Indeks 
Zapisnik
PDF 271kWORD 215k
Srijeda, 20. siječnja 2016. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Plan rada
 3.Program aktivnosti nizozemskog predsjedništva (rasprava)
 4.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 5.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 6.Plan rada
 7.Glasovanje
  
7.1.Automatizirana razmjena podataka iz registra vozila (VRD) u Latviji * (glasovanje)
  
7.2.Pretpostavka nedužnosti i pravo biti nazočan na suđenju u kaznenom postupku ***I (glasovanje)
  
7.3.Osobna zaštitna oprema ***I (glasovanje)
  
7.4.Aparati na plinovita goriva ***I (glasovanje)
  
7.5.Žičare ***I (glasovanje)
  
7.6.Prigovor na delegirani akt o sustavu općih carinskih povlastica (glasovanje)
  
7.7.Prigovor na delegirani akt o posebnim zahtjevima u pogledu sastojaka i informacija za prerađenu hranu na bazi žitarica i dječju hranu (glasovanje)
  
7.8.Mirovni proces u Kolumbiji (glasovanje)
 8.Obrazloženja glasovanja
 9.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 10.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 11.COP 21 (rasprava)
 12.Humanitarna situacija u Jemenu (rasprava)
 13.Stanje na jugoistoku Turske (rasprava)
 14.Sporazumi o pridruživanju / Sporazumi o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini s Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom (rasprava)
 15.Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU-a i Kosova *** (rasprava)
 16.Sustavna masovna ubojstva vjerskih manjina od strane ISIS-a (rasprava)
 17.Klauzula o uzajamnoj obrani (članak 42. stavak 7. UEU-a) (rasprava)
 18.Prioriteti EU-a za sjednice Vijeća UN-a za ljudska prava 2016. (rasprava)
 19.Podnošenje dokumenata
 20.Prijenos odobrenih sredstava
 21.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 22.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:05 h.


2. Plan rada

Predsjednik je podsjetio da je Klub zastupnika Verts/ALE u ponedjeljak 18.siječnja 2016. zatražio da se u dnevni red ovotjedne sjednice uvrsti rasprava o mjerama koje namjerava usvojiti Danska u vezi s pravom na azil (vidi točku 13. zapisnika od 18.1.2016.).

Predsjednik je napomenuo da Odbor LIBE još nije razmotrio to pitanje.

Govorili su: Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je ponovio zahtjev svojeg kluba zastupnika i zatražio da se o njemu poimenično glasa i Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, kako bi podržala zahtjev.

Govorili su: Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je predložila da se to pitanje uvrsti u dnevni red sljedećeg sastanka Odbora LIBE predviđenog za ponedjeljak, 25. siječnja 2016., Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Anders Primdahl Vistisen, u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Enrique Guerrero Salom, u ime Kluba zastupnika S&D-a.

Govorili su: Bruno Gollnisch o pridržavanju Poslovnika (predsjednik je dao odgovor) i Philippe Lamberts.

Elektroničkim glasovanjem (188 za, 108 protiv, 37 uzdržanih), Parlament je odobrio prijedlog Kluba zastupnika ALDE.

Plan rada ostao je nepromijenjen.


3. Program aktivnosti nizozemskog predsjedništva (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Program aktivnosti nizozemskog predsjedništva (2015/2963(RSP))

Mark Rutte (predsjedatelj Vijeća) i Jean-Claude Juncker (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Nicola Danti, Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Raymond Finch, Syed Kamall, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Gerard Batten, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Vicky Ford, Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, David Borrelli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, i Marcel de Graaff, u ime Kluba zastupnika ENF-a.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
potpredsjednik

Govorili su: Janice Atkinson, Diane Dodds, Esther de Lange, Paul Tang, Peter van Dalen, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Sophia in 't Veld, Dennis de Jong, Bas Eickhout, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Annie Schreijer-Pierik, Nigel Farage, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Jan Olbrycht, Maria João Rodrigues, Kosma Złotowski, Johannes Cornelis van Baalen, Johannes Cornelis van Baalen, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marek Jurek, Anja Hazekamp, Sven Giegold, Peter Lundgren, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Olaf Stuger, i Gianluca Buonanno.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorili su: Bruno Gollnisch, Alain Lamassoure, Birgit Sippel, Anneleen Van Bossuyt, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Liisa Jaakonsaari, Marielle de Sarnez, Neoklis Sylikiotis, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Josep-Maria Terricabras, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Jane Collins, Krisztina Morvai, Luis de Grandes Pascual, Bernd Lange, Roberts Zīle, Gesine Meissner, João Ferreira, Elisabetta Gardini, Isabelle Thomas, Timothy Kirkhope, Fredrick Federley, András Gyürk, Richard Corbett, Joachim Starbatty, Mariya Gabriel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Jutta Steinruck, Dubravka Šuica, Péter Niedermüller, Gunnar Hökmark, Roberto Gualtieri, Lefteris Christoforou, Jeppe Kofod, Andrzej Grzyb, Kathleen Van Brempt, Pavel Poc, Iratxe García Pérez, Clare Moody, Carlos Zorrinho, István Ujhelyi, Tanja Fajon i Evelyn Regner.

PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

Govorili su: Jean-Claude Juncker i Mark Rutte.

Rasprava je zaključena.

°
° ° °

Govorili su: Gerard Batten o pozadinskoj buci u vijećnici tijekom posljednjeg govora Marka Ruttea i Stevena Woolfea o pitanju koje je James Carver iznio u jednominutnom govoru o važnim političkim pitanjima u ponedjeljak, 18. siječnja 2016. (točka 21. zapisnika od 18.1.2016.) (predsjednik je o tome sastavio službenu zabilješku).

PREDSJEDA: Adina-Ioana VĂLEAN
potpredsjednica


4. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za određena javna tijela i središnje banke trećih zemalja, pokazatelja manipuliranja tržištem, pragova za objavljivanje, nadležnog tijela za obavijesti o odgodama, odobrenja trgovanja tijekom razdoblja zabrane trgovanja i vrste transakcija rukovoditelja o kojima se mora obavješćivati (C(2015)08943 - 2015/3038(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 17. prosinca 2015.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na određene aspekte suradnje proizvođača (C(2015)08948 - 2015/3030(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 15. prosinca 2015.

Upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o utvrđivanju općih načela i kriterija ulagačke strategije i pravila za upravljanje jedinstvenim fondom za sanaciju (C(2015)09013 - 2015/3036(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 16. prosinca 2015.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kriterija za izračun ex ante doprinosa te okolnosti i uvjeta pod kojima se plaćanje izvanrednih ex post doprinosa može djelomično ili u cijelosti odgoditi (C(2015)09016 - 2015/3039(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 17. prosinca 2015.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe(EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore Unije za isporuku i distribuciju voća i povrća, prerađevina voća i povrća te proizvoda od banana u okviru programa voća i povrća u školama (C(2015)09064 - 2015/3040(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 17. prosinca 2015.

Upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o obvezama depozitara (C(2015)09160 - 2015/3041(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 17. prosinca 2015.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prijelaznih pravila za određene odredbe Carinskog zakonika Unije dok odgovarajući elektronički sustavi još nisu operativni te o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/... (C(2015)09248 - 2015/3042(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 17. prosinca 2015.

Upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana odluka Komisije o izmjeni PrilogaV. Direktivi 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na na dokaze o formalnoj osposobljenosti i nazive tečajeva osposobljavanja (C(2016)00001 - 2016/2525(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 13. siječnja 2016.

Upućeno nadležnom odboru: IMCO


5. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Direktiva Komisije o izmjeni Priloga II. Direktivi 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilima (D040865/02 - 2016/2501(RPS) - rok: 7. travnja 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga VII. i VIII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu nagrizanja/nadraživanja kože, teške ozljede oka / nadraživanja oka i akutne toksičnosti (D041721/03 - 2016/2506(RPS) - rok: 13. travnja 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ITRE, IMCO

- Uredba Komisije o izmjeni i ispravku Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe određenih prehrambenih aditiva dopuštenih u svim kategorijama hrane (D042507/03 - 2016/2500(RPS) - rok: 24. veljače 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe steviol glikozida (E 960) kao sladila u određenim pićima umanjene energetske vrijednosti ili bez dodatka šećera (D042508/03 - 2016/2516(RPS) - rok: 14. ožujka 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe steviol glikozida (E 960) kao sladila u gorušici (senfu) (D042509/03 - 2016/2512(RPS) - rok: 13. ožujka 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uklanjanja određenih aromatičnih tvari s popisa Unije (D042554/03 - 2016/2508(RPS) - rok: 12. travnja 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (D042559/03 - 2016/2510(RPS) - rok: 12. travnja 2016.)
upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Uredba Komisije o izmjeni prilogâ II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za ciazofamid, cikloksidim, difluorooctenu kiselinu, fenoksikarb, flumetralin, fluopikolid, flupiradifuron, fluksapiroksad, krezoksim-metil, mandestrobin, mepanipirim, metalaksil-M, pendimetalin i teflutrin u ili na određenim proizvodima (D042689/02 - 2016/2509(RPS) - tok: 13. ožujka 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za klorantraniliprol, ciflumetofen, ciprodinil, dimetomorf, ditiokarbamate, fenamidon, fluopiram, flutolanil, imazamoks, metrafenon, miklobutanil, propikonazol, sedaksan i spirodiklofen u ili na određenim proizvodima (D042721/02 - 2016/2531(RPS) - rok: 15. ožujka 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za atrazin u ili na određenim proizvodima (D042722/02 - 2016/2511(RPS) - rok: 13. ožujka 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za kaptan, propikonazol i spiroksamin u ili na određenim proizvodima (D042723/02 - 2016/2513(RPS) - rok: 13. ožujka 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), kalcijeva karbida, klaijeva jodida, natrijeva hidrogenkarbonata, reskalura te soja Beauveria bassiana ATCC 74040 i soja Beauveria bassiana GHA u i na određenim proizvodima (D042746/02 - 2016/2505(RPS) - rok: 9. ožujka 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Direktiva Komisije o izmjeni Direktive 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu jezičnih zahtjeva (D043090/01 - 2016/2507(RPS) - rok: 12. travnja 2016.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN


PREDSJEDA: Adina-Ioana VĂLEAN
potpredsjednica

6. Plan rada

Predsjednica je u dogovoru s klubovima zastupnika predložila da se rasprava o usmenom pitanju o otvaranju pregovora o sporazmu o slobodnoj trgovini s Australijom i Novim Zelandom (točka 54. dnevnog reda) zatvori prijedlogom rezolucije o kojem bi se glasalo tijekom prve sjednice u veljači.

Govorio je Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, kako bi predložio da se glasanje održi tijekom druge sjednice u veljači.

Parlament je prihvatio taj prijedlog.

Time je utvrđen plan rada.


7. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


7.1. Automatizirana razmjena podataka iz registra vozila (VRD) u Latviji * (glasovanje)

Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka iz registra vozila (VRD) u Latviji [13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0370/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0010)


7.2. Pretpostavka nedužnosti i pravo biti nazočan na suđenju u kaznenom postupku ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava biti nazočan na suđenju u kaznenom postupku [COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2016)0011)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0011)


7.3. Osobna zaštitna oprema ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća o osobnoj zaštitnoj opremi [COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Vicky Ford (A8-0148/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2016)0012)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0012)


7.4. Aparati na plinovita goriva ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o aparatima na plinovita goriva [COM(2014)0258 - C8-0006/2014 - 2014/0136(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Catherine Stihler (A8-0147/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2016)0013)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0013)


7.5. Žičare ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o žičarama [COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2016)0014)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0014)


7.6. Prigovor na delegirani akt o sustavu općih carinskih povlastica (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji su u skladu s člankom 105. stavkom 4. Poslovnika podnijeli Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Eleonora Forenza, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey i Estefanía Torres Martínez, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o Delegiranoj uredbi Komisije od 25. studenoga 2015. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni sustava općih carinskih povlastica (C(2015)08213 - 2015/2995(DEA)) (B8-0044/2016)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

(Kvalificirana većina potrebna za usvajanje prijedloga rezolucije)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

Odbijeno


7.7. Prigovor na delegirani akt o posebnim zahtjevima u pogledu sastojaka i informacija za prerađenu hranu na bazi žitarica i dječju hranu (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji je u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika podnio Odbor ENVI, o Delegiranoj uredbi Komisije (EU) od 25. rujna 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s posebnim zahtjevima u pogledu sastojaka i informacija za prerađenu hranu na bazi žitarica i dječju hranu (C(2015)06507 - 2015/2863(DEA)) (B8-0067/2016)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

(Kvalificirana većina potrebna za usvajanje prijedloga rezolucije)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

Usvojen (P8_TA(2016)0015)

Govorili su:

Keith Taylor i Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije), prije glasovanja.


7.8. Mirovni proces u Kolumbiji (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016 i B8-0062/2016 (2015/3033(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0041/2016

(koji zamjenjujeB8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016 i B8-0062/2016):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Francisco José Millán Mon, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cristian Dan Preda i Gabriel Mato, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Ramón Jáuregui Atondo, José Blanco López, Nicola Danti, Monika Flašíková Beňová, Karoline Graswander-Hainz, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Jude Kirton-Darling, Javi López, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Carlos Zorrinho, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sergio Gutiérrez Prieto, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Renato Soru i Tibor Szanyi, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička i Johannes Cornelis van Baalen, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Javier Couso Permuy, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán i Lidia Senra Rodríguez, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras i Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2016)0016)


8. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće Nathalie Griesbeck - A8-0133/2015
Nirj Deva, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Daniel Hannan i Stanislav Polčák

Izvješće Vicky Ford - A8-0148/2015
Andrejs Mamikins, Seán Kelly i Stanislav Polčák

Izvješće Catherine Stihler - A8-0147/2015
Andrejs Mamikins i Seán Kelly

Izvješće Antonio López-Istúriz White - A8-0063/2015
Lucy Anderson, Andrejs Mamikins i Seán Kelly

Mirovni proces u Kolumbiji - (2015/3033(RSP)) - RC-B8-0041/2016
Jiří Pospíšil i Andrejs Mamikins.


9. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 13:25 h, a nastavljena u 15:00 h.)

PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

10. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


11. COP 21 (rasprava)

Izjava Laurenta Fabiusa, predsjednika konferencije o klimi održane u Parizu: COP 21 (2016/2524(RSP))

Predsjednik je dao kratku izjavu kako bi najavio raspravu.

Laurent Fabius (predsjednika konferencije o klimi održane u Parizu) dao je izjavu.

Govorili su: Peter Liese, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kathleen Van Brempt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ian Duncan, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gerben-Jan Gerbrandy, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Anne-Marie Mineur, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Yannick Jadot, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Affronte, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Olaf Stuger, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik.

Govorio je Laurent Fabius.

Rasprava je zaključena.


PREDSJEDA: Ulrike LUNACEK
potpredsjednica

(Sjednica je nakratko prekinuta)

12. Humanitarna situacija u Jemenu (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Humanitarna situacija u Jemenu (2016/2515(RSP))

Bert Koenders (predsjedatelj Vijeća) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Mariya Gabriel, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Enrique Guerrero Salom, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Barbara Lochbihler, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Nicolas Bay, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Alessia Maria Mosca, Javier Nart, James Carver, Eugen Freund, Ignazio Corrao i Michela Giuffrida.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Nicola Caputo i Notis Marias.

Govorio je Bert Koenders.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.9 zapisnika od 4.2.2016..


13. Stanje na jugoistoku Turske (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje na jugoistoku Turske (2016/2530(RSP))

Johannes Hahn (povjerenik Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Renate Sommer, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kati Piri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Alexander Graf Lambsdorff, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Takis Hadjigeorgiou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i James Carver, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su: Marcel de Graaff, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Edouard Ferrand, Victor Boştinaru, Notis Marias, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Josu Juaristi Abaunz, Jean Lambert, Josef Weidenholzer, Kostas Chrysogonos, Miltiadis Kyrkos, Barbara Spinelli, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Javi López, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Gianluca Buonanno, i Brando Benifei.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, Fabio Massimo Castaldo, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor i Demetris Papadakis.

Govorio je Johannes Hahn.

Rasprava je zaključena.


14. Sporazumi o pridruživanju / Sporazumi o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini s Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Sporazumi o pridruživanju / Sporazumi o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini s Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom (2015/3032(RSP))

Johannes Hahn (povjerenik Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Andrej Plenković, u ime Kluba zastupnika PPE-a, i Knut Fleckenstein, u ime Kluba zastupnika S&D-a.

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

Govorili su: Barbara Spinelli, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Knut Fleckenstein, koji je odgovorio na pitanje, Anna Elżbieta Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Johannes Cornelis van Baalen, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Tibor Szanyi i Tim Aker, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Tiziana Beghin, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Laurenţiu Rebega, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Michael Gahler, Victor Boştinaru, Sajjad Karim, Petras Auštrevičius, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Mike Hookem, Jean-Luc Schaffhauser, Jaromír Štětina, Richard Howitt, Monica Macovei, Javier Nart, Anja Hazekamp, Tatjana Ždanoka, Petr Mach, Olaf Stuger (predsjednica je kritično prokomentirala neke dijelove njegova govora), Sandra Kalniete, Tim Aker, o komentarima predsjednice na govor Olafa Stugera (predsjednica ostaje pri svojim komentarima i poziva Tima Akera da poštuje dostojanstvo rasprave), David Martin, Ryszard Czarnecki, Marietje Schaake, Steeve Briois, Elmar Brok, Tonino Picula, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Daniel Caspary, Andrejs Mamikins, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Andrzej Grzyb, Joachim Schuster, Eduard Kukan, Kati Piri, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Gunnar Hökmark, Pavel Svoboda i Adam Szejnfeld.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Andrea Bocskor, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bronis Ropė, Tim Aker i Georgios Epitideios.

Govorio je Johannes Hahn.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Ulrike Lunacek, Peter Eriksson i Igor Šoltes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o provedbi sporazuma o pridruživanju / sporazuma o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini s Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom (2015/3032(RSP)) (B8-0068/2016);

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Mariya Gabriel, Fernando Ruas, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati i Ramón Luis Valcárcel Siso, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o provedbi sporazumâ o pridruživanju / sporazumâ o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini s Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom (2015/3032(RSP)) (B8-0069/2016);

—   Petras Auštrevičius, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Pavel Telička i Ivo Vajgl, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o provedbi sporazumâ o pridruživanju / sporazumâ o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini s Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom (2015/3032(RSP)) (B8-0077/2016);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki i Edward Czesak, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o sporazumima o pridruživanju / sporazumima o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini s Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom (2015/3032(RSP)) (B8-0078/2016);

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Iliana Iotova, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Clare Moody, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Tonino Picula, Kati Piri, Joachim Schuster, Tibor Szanyi i Boris Zala, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o provedbi sporazuma o pridruživanju / sporazuma o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini s Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom (2015/3032(RSP)) (B8-0079/2016);

—   Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná i Jiří Maštálka, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o sporazumima o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini s Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom (2015/3032(RSP)) (B8-0080/2016).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.3 zapisnika od 21.1.2016..


15. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU-a i Kosova *** (rasprava)

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Kosova, s druge strane [10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

Ulrike Lunacek predstavila je preporuku.

Govorio je Johannes Hahn (povjerenik Komisije).

Govorili su: Adam Szejnfeld (izvjestitelj za mišljenje Odbora INTA), Lars Adaktusson, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pier Antonio Panzeri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jozo Radoš, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Javier Couso Permuy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Sotirios Zarianopoulos, nezavisni zastupnik, Eduard Kukan, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos i Doru-Claudian Frunzulică.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly i Tibor Szanyi.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Hilde Vautmans, Igor Šoltes i Franz Obermayr.

Govorili su: Johannes Hahn i Ulrike Lunacek.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.1 zapisnika od 21.1.2016..


16. Sustavna masovna ubojstva vjerskih manjina od strane ISIS-a (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Sustavna masovna ubojstva vjerskih manjina od strane ISIS-a (2016/2569(RSP))

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

Govorili su: Lars Adaktusson, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Josef Weidenholzer, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a (predsjednik je, nakon što je zatražio govornika da polakše govori, govorniku oduzeo riječ), Javier Nart, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Angel Dzhambazki, o vođenju rasprave (predsjednik je izjavio da će pitanje uputiti Predsjedništvu), Patrick Le Hyaric, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Margot Parker, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Georg Mayer, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Diane Dodds, nezavisna zastupnica, Michèle Alliot-Marie, Afzal Khan, Ryszard Antoni Legutko, Gerard Batten, Andrzej Grzyb, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, György Hölvényi, Ana Gomes, Marek Jurek, Tunne Kelam, Silvia Costa, Branislav Škripek, Antonio Tajani, Neena Gill, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marijana Petir i Stanislav Polčák.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Anna Záborská, Angel Dzhambazki, Neoklis Sylikiotis, Tim Aker i Franz Obermayr, potonji također o vođenju rasprave.

Govorila je Federica Mogherini.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.10 zapisnika od 4.2.2016..


17. Klauzula o uzajamnoj obrani (članak 42. stavak 7. UEU-a) (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Klauzula o uzajamnoj obrani (članak 42. stavak 7. UEU-a) (2015/3034(RSP))

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

Govorili su: Michael Gahler, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ioan Mircea Paşcu, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Geoffrey Van Orden, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Urmas Paet, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Javier Couso Permuy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Mike Hookem, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Franz Obermayr, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Konstantinos Papadakis, nezavisni zastupnik, Elmar Brok i Ana Gomes.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorili su: Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Sofia Sakorafa, Michèle Rivasi, Michèle Alliot-Marie, Gilles Pargneaux, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Francisco José Millán Mon, Tonino Picula, Nikolay Barekov, Sandra Kalniete, Neena Gill, Andrej Plenković, Boris Zala, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda i Andrey Kovatchev.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ruža Tomašić, Isabella Adinolfi, Notis Marias i Georgios Epitideios.

Govorila je Federica Mogherini.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando Ruas, Daniel Caspary, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Theodoros Zagorakis, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Francisco José Millán Mon, Tokia Saïfi i Ramón Luis Valcárcel Siso, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o klauzuli o uzajamnoj obrani (članak 42. stavak 7. UEU-a) (2015/3034(RSP)) (B8-0043/2016);

—   Bodil Valero, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer, Bart Staes, Indrek Tarand, Pascal Durand, Igor Šoltes, Davor Škrlec i Molly Scott Cato, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o provedbi članka 42. stavka 7. Ugovora o Europskoj uniji (2015/3034(RSP)) (B8-0045/2016);

—   Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Ana Gomes, Afzal Khan, Tonino Picula, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Victor Negrescu i Boris Zala, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o provedbi članka 42. stavka 7. Ugovora o Europskoj uniji (2015/3034(RSP)) (B8-0051/2016);

—   Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis i Javier Couso Permuy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o klauzuli o uzajamnoj obrani (članak 42. stavak 7. UEU-a) (2015/3034(RSP)) (B8-0057/2016);

—   Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Guy Verhofstadt i Ivo Vajgl, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o provedbi klauzule o uzajamnoj pomoći, članak 42. stavak 7. Ugovora o Europskoj uniji (2015/3034(RSP)) (B8-0058/2016);

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Kazimierz Michał Ujazdowski i Anna Elżbieta Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o klauzuli o uzajamnoj obrani (članak 42. stavak 7. UEU-a) (2015/3034(RSP)) (B8-0059/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o provedbi članka 42. stavka 7. Ugovora o Europskoj uniji (2015/3034(RSP)) (B8-0060/2016).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.4 zapisnika od 21.1.2016..


18. Prioriteti EU-a za sjednice Vijeća UN-a za ljudska prava 2016. (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Prioriteti EU-a za sjednice Vijeća UN-a za ljudska prava 2016. (2015/3035(RSP))

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

Govorili su: Andrzej Grzyb, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Soraya Post, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Beatrix von Storch, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Beatriz Becerra Basterrechea, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Barbara Lochbihler, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Ignazio Corrao, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gerolf Annemans, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Hilde Vautmans i Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eduard Kukan i Bogdan Brunon Wenta.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Notis Marias, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Davor Ivo Stier.

Govorila je Federica Mogherini.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Theodoros Zagorakis i Ramón Luis Valcárcel Siso, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o prioritetima EU-a za sjednice Vijeća UN-a za ljudska prava 2016. (2015/3035(RSP)) (B8-0050/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Hilde Vautmans i Ivo Vajgl, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o prioritetima EU-a za sjednice Vijeća UN-a za ljudska prava 2016. (2015/3035(RSP)) (B8-0052/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, u ime Kluba zastpunika GUE/NGL-a, o prioritetima EU-a za sjednice Vijeća UN-a za ljudska prava 2016. (2015/3035(RSP)) (B8-0056/2016);

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini i Molly Scott Cato, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o prioritetima EU-a za sjednice Vijeća UN-a za ljudska prava 2016. (2015/3035(RSP)) (B8-0063/2016);

—   Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o prioritetima EU-a za sjednice Vijeća UN-a za ljudska prava 2016. (2015/3035(RSP)) (B8-0064/2016);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Edward Czesak i Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o prioritetima EU-a za sjednice Vijeća UN-a za ljudska prava 2016. (2015/3035(RSP)) (B8-0065/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi i Doru-Claudian Frunzulică, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o prioritetima EU-a za sjednice Vijeća UN-a za ljudska prava 2016. (2015/3035(RSP)) (B8-0066/2016).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.5 zapisnika od 21.1.2016..


19. Podnošenje dokumenata

Revizorski sud i Komisija podnijeli su sljedeće dokumente:

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava V/AB-01/A/16 - Europski revizorski sud (N8-0009/2016 - C8-0001/2016 - 2016/2001(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava 46/2015 - Odjeljak III. - Komisija (N8-0010/2016 - C8-0002/2016 - 2016/2002(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG


20. Prijenos odobrenih sredstava

U skladu s člankom 27. Financijske uredbe Vijeće europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo da je odobrilo prijenos odobrenih sredstava Sudu Europske unije br. 8/2015

U skladu s člankom 27. Financijske uredbe Vijeće europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo da je odobrilo prijenos odobrenih sredstava DEC 40/2015 - Odjeljak III. - Komisija

U skladu s člankom 27. Financijske uredbe Vijeće europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo da je odobrilo prijenos odobrenih sredstava DEC 41/2015 - Odjeljak III. - Komisija

U skladu s člankom 27. Financijske uredbe Vijeće europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo da je odobrilo prijenos odobrenih sredstava DEC 42/2015 - Odjeljak III. - Komisija

U skladu s člankom 27. Financijske uredbe Vijeće europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo da je odobrilo prijenos odobrenih sredstava DEC 43/2015 - Odjeljak III. - Komisija

U skladu s člankom 27. Financijske uredbe Vijeće europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo da je odobrilo prijenos odobrenih sredstava DEC 44/2015 - Odjeljak III. - Komisija

U skladu s člankom 27. Financijske uredbe Vijeće europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo da je odobrilo prijenos odobrenih sredstava DEC 45/2015 - Odjeljak III. - Komisija


21. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 574.582/OJJE).


22. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:40 h.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Chinnici, Crowley, Deprez, Dodds Anneliese, Engström, Händel, Koch, Konečná, Liberadzki, Lietz, Lösing, Łybacka, Michels, Paksas, Pietikäinen

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti