Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 266kWORD 189k
Kolmapäev, 20. jaanuar 2016 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Tööplaan
 3.Madalmaade eesistumisaja tegevuskava (arutelu)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 5.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 6.Tööplaan
 7.Hääletused
  
7.1.Sõidukite registreerimisandmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Lätiga * (hääletus)
  
7.2.Süütuse presumptsiooni ja kohtulikul arutamisel osalemise õiguse teatavate aspektide tugevdamine kriminaalmenetluses ***I (hääletus)
  
7.3.Isikukaitsevahendid ***I (hääletus)
  
7.4.Küttegaasiseadmed ***I (hääletus)
  
7.5.Köisteed ***I (hääletus)
  
7.6.Vastuväite esitamine üldiste tariifsete soodustuste kava käsitleva delegeeritud õigusakti kohta (hääletus)
  
7.7.Vastuväite esitamine teraviljapõhise töödeldud toidu ja imikutoidu koostise ja teabe erinõudeid käsitleva delegeeritud õigusakti kohta (hääletus)
  
7.8.Colombia rahuprotsess (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.ÜRO kliimamuutuste konverents COP 21 (arutelu)
 12.Humanitaarolukord Jeemenis (arutelu)
 13.Olukord Kagu-Türgis (arutelu)
 14.Gruusia, Moldova ja Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingud ning põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubanduslepingud (arutelu)
 15.ELi–Kosovo stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping *** (arutelu)
 16.Usuvähemuste esindajate süstemaatiline massiline tapmine ISISe poolt (arutelu)
 17.Vastastikuse kaitse klausel (Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõige 7) (arutelu)
 18.ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2016. aasta istungjärkudel (arutelu)
 19.Esitatud dokumendid
 20.Assigneeringute ümberpaigutamine
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.05.


2. Tööplaan

President tuletas meelde, et fraktsioon Verts/ALE oli esitanud 18. jaanuaril 2016 taotluse lisada käesoleva osaistungjärgu päevakorda arutelu varjupaigaõigust käsitlevate meetmete kohta, mida Taani kavatseb võtta (vt 18.1.2016 protokollipunkt 13).

President täpsustas, et LIBE-komisjon ei ole seda küsimust veel käsitlenud.

Sõna võtsid Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes kordas oma fraktsiooni taotlust ja palus, et see pandaks nimelisele hääletusele, ja Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes seda taotlust toetas.

Sõna võtsid Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, kes tegi ettepaneku lisada see küsimus LIBE-komisjoni järgmise, 25. jaanuarile 2016 kavandatud koosoleku päevakorda, Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Anders Primdahl Vistisen fraktsiooni ECR nimel ja Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel.

Sõna võtsid Bruno Gollnisch, et tuletada meelde kodukorra sätteid (president andis selgitusi), ja Philippe Lamberts.

Euroopa Parlament kiitis elektroonilise hääletusega (188 poolt, 108 vastu, 37 erapooletut) fraktsiooni ALDE taotluse heaks.

Päevakorda ei muudetud.


3. Madalmaade eesistumisaja tegevuskava (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Madalmaade eesistumisaja tegevuskava (2015/2963(RSP))

Mark Rutte (nõukogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Nicola Danti, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Raymond Finch, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gerard Batten, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Vicky Ford, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, David Borrelli fraktsiooni EFDD nimel ja Marcel de Graaff fraktsiooni ENF nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

Sõna võtsid Janice Atkinson, Diane Dodds, Esther de Lange, Paul Tang, Peter van Dalen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Sophia in 't Veld, Dennis de Jong, Bas Eickhout, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Annie Schreijer-Pierik, Nigel Farage, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Jan Olbrycht, Maria João Rodrigues, Kosma Złotowski, Johannes Cornelis van Baalen, Johannes Cornelis van Baalen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Anja Hazekamp, Sven Giegold, Peter Lundgren, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Olaf Stuger, ja Gianluca Buonanno.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Bruno Gollnisch, Alain Lamassoure, Birgit Sippel, Anneleen Van Bossuyt, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Marielle de Sarnez, Neoklis Sylikiotis, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Josep-Maria Terricabras, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Jane Collins, Krisztina Morvai, Luis de Grandes Pascual, Bernd Lange, Roberts Zīle, Gesine Meissner, João Ferreira, Elisabetta Gardini, Isabelle Thomas, Timothy Kirkhope, Fredrick Federley, András Gyürk, Richard Corbett, Joachim Starbatty, Mariya Gabriel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Jutta Steinruck, Dubravka Šuica, Péter Niedermüller, Gunnar Hökmark, Roberto Gualtieri, Lefteris Christoforou, Jeppe Kofod, Andrzej Grzyb, Kathleen Van Brempt, Pavel Poc, Iratxe García Pérez, Clare Moody, Carlos Zorrinho, István Ujhelyi, Tanja Fajon ja Evelyn Regner.

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

Sõna võtsid Jean-Claude Juncker ja Mark Rutte.

Arutelu lõpetati.

°
° ° °

Sõna võtsid Gerard Batten eelkõneleja Mark Rutte sõnavõtu ajal istungisaalis valitsenud taustamüra kohta ja Steven Woolfe küsimuse kohta, mille tõstatas James Carver 18. jaanuaril 2016 oma üheminutilises sõnavõtus poliitiliselt olulistel teemadel (18.1.2016 protokollipunkt 21) (president võttis selle teadmiseks).

ISTUNGI JUHATAJA: Adina-Ioana VĂLEAN
asepresident


4. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 596/2014 seoses eranditega teatud kolmandate riikide avalik-õiguslikele asutustele ja keskpankadele, turuga manipuleerimise tunnustega, avalikustamise määradega, pädevate asutustega, kellele teatada viivitustest, kauplemisloaga keeluajal ja juhtide teatamiskohustuslike tehingute liikidega (C(2015)08943 - 2015/3038(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 17. detsembrist 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 tootjate koostöö teatavate üksikasjade osas (C(2015)08948 - 2015/3030(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 15. detsembrist 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse investeerimisstrateegia üldpõhimõtted ja -kriteeriumid ning ühtse kriisilahendusfondi halduseeskirjad (C(2015)09013 - 2015/3036(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 16. detsembrist 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 806/2014 seoses ex ante osamaksete arvutamise kriteeriumidega ning asjaolude ja tingimustega, mille kohaselt saab erakorraliste ex post osamaksete tasumist osaliselt või täielikult edasi lükata (C(2015)09016 - 2015/3039(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 17. detsembrist 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses liidu toetusega, mida antakse koolipuuvilja ja kooliköögivilja kava raames puu- ja köögivilja, töödeldud puu- ja köögivilja- ning banaanitoodete tarnimiseks ja jagamiseks (C(2015)09064 - 2015/3040(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 17. detsembrist 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ seoses depositooriumide kohustustega (C(2015)09160 - 2015/3041(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 17. detsembrist 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavate sätete üleminekueeskirjadega, kui vajalikud elektroonilised süsteemid veel ei toimi, ja muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/... (C(2015)09248 - 2015/3042(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 17. detsembrist 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud otsus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/36/EÜ V lisa seoses kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide ja koolituskursuste nimedega (C(2016)00001 - 2016/2525(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. jaanuarist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: IMCO


5. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/53/EÜ (kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta) II lisa (D040865/02 - 2016/2501(RPS) - tähtaeg: 7. aprill 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) VII ja VIII lisa seoses nahasöövituse/-ärrituse, raske silmakahjustuse / silmade ärrituse ja akuutse toksilisusega (D041721/03 - 2016/2506(RPS) - tähtaeg: 13. aprill 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE, IMCO

- Komisjoni määrus, millega muudetakse ja parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses teatavate kõikides toidugruppides kasutamiseks lubatud toidu lisaainete kasutamisega (D042507/03 - 2016/2500(RPS) - tähtaeg: 24. veebruar 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses stevioolglükosiidide (E 960) kasutamisega magusainena teatavates vähendatud energiasisaldusega või suhkrulisandita jookides (D042508/03 - 2016/2516(RPS) - tähtaeg: 14. märts 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses stevioolglükosiidide (E 960) kasutamisega magusainena sinepis (D042509/03 - 2016/2512(RPS) - tähtaeg: 13. märts 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa teatavate lõhna- ja maitseainete väljajätmiseks liidu loetelust (D042554/03 - 2016/2508(RPS) - tähtaeg: 12. aprill 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 661/2009 (D042559/03 - 2016/2510(RPS) - tähtaeg: 12. aprill 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate tsüasofamiidi, tsükloksüdiimi, difluoroäädikhappe, fenoksükarbi, flumetraliini, fluopikoliidi, flupüradifurooni, fluksapüroksaadi, metüülkresoksiimi, mandestrobiini, mepanipüriimi, metalaksüül-M'i, pendimetaliini ja teflutriini jääkide piirnormidega (D042689/02 - 2016/2509(RPS) - tähtaeg: 13. märts 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate kloorantraniliprooli, tsüflumetofeeni, tsüprodiniili, dimetomorfi, ditiokarbamaatide, fenamidooni, fluopüraami, flutolaniili, imasamoksi, metrafenooni, müklobutaniili, propikonasooli, sedaksaani ja spirodiklofeeni jääkide piirnormidega (D042721/02 - 2016/2531(RPS) - tähtaeg: 15. märts 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses atrasiini jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D042722/02 - 2016/2511(RPS) - tähtaeg: 13. märts 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate kaptaani, propikonasooli ja spiroksamiini jääkide piirnormidega (D042723/02 - 2016/2513(RPS) - tähtaeg: 13. märts 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 IV lisa seoses Cydia pomonella granuloosviiruse (CpGV), kaltsiumkarbiidi, kaaliumjodiidi, naatriumvesinikkarbonaadi, reskaluuri ning Beauveria bassiana tüvega ATCC 74040 ja Beauveria bassiana tüvega GHA (D042746/02 - 2016/2505(RPS) - tähtaeg: 9. märts 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/59/EÜ seoses keelenõuetega (D043090/01 - 2016/2507(RPS) - tähtaeg: 12. aprill 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN


ISTUNGI JUHATAJA: Adina-Ioana VĂLEAN
asepresident

6. Tööplaan

Juhataja tegi kokkuleppel fraktsioonidega ettepaneku, et arutelu suuliselt vastatava küsimuse üle vabakaubanduslepingu alaste läbirääkimiste alustamise kohta Austraalia ja Uus-Meremaaga (päevakorra punkt 54) viidaks lõpule resolutsiooni ettepanekuga, mille hääletus toimuks veebruari I osaistungjärgul.

Sõna võttis Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes tegi ettepaneku, et hääletus toimuks veebruari II osaistungjärgul.

Parlament kiitis viimati nimetatud ettepaneku heaks.

Tööplaan kinnitati.


7. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


7.1. Sõidukite registreerimisandmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Lätiga * (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõidukite registreerimisandmetega seotud automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Lätiga [13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Claude Moraes (A8-0370/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0010)


7.2. Süütuse presumptsiooni ja kohtulikul arutamisel osalemise õiguse teatavate aspektide tugevdamine kriminaalmenetluses ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega tugevdatakse süütuse presumptsiooni teatavaid aspekte ja õigust viibida kriminaalmenetluse korral isiklikult kohtulikul arutamisel [COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2016)0011)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2016)0011)


7.3. Isikukaitsevahendid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus isikukaitsevahendite kohta [COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Vicky Ford (A8-0148/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2016)0012)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2016)0012)


7.4. Küttegaasiseadmed ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus küttegaasiseadmete kohta [COM(2014)0258 - C8-0006/2014 - 2014/0136(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Catherine Stihler (A8-0147/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2016)0013)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2016)0013)


7.5. Köisteed ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus köisteede kohta [COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2016)0014)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2016)0014)


7.6. Vastuväite esitamine üldiste tariifsete soodustuste kava käsitleva delegeeritud õigusakti kohta (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 4 esitasid Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Eleonora Forenza, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey ja Estefanía Torres Martínez fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjoni 25. novembri 2015. aasta delegeeritud määruse kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) III lisa (C(2015)08213 - 2015/2995(DEA)) (B8-0044/2016)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

(Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmiseks nõutav häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

Tagasi lükatud


7.7. Vastuväite esitamine teraviljapõhise töödeldud toidu ja imikutoidu koostise ja teabe erinõudeid käsitleva delegeeritud õigusakti kohta (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 3 esitas ENVI-komisjon komisjoni 25. septembri 2015. aasta delegeeritud määruse (EL) kohta, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 609/2013 seoses teraviljapõhise töödeldud toidu ja imikutoidu koostise ja teabe erinõuetega (C(2015)06507 - 2015/2863(DEA)) (B8-0067/2016)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

( Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmiseks nõutav häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

Vastu võetud (P8_TA(2016)0015)

Keith Taylor ja Miguel Arias Cañete (komisjoni liige) enne hääletust.


7.8. Colombia rahuprotsess (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016 ja B8-0062/2016 (2015/3033(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0041/2016

(asendades B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016 ja B8-0062/2016),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Francisco José Millán Mon, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cristian Dan Preda ja Gabriel Mato fraktsiooni PPE nimel;

—   Ramón Jáuregui Atondo, José Blanco López, Nicola Danti, Monika Flašíková Beňová, Karoline Graswander-Hainz, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Jude Kirton-Darling, Javi López, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Carlos Zorrinho, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sergio Gutiérrez Prieto, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Renato Soru ja Tibor Szanyi fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel;

—   Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička ja Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel;

—   Javier Couso Permuy, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán ja Lidia Senra Rodríguez fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras ja Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0016)


8. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Nathalie Griesbeck - A8-0133/2015
Nirj Deva, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Daniel Hannan ja Stanislav Polčák

Raport: Vicky Ford - A8-0148/2015
Andrejs Mamikins, Seán Kelly ja Stanislav Polčák

Raport: Catherine Stihler - A8-0147/2015
Andrejs Mamikins ja Seán Kelly

Raport: Antonio López-Istúriz White - A8-0063/2015
Lucy Anderson, Andrejs Mamikins ja Seán Kelly

Colombia rahuprotsess - (2015/3033(RSP)) - RC-B8-0041/2016
Jiří Pospíšil ja Andrejs Mamikins.


9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 13.25 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

10. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


11. ÜRO kliimamuutuste konverents COP 21 (arutelu)

Pariisi kliimamuutuste konverentsi eesistuja Laurent Fabiuse avaldus: ÜRO kliimamuutuste konverents COP 21 (2016/2524(RSP))

President tegi arutelu sissejuhatuseks lühikese avalduse.

Laurent Fabius (Pariisi kliimamuutuste konverentsi eesistuja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Peter Liese fraktsiooni PPE nimel, Kathleen Van Brempt fraktsiooni S&D nimel, Ian Duncan fraktsiooni ECR nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Anne-Marie Mineur fraktsiooni GUE/NGL nimel, Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Affronte fraktsiooni EFDD nimel, Olaf Stuger fraktsiooni ENF nimel, ja Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Laurent Fabius.

Arutelu lõpetati.


ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

(Istung katkestati mõneks hetkeks)

12. Humanitaarolukord Jeemenis (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Humanitaarolukord Jeemenis (2016/2515(RSP))

Bert Koenders (nõukogu eesistuja) esines avaldusega liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Sõna võtsid Mariya Gabriel fraktsiooni PPE nimel, Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel, Alessia Maria Mosca, Javier Nart, James Carver, Eugen Freund, Ignazio Corrao ja Michela Giuffrida.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Nicola Caputo ja Notis Marias.

Sõna võttis Bert Koenders.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.2.2016 protokollipunkt 8.9.


13. Olukord Kagu-Türgis (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Kagu-Türgis (2016/2530(RSP))

Johannes Hahn (komisjoni liige) esines avaldusega liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Sõna võtsid Renate Sommer fraktsiooni PPE nimel, Kati Piri fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel, Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel ja James Carver fraktsiooni EFDD nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Marcel de Graaff fraktsiooni ENF nimel, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Edouard Ferrand, Victor Boştinaru, Notis Marias, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Josu Juaristi Abaunz, Jean Lambert, Josef Weidenholzer, Kostas Chrysogonos, Miltiadis Kyrkos, Barbara Spinelli, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Javi López, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gianluca Buonanno, ja Brando Benifei.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, Fabio Massimo Castaldo, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor ja Demetris Papadakis.

Sõna võttis Johannes Hahn.

Arutelu lõpetati.


14. Gruusia, Moldova ja Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingud ning põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubanduslepingud (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Gruusia, Moldova ja Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingud ning põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubanduslepingud (2015/3032(RSP))

Johannes Hahn (komisjoni liige) esines avaldusega liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Sõna võtsid Andrej Plenković fraktsiooni PPE nimel ja Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võtsid Barbara Spinelli, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Knut Fleckensteinile, kes sellele vastas, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Tibor Szanyi ja Tim Aker, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel, Laurenţiu Rebega fraktsiooni ENF nimel, Michael Gahler, Victor Boştinaru, Sajjad Karim, Petras Auštrevičius, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Mike Hookem, Jean-Luc Schaffhauser, Jaromír Štětina, Richard Howitt, Monica Macovei, Javier Nart, Anja Hazekamp, Tatjana Ždanoka, Petr Mach, Olaf Stuger (juhataja kritiseeris mõnda tema märkustest), Sandra Kalniete, Tim Aker juhataja poolt Olaf Stugeri sõnavõtu kohta esitatud kommentaaride kohta (juhataja jäi endale kindlaks ja palus Tim Akeril austada arutelude läbiviimise korda), David Martin, Ryszard Czarnecki, Marietje Schaake, Steeve Briois, Elmar Brok, Tonino Picula, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Daniel Caspary, Andrejs Mamikins, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Andrzej Grzyb, Joachim Schuster, Eduard Kukan, Kati Piri, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Gunnar Hökmark, Pavel Svoboda ja Adam Szejnfeld.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Andrea Bocskor, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bronis Ropė, Tim Aker ja Georgios Epitideios.

Sõna võttis Johannes Hahn.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Ulrike Lunacek, Peter Eriksson ja Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel Gruusia, Moldova ja Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingute ning põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduslepingute rakendamise kohta (2015/3032(RSP)) (B8-0068/2016);

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Mariya Gabriel, Fernando Ruas, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati ja Ramón Luis Valcárcel Siso fraktsiooni PPE nimel Gruusia, Moldova ja Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingute / põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduslepingute rakendamise kohta (2015/3032(RSP)) (B8-0069/2016);

—   Petras Auštrevičius, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Pavel Telička ja Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel Gruusia, Moldova ja Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingute ning põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduslepingute rakendamise kohta (2015/3032(RSP)) (B8-0077/2016);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki ja Edward Czesak fraktsiooni ECR nimel Gruusia, Moldova ja Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingute ning põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduslepingute kohta (2015/3032(RSP)) (B8-0078/2016);

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Iliana Iotova, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Clare Moody, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Tonino Picula, Kati Piri, Joachim Schuster, Tibor Szanyi ja Boris Zala fraktsiooni S&D nimel Gruusia, Moldova ja Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingute / põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduslepingute rakendamise kohta (2015/3032(RSP)) (B8-0079/2016);

—   Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná ja Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel Gruusia, Moldova ja Ukrainaga sõlmitud põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduslepingute kohta (2015/3032(RSP)) (B8-0080/2016).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.1.2016 protokollipunkt 8.3.


15. ELi–Kosovo stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping *** (arutelu)

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja teiselt poolt Kosovo vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu sõlmimise kohta Euroopa Liidu nimel [10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

Ulrike Lunacek tutvustas soovitust.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

Sõna võtsid Adam Szejnfeld (INTA-komisjoni arvamuse koostaja), Lars Adaktusson fraktsiooni PPE nimel, Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, Jozo Radoš fraktsiooni ALDE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Eduard Kukan, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos ja Doru-Claudian Frunzulică.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly ja Tibor Szanyi.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Hilde Vautmans, Igor Šoltes ja Franz Obermayr.

Sõna võtsid Johannes Hahn ja Ulrike Lunacek.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.1.2016 protokollipunkt 8.1.


16. Usuvähemuste esindajate süstemaatiline massiline tapmine ISISe poolt (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Usuvähemuste esindajate süstemaatiline massiline tapmine ISISe poolt (2016/2569(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Lars Adaktusson fraktsiooni PPE nimel, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel (juhataja andis talle sõna, olles eelnevalt palunud kõnelejal rääkimise tempot aeglustada), Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel, Angel Dzhambazki arutelu läbiviimise korraldamise kohta (juhataja andis teada, et annab küsimuse edasi juhatusele), Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Margot Parker fraktsiooni EFDD nimel, Georg Mayer fraktsiooni ENF nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Michèle Alliot-Marie, Afzal Khan, Ryszard Antoni Legutko, Gerard Batten, Andrzej Grzyb, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, György Hölvényi, Ana Gomes, Marek Jurek, Tunne Kelam, Silvia Costa, Branislav Škripek, Antonio Tajani, Neena Gill, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marijana Petir ja Stanislav Polčák.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Záborská, Angel Dzhambazki, Neoklis Sylikiotis, Tim Aker ja Franz Obermayr, neist viimane samuti arutelu läbiviimise korralduse kohta.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.2.2016 protokollipunkt 8.10.


17. Vastastikuse kaitse klausel (Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõige 7) (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Vastastikuse kaitse klausel (Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõige 7) (2015/3034(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Michael Gahler fraktsiooni PPE nimel, Ioan Mircea Paşcu fraktsiooni S&D nimel, Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel, Urmas Paet fraktsiooni ALDE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mike Hookem fraktsiooni EFDD nimel, Franz Obermayr fraktsiooni ENF nimel, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elmar Brok ja Ana Gomes.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Sofia Sakorafa, Michèle Rivasi, Michèle Alliot-Marie, Gilles Pargneaux, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Francisco José Millán Mon, Tonino Picula, Nikolay Barekov, Sandra Kalniete, Neena Gill, Andrej Plenković, Boris Zala, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda ja Andrey Kovatchev.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ruža Tomašić, Isabella Adinolfi, Notis Marias ja Georgios Epitideios.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando Ruas, Daniel Caspary, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Theodoros Zagorakis, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Francisco José Millán Mon, Tokia Saïfi ja Ramón Luis Valcárcel Siso fraktsiooni PPE nimel vastastikuse kaitse klausli (ELi lepingu artikli 42 lõige 7) kohta (2015/3034(RSP)) (B8-0043/2016);

—   Bodil Valero, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer, Bart Staes, Indrek Tarand, Pascal Durand, Igor Šoltes, Davor Škrlec ja Molly Scott Cato fraktsiooni Verts/ALE nimel Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõike 7 rakendamise kohta (2015/3034(RSP)) (B8-0045/2016);

—   Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Ana Gomes, Afzal Khan, Tonino Picula, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Victor Negrescu ja Boris Zala fraktsiooni S&D nimel Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõike 7 rakendamise kohta (2015/3034(RSP)) (B8-0051/2016);

—   Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis ja Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel vastastikuse kaitse klausli (ELi lepingu artikli 42 lõige 7) kohta (2015/3034(RSP)) (B8-0057/2016);

—   Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Guy Verhofstadt ja Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõikes 7 sätestatud vastastikuse abistamise klausli rakendamise kohta 2015/3034(RSP) (B8-0058/2016);

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Kazimierz Michał Ujazdowski ja Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel vastastikuse kaitse klausli (ELi lepingu artikli 42 lõige 7) kohta (2015/3034(RSP)) (B8-0059/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõike 7 rakendamise kohta (2015/3034(RSP)) (B8-0060/2016).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.1.2016 protokollipunkt 8.4.


18. ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2016. aasta istungjärkudel (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2016. aasta istungjärkudel (2015/3035(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Andrzej Grzyb fraktsiooni PPE nimel, Soraya Post fraktsiooni S&D nimel, Beatrix von Storch fraktsiooni ECR nimel, Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Gerolf Annemans fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Hilde Vautmans ja Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eduard Kukan ja Bogdan Brunon Wenta.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Davor Ivo Stier.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Theodoros Zagorakis ja Ramón Luis Valcárcel Siso fraktsiooni PPE nimel ELi prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2016. aasta istungjärkudeks (2015/3035(RSP)) (B8-0050/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Hilde Vautmans ja Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel ELi prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2016. aasta istungjärkudeks (2015/3035(RSP)) (B8-0052/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel ELi prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2016. aasta istungjärkudeks (2015/3035(RSP)) (B8-0056/2016);

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini ja Molly Scott Cato fraktsiooni Verts/ALE nimel ELi prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2016. aasta istungjärkudeks (2015/3035(RSP)) (B8-0063/2016);

—   Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel ELi prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2016. aasta istungjärkudel (2015/3035(RSP)) (B8-0064/2016);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Edward Czesak ja Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel ELi prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2016. aasta istungjärkudeks (2015/3035(RSP)) (B8-0065/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi ja Doru-Claudian Frunzulică fraktsiooni S&D nimel ELi prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2016. aasta istungjärkudeks (2015/3035(RSP)) (B8-0066/2016).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.1.2016 protokollipunkt 8.5.


19. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud Euroopa Kontrollikoda ja komisjon:

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-01/A/16 - Euroopa Kontrollikoda (N8-0009/2016 - C8-0001/2016 - 2016/2001(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise etepanek DEC 46/2015 - III jagu - Komisjon (N8-0010/2016 - C8-0002/2016 - 2016/2002(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG


20. Assigneeringute ümberpaigutamine

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas kooskõlas finantsmääruse artikliga 27 eelarvepädevat institutsiooni Euroopa Liidu Kohtu assigneeringute ümberpaigutamise nr 8/2015 heakskiitmisest

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas kooskõlas finantsmääruse artikliga 27 eelarvepädevat institutsiooni Euroopa Liidu Kohtu assigneeringute ümberpaigutamise DEC 40/2015 - III jagu – Komisjon heakskiitmisest

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas kooskõlas finantsmääruse artikliga 27 eelarvepädevat institutsiooni Euroopa Liidu Kohtu assigneeringute ümberpaigutamise DEC 41/2015 - III jagu – Komisjon heakskiitmisest

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas kooskõlas finantsmääruse artikliga 27 eelarvepädevat institutsiooni Euroopa Liidu Kohtu assigneeringute ümberpaigutamise DEC 42/2015 - III jagu – Komisjon heakskiitmisest

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas kooskõlas finantsmääruse artikliga 27 eelarvepädevat institutsiooni Euroopa Liidu Kohtu assigneeringute ümberpaigutamise DEC 43/2015 - III jagu – Komisjon heakskiitmisest

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas kooskõlas finantsmääruse artikliga 27 eelarvepädevat institutsiooni Euroopa Liidu Kohtu assigneeringute ümberpaigutamise DEC 44/2015 - III jagu – Komisjon heakskiitmisest

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas kooskõlas finantsmääruse artikliga 27 eelarvepädevat institutsiooni Euroopa Liidu Kohtu assigneeringute ümberpaigutamise DEC 45/2015 - III jagu – Komisjon heakskiitmisest


21. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 574.582/OJJE).


22. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.40.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Chinnici, Crowley, Deprez, Dodds Anneliese, Engström, Händel, Koch, Konečná, Liberadzki, Lietz, Lösing, Łybacka, Michels, Paksas, Pietikäinen

Õigusteave - Privaatsuspoliitika