи препоръката.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Изказаха се: Adam Szejnfeld (докладчик по становището на комисията INTA), Lars Adaktusson, от името на групата PPE, Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Jozo Radoš, от името на групата ALDE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Eduard Kukan, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly и Tibor Szanyi.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Hilde Vautmans, Igor Šoltes и Franz Obermayr.

Изказаха се: Johannes Hahn и Ulrike Lunacek.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.1 от протокола от 21.1.2016 г.


16. Систематично масово избиване на религиозни малцинства от ИДИЛ (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Систематично масово избиване на религиозни малцинства от ИДИЛ (2016/2569(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Lars Adaktusson, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR (председателят, след като прикани оратора да забави ритъма на изказването си, му отне думата), Javier Nart, от името на групата ALDE, Ангел Джамбазки, относно провеждането на разискването (председателят съобщи, че ще сезира Бюрото във връзка с този въпрос), Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Margot Parker, от името на групата EFDD, Georg Mayer, от името на групата ENF, Diane Dodds, независим член на ЕП, Michèle Alliot-Marie, Afzal Khan, Ryszard Antoni Legutko, Gerard Batten, Andrzej Grzyb, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, György Hölvényi, Ana Gomes, Marek Jurek, Tunne Kelam, Silvia Costa, Branislav Škripek, Antonio Tajani, Neena Gill, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Андрей Ковачев, Ramona Nicole Mănescu, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marijana Petir и Stanislav Polčák.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Záborská, Ангел Джамбазки, Neoklis Sylikiotis, Tim Aker и Franz Obermayr, последният също относно провеждането на разискването.

Изказа се Federica Mogherini.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.10 от протокола от 4.2.2016 г.


17. Клаузата за обща отбрана (член 42, параграф 7 от ДЕС) (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Клаузата за обща отбрана (член 42, параграф 7 от ДЕС) (2015/3034(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Michael Gahler, от името на групата PPE, Ioan Mircea Paşcu, от името на групата S&D, Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, Urmas Paet, от името на групата ALDE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Mike Hookem, от името на групата EFDD, Franz Obermayr, от името на групата ENF, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, Elmar Brok и Ana Gomes.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Sofia Sakorafa, Michèle Rivasi, Michèle Alliot-Marie, Gilles Pargneaux, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Francisco José Millán Mon, Tonino Picula, Николай Бареков, Sandra Kalniete, Neena Gill, Andrej Plenković, Boris Zala, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda и Андрей Ковачев.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ruža Tomašić, Isabella Adinolfi, Notis Marias и Georgios Epitideios.

Изказа се Federica Mogherini.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Андрей Ковачев, Lars Adaktusson, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando Ruas, Daniel Caspary, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Theodoros Zagorakis, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Francisco José Millán Mon, Tokia Saïfi и Ramón Luis Valcárcel Siso, от името на групата PPE, относно клаузата за обща отбрана (член 42, параграф 7 от ДЕС) (2015/3034(RSP)) (B8-0043/2016);

—   Bodil Valero, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer, Bart Staes, Indrek Tarand, Pascal Durand, Igor Šoltes, Davor Škrlec и Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, относно прилагането на член 42, параграф 7 от Договора за Европейския съюз (2015/3034(RSP)) (B8-0045/2016);

—   Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Ana Gomes, Afzal Khan, Tonino Picula, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Victor Negrescu и Boris Zala, от името на групата S&D, относно прилагането на член 42, параграф 7 от Договора за Европейския съюз (2015/3034(RSP)) (B8-0051/2016);

—   Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis и Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, относно клаузата за обща отбрана (член 42, параграф 7 от ДЕС) (2015/3034(RSP)) (B8-0057/2016);

—   Urmas Paet, Илхан Кючюк, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Guy Verhofstadt и Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, относно прилагането на клаузата за обща отбрана съгласно член 42, параграф 7 от Договора за Европейския съюз 2015/3034(RSP) (B8-0058/2016);

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ангел Джамбазки, Zdzisław Krasnodębski, Kazimierz Michał Ujazdowski и Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, относно клаузата за обща отбрана (член 42, параграф 7 от ДЕС) (2015/3034(RSP)) (B8-0059/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, относно прилагането на член 42, параграф 7 от Договора за Европейския съюз (2015/3034(RSP)) (B8-0060/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.4 от протокола от 21.1.2016 г.


18. Приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. (2015/3035(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Andrzej Grzyb, от името на групата PPE, Soraya Post, от името на групата S&D, Beatrix von Storch, от името на групата ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Gerolf Annemans, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Hilde Vautmans и Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eduard Kukan и Bogdan Brunon Wenta.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Davor Ivo Stier.

Изказа се Federica Mogherini.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Theodoros Zagorakis и Ramón Luis Valcárcel Siso, от името на групата PPE, относно приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. (2015/3035(RSP)) (B8-0050/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Филиз Хюсменова, Илхан Кючюк, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Hilde Vautmans и Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, относно приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. (2015/3035(RSP)) (B8-0052/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, относно приоритетите на Европейския съюз за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. (2015/3035(RSP)) (B8-0056/2016);

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini и Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, относно приоритетите на ЕС за заседанията на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. (2015/3035(RSP)) (B8-0063/2016);

—   Ignazio Corrao и Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, относно приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. (2015/3035(RSP)) (B8-0064/2016);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Edward Czesak и Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, относно приоритетите на ЕС за заседанията на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. (2015/3035(RSP)) (B8-0065/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi и Doru-Claudian Frunzulică, от името на групата S&D, относно приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. (2015/3035(RSP)) (B8-0066/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.5 от протокола от 21.1.2016 г.


19. Внесени документи

Внесени са следните документи от Сметната палата и Комисията:

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-01/A/16 - Европейска сметна палата (N8-0009/2016 - C8-0001/2016 - 2016/2001(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 46/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0010/2016 - C8-0002/2016 - 2016/2002(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG


20. Трансфер на бюджетни кредити

В съответствие с член 27 от Финансовия регламент Съветът на Европейския съюз информира бюджетния орган за одобряването на трансфера на бюджетни кредити на Съда на Европейския съюз № 8/2015

В съответствие с член 27 от Финансовия регламент Съветът на Европейския съюз информира бюджетния орган за одобряването на трансфера на бюджетни кредити DEC 40/2015 - Раздел III - Комисия

В съответствие с член 27 от Финансовия регламент Съветът на Европейския съюз информира бюджетния орган за одобряването на трансфера на бюджетни кредити DEC 41/2015 - Раздел III - Комисия

В съответствие с член 27 от Финансовия регламент Съветът на Европейския съюз информира бюджетния орган за одобряването на трансфера на бюджетни кредити DEC 42/2015 - Раздел III - Комисия

В съответствие с член 27 от Финансовия регламент Съветът на Европейския съюз информира бюджетния орган за одобряването на трансфера на бюджетни кредити DEC 43/2015 - Раздел III - Комисия

В съответствие с член 27 от Финансовия регламент Съветът на Европейския съюз информира бюджетния орган за одобряването на трансфера на бюджетни кредити DEC 44/2015 - Раздел III - Комисия

В съответствие с член 27 от Финансовия регламент Съветът на Европейския съюз информира бюджетния орган за одобряването на трансфера на бюджетни кредити DEC 45/2015 - Раздел III - Комисия


21. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 574.582/OJJE).


22. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.40 ч.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Chinnici, Crowley, Deprez, Dodds Anneliese, Engström, Händel, Koch, Konečná, Liberadzki, Lietz, Lösing, Łybacka, Michels, Paksas, Pietikäinen

Правна информация - Политика за поверителност