Index 
Jegyzőkönyv
PDF 280kWORD 219k
2016. január 20., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Ügyrend
 3.A holland elnökség munkaprogramja (vita)
 4.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 5.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 6.Ügyrend
 7.Szavazások órája
  7.1.A gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó automatizált adatcsere Lettországgal * (szavazás)
  7.2.A büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a saját tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítése ***I (szavazás)
  7.3.Egyéni védőeszközök ***I (szavazás)
  7.4.Gázüzemű berendezések ***I (szavazás)
  7.5.Kötélpálya-létesítmények ***I (szavazás)
  7.6.Kifogás az általános tarifális preferenciák rendszeréről szóló felhatalmazáson alapuló rendelet tekintetében (szavazás)
  7.7.Kifogás a feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekre és bébiételekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények ről szóló felhatalmazáson alapuló rendelet tekintetében (szavazás)
  7.8.A kolumbiai békefolyamat (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.COP 21 (vita)
 12.A humanitárius helyzet Jemenben (vita)
 13.A Dél-Kelet-Törökországban kialakult helyzet (vita)
 14.A Grúziával, Moldovával és Ukrajnával kötött társulási megállapodás/mélyreható és átfogó szabad kereskedelmi megállapodás (vita)
 15.Az EU–Koszovó stabilizációs és társulási megállapodás *** (vita)
 16.A vallási kisebbségek ISIS általi szisztematikus tömeges meggyilkolása (vita)
 17.Kölcsönös védelmi klauzula (EUSZ 42. cikk, (7) bekezdés) (vita)
 18.Uniós prioritások az EJT 2016. évi üléseire (vita)
 19.Dokumentumok benyújtása
 20.Előirányzatok átcsoportosítása
 21.A következő ülésnap napirendje
 22.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.05-kor nyitják meg.


2. Ügyrend

Az elnök elmékeztet, hogy a Verts/ALE képviselőcsoport 2016. január 18-án, hétfőn beadott egy arra irányuló kérelmet, a vegyenek a mostani ülés napirendjére egy vitát a Dánia által elfogadni tervezett menedékjoggal kapcsolatos intézkedésekről (lásd 2016.1.18-i jegyzőkönyv, 13. pont ).

Az elnök közli, hogy a LIBE bizottság még nem nyilvánított véleményt a kérdésről.

Felszólal: Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében megismétli képviselőcsoportja kérését és kéri, hogy azt bocsássák név szerinti szavazásra, és Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében támogatja a kérést.

Felszólal: Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében javasolja, hogy a kérdést tűzzék a LIBE bizottság következő, 2016. január 25-i, hétfői ülésének napirendjére, Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Anders Primdahl Vistisen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, és Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

Felszólal: Bruno Gollnisch emlékeztet az eljárási szabályzatra (az elnök pontosít) és Philippe Lamberts.

A Parlament elektronikus szavazással (188 mellette, 108 ellene, 37 tartózkodás) jóváhagyja az ALDE képviselőcsoport javaslatát.

A napirend változatlan marad.


3. A holland elnökség munkaprogramja (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A holland elnökség munkaprogramja (2015/2963(RSP))

Mark Rutte (a Tanács soros elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Nicola Danti, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Raymond Finch, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gerard Batten, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Vicky Ford, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, David Borrelli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, és Marcel de Graaff, a(z) ENF képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

Felszólal: Janice Atkinson, Diane Dodds, Esther de Lange, Paul Tang, Peter van Dalen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Sophia in 't Veld, Dennis de Jong, Bas Eickhout, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Annie Schreijer-Pierik, Nigel Farage, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Jan Olbrycht, Maria João Rodrigues, Kosma Złotowski, Johannes Cornelis van Baalen, Johannes Cornelis van Baalen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, Anja Hazekamp, Sven Giegold, Peter Lundgren, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Olaf Stuger, és Gianluca Buonanno.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal: Bruno Gollnisch, Alain Lamassoure, Birgit Sippel, Anneleen Van Bossuyt, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Marielle de Sarnez, Neoklis Sylikiotis, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Josep-Maria Terricabras, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Jane Collins, Krisztina Morvai, Luis de Grandes Pascual, Bernd Lange, Roberts Zīle, Gesine Meissner, João Ferreira, Elisabetta Gardini, Isabelle Thomas, Timothy Kirkhope, Fredrick Federley, András Gyürk, Richard Corbett, Joachim Starbatty, Mariya Gabriel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Jutta Steinruck, Dubravka Šuica, Péter Niedermüller, Gunnar Hökmark, Roberto Gualtieri, Lefteris Christoforou, Jeppe Kofod, Andrzej Grzyb, Kathleen Van Brempt, Pavel Poc, Iratxe García Pérez, Clare Moody, Carlos Zorrinho, István Ujhelyi, Tanja Fajon és Evelyn Regner.

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

Felszólal: Jean-Claude Juncker és Mark Rutte.

A vitát berekesztik.

°
° ° °

Felszólal: Gerard Batten a Mark Rutte legutóbbi felszólalása alatt az ülésteremben tapasztalható alapzajról, és Steven Woolfe egy James Carver által a 2016. január 18-i, hétfői ülésen a fontos politikai kérdésekről szóló egyperces felszólalások során felvetett kérdésről (2016.1.18-i jegyzőkönyv, 21. pont ) (Az elnök tudomásul veszi azt).

ELNÖKÖL:
Adina-Ioana VĂLEAN alelnök


4. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a harmadik országok egyes állami szervei és központi bankjai részére biztosított mentesség, a piaci manipuláció jelei, a közzétételi küszöbértékek, a késleltetésekkel kapcsolatos értesítések tekintetében illetékes hatóság, a tilalmi időszak alatti kereskedésre vonatkozó engedélyek és a vezető tisztségviselők értesítési kötelezettséggel járó ügyleteinek típusai tekintetében történő kiegészítéséről (C(2015)08943 - 2015/3038(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. december 17.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a termelői együttműködés egyes szempontjai tekintetében történő kiegészítéséről (C(2015)08948 - 2015/3030(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. december 15.

Utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Egységes Szanálási Alap befektetési stratégiájára vonatkozó általános elvek és kritériumok, valamint kezelésére vonatkozó szabályok megállapításáról (C(2015)09013 - 2015/3036(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. december 16.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 806/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az előzetes hozzájárulások kiszámítására vonatkozó feltételek és a rendkívüli utólagos hozzájárulások befizetésének részleges vagy teljes elhalasztását lehetővé tevő körülmények és feltételek tekintetében történő kiegészítéséről (C(2015)09016 - 2015/3039(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. december 17.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, valamint banántermékek biztosításához és szétosztásához az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program keretében nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről (C(2015)09064 - 2015/3040(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. december 17.

Utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a letétkezelők kötelezettségei tekintetében történő kiegészítéséről (C(2015)09160 - 2015/3041(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. december 17.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó, a szükséges elektronikus rendszerek működésbe lépéséig alkalmazandó átmeneti szabályok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az (EU) 2015/.... felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (C(2015)09248 - 2015/3042(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. december 17.

Utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló határozata a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. mellékletének az előírt képesítések megszerzését tanúsító okiratok és a képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról (C(2016)00001 - 2016/2525(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. január 13.

Utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO


5. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság irányelve az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról (D040865/02 - 2016/2501(RPS) - határidő: 2016. április 7.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. és VIII. mellékletének a bőrkorrózió/bőrirritáció, a súlyos szemkárosodás/szemirritáció és az akut toxicitás tekintetében történő módosításáról (D041721/03 - 2016/2506(RPS) - határidő: 2016. április 13.)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: ITRE, IMCO

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének egyes, az összes élelmiszerkategóriához engedélyezett élelmiszer-adalékanyagok használata tekintetében történő módosításáról és helyesbítéséről (D042507/03 - 2016/2500(RPS) - határidő: 2016. február 24.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a szteviol glikozidok (E 960) bizonyos csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli italokban édesítőszerként történő használata tekintetében történő módosításáról (D042508/03 - 2016/2516(RPS) - határidő: 2016. március 14.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a mustárban édesítőszerként alkalmazott szteviol glikozidok (E 960) felhasználása tekintetében történő módosításáról (D042509/03 - 2016/2512(RPS) - határidő: 2016. március 13.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének bizonyos aromaanyagok uniós listáról való törlése tekintetében történő módosításáról (D042554/03 - 2016/2508(RPS) - határidő: 2016. április 12.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (D042559/03 - 2016/2510(RPS) - határidő: 2016. április 12.)
utalva illetékes: IMCO

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található ciazofamid, cikloxidim, difluor-ecetsav, fenoxikarb, flumetralin, fluopikolid, flupiradifuron, fluxapiroxád, krezoxim-metil, mandesztrobin, mepanipirim, metalaxil-M, pendimetalin és teflutrin megengedett maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D042689/02 - 2016/2509(RPS) - határidő: 2016. március 13.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található klorantraniliprolra, ciflumetofenre, ciprodinilre, dimetomorfra, ditiokarbamátokra, fenamidonra, fluopiramra, flutolanilra, imazamoxra, metrafenonra, miklobutanilra, propikonazolra, szedaxánra és spirodiklofenre vonatkozóan megengedett szermaradék-határérték tekintetében történő módosításáról (D042721/02 - 2016/2531(RPS) - határidő: 2016. március 15.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található atrazin megengedett maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D042722/02 - 2016/2511(RPS) - határidő: 2016. március 13.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található kaptán, propikonazol és spiroxamin megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról (D042723/02 - 2016/2513(RPS) - határidő: 2016. március 13.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének a Cydia pomonella granulovírus (CpGV), a kalcium-karbid, a kálium-jodid, a nátrium-hidrogén-karbonát, a reszkalúra és a Beauveria bassiana ATCC 74040 törzs, valamint a Beauveria bassiana GHA törzs tekintetében történő módosításáról (D042746/02 - 2016/2505(RPS) - határidő: 2016. március 9.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság irányelve a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nyelvi követelmények tekintetében történő módosításáról (D043090/01 - 2016/2507(RPS) - határidő: 2016. április 12.)
utalva illetékes: TRAN


ELNÖKÖL:
Adina-Ioana VĂLEAN alelnök

6. Ügyrend

A képviselőcsoportokkal egyetértésben az elnök javasolja, hogy a Ausztráliával és Új-Zélanddal kötendő szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokkal kapcsolatos szóbeli választ igénylő kérdésről szóló vitát (az OJ 54. pontja) állásfoglalásra irányuló indítvánnyal zárják le, amelyről a februári I. ülésen szavaznának.

Felszólal: Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében javasolja, hogy a szavazásra a februári II. ülésen kerüljön sor.

A Parlament jóváhagyja ez utóbbi javaslatot.

Az ügyrendet megállapítják.


7. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


7.1. A gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó automatizált adatcsere Lettországgal * (szavazás)

Jelentés a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Lettországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Claude Moraes (A8-0370/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0010)


7.2. A büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a saját tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítése ***I (szavazás)

Jelentés a büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a saját tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2016)0011)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2016)0011)


7.3. Egyéni védőeszközök ***I (szavazás)

Jelentés az egyéni védőeszközökről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Vicky Ford (A8-0148/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2016)0012)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2016)0012)


7.4. Gázüzemű berendezések ***I (szavazás)

Jelentés a gázüzemű berendezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0258 - C8-0006/2014 - 2014/0136(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Catherine Stihler (A8-0147/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2016)0013)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2016)0013)


7.5. Kötélpálya-létesítmények ***I (szavazás)

Jelentés a kötélpálya-létesítményekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2016)0014)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2016)0014)


7.6. Kifogás az általános tarifális preferenciák rendszeréről szóló felhatalmazáson alapuló rendelet tekintetében (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány az eljárási szabályzat 105. cikkének (4) bekezdése alapján Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Eleonora Forenza, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey és Estefanía Torres Martínez által a GUE/NGL képviselőcsoport nevében benyújtva az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletét módosító 2015. november 25-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről (C(2015)08213 - 2015/2995(DEA)) (B8-0044/2016)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

(Minősített többség szükséges az állásfoglalásra irányuló indítvány elfogadásához)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

Elutasítva


7.7. Kifogás a feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekre és bébiételekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények ről szóló felhatalmazáson alapuló rendelet tekintetében (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány az eljárási szabályzat 105. cikkének (3) bekezdése alapján az ENVI bizottság által benyújtva a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekre és bébiételekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények tekintetében való kiegészítéséről szóló, 2015. szeptember 25-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről (C(2015)06507 - 2015/2863(DEA)) (B8-0067/2016)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

(Minősített többség szükséges az állásfoglalásra irányuló indítvány elfogadásához)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

Elfogadva (P8_TA(2016)0015)

Felszólalások

Keith Taylor és Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja), a szavazás előtt.


7.8. A kolumbiai békefolyamat (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016 és B8-0062/2016 (2015/3033(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0041/2016

(amely a B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016 és B8-0062/2016 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Francisco José Millán Mon, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cristian Dan Preda és Gabriel Mato, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Ramón Jáuregui Atondo, José Blanco López, Nicola Danti, Monika Flašíková Beňová, Karoline Graswander-Hainz, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Jude Kirton-Darling, Javi López, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Carlos Zorrinho, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sergio Gutiérrez Prieto, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Renato Soru és Tibor Szanyi, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička és Johannes Cornelis van Baalen, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Javier Couso Permuy, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán és Lidia Senra Rodríguez, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras és Bodil Valero, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2016)0016)


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Nathalie Griesbeck -jelentés - A8-0133/2015
Nirj Deva, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Daniel Hannan és Stanislav Polčák

Vicky Ford -jelentés - A8-0148/2015
Andrejs Mamikins, Seán Kelly és Stanislav Polčák

Catherine Stihler -jelentés - A8-0147/2015
Andrejs Mamikins és Seán Kelly

Antonio López-Istúriz White -jelentés - A8-0063/2015
Lucy Anderson, Andrejs Mamikins és Seán Kelly

A kolumbiai békefolyamat - (2015/3033(RSP)) - RC-B8-0041/2016
Jiří Pospíšil és Andrejs Mamikins.


9. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.25-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


11. COP 21 (vita)

Laurent Fabius, a párizsi éghajlat-védelmi konferencia elnöke nyilatkozata (2016/2524(RSP))

Az elnök a vita bevezetéseként rövid nyilatkozatot tesz.

Laurent Fabius (a párizsi éghajlat-védelmi konferencia elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Peter Liese, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kathleen Van Brempt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ian Duncan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Anne-Marie Mineur, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Yannick Jadot, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Affronte, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Olaf Stuger, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Zoltán Balczó, független.

Felszólal: Laurent Fabius.

A vitát berekesztik.


ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)

12. A humanitárius helyzet Jemenben (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A humanitárius helyzet Jemenben (2016/2515(RSP))

Bert Koenders (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Mariya Gabriel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Nicolas Bay, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Alessia Maria Mosca, Javier Nart, James Carver, Eugen Freund, Ignazio Corrao és Michela Giuffrida.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Nicola Caputo és Notis Marias.

Felszólal: Bert Koenders.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.2.4-i jegyzőkönyv, 8.9. pont .


13. A Dél-Kelet-Törökországban kialakult helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A Dél-Kelet-Törökországban kialakult helyzet (2016/2530(RSP))

Johannes Hahn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Renate Sommer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kati Piri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Alexander Graf Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Takis Hadjigeorgiou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Marcel de Graaff, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Edouard Ferrand, Victor Boştinaru, Notis Marias, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Josu Juaristi Abaunz, Jean Lambert, Josef Weidenholzer, Kostas Chrysogonos, Miltiadis Kyrkos, Barbara Spinelli, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Javi López, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gianluca Buonanno, és Brando Benifei.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, Fabio Massimo Castaldo, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor és Demetris Papadakis.

Felszólal: Johannes Hahn.

A vitát berekesztik.


14. A Grúziával, Moldovával és Ukrajnával kötött társulási megállapodás/mélyreható és átfogó szabad kereskedelmi megállapodás (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A Grúziával, Moldovával és Ukrajnával kötött társulási megállapodás/mélyreható és átfogó szabad kereskedelmi megállapodás (2015/3032(RSP))

Johannes Hahn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Andrej Plenković, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, és Knut Fleckenstein, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök

Felszólal: Barbara Spinelli, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Knut Fleckenstein, aki válaszol arra, Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi és Tim Aker, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Tiziana Beghin, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Laurenţiu Rebega, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Michael Gahler, Victor Boştinaru, Sajjad Karim, Petras Auštrevičius, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Mike Hookem, Jean-Luc Schaffhauser, Jaromír Štětina, Richard Howitt, Monica Macovei, Javier Nart, Anja Hazekamp, Tatjana Ždanoka, Petr Mach, Olaf Stuger (Az elnök kritikával illeti egyes kijelentéseit), Sandra Kalniete, Tim Aker, az elnök Olaf Stuger felszólalásával kapcsolatos észrevételeiről (Az elnök fenntartja azokat és felszólítja Tim Akert, hogy tartsa tiszteletben a vita méltóságát), David Martin, Ryszard Czarnecki, Marietje Schaake, Steeve Briois, Elmar Brok, Tonino Picula, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Daniel Caspary, Andrejs Mamikins, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Andrzej Grzyb, Joachim Schuster, Eduard Kukan, Kati Piri, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Gunnar Hökmark, Pavel Svoboda és Adam Szejnfeld.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Andrea Bocskor, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bronis Ropė, Tim Aker és Georgios Epitideios.

Felszólal: Johannes Hahn.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Ulrike Lunacek, Peter Eriksson és Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Grúziával, Moldovával és Ukrajnával kötött társulási megállapodások/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodások végrehajtásáról (2015/3032(RSP)) (B8-0068/2016);

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Mariya Gabriel, Fernando Ruas, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati és Ramón Luis Valcárcel Siso, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Grúziával, Moldovával és Ukrajnával kötött társulási megállapodások/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodások végrehajtásáról (2015/3032(RSP)) (B8-0069/2016);

—   Petras Auštrevičius, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Pavel Telička és Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Grúziával, Moldovával és Ukrajnával kötött társulási megállapodások/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodások végrehajtásáról (2015/3032(RSP)) (B8-0077/2016);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki és Edward Czesak, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a Grúziával, Moldovával és Ukrajnával kötött társulási megállapodásokról/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásokról (2015/3032(RSP)) (B8-0078/2016);

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Iliana Iotova, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Clare Moody, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Tonino Picula, Kati Piri, Joachim Schuster, Tibor Szanyi és Boris Zala, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Grúziával, Moldovával és Ukrajnával kötött társulási megállapodások/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodások végrehajtásáról (2015/3032(RSP)) (B8-0079/2016);

—   Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná és Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Grúziával, Moldovával és Ukrajnával kötött mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásokról (2015/3032(RSP)) (B8-0080/2016).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.1.21-i jegyzőkönyv, 8.3. pont .


15. Az EU–Koszovó stabilizációs és társulási megállapodás *** (vita)

Javaslat az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Koszovó közötti stabilizációs és társulási megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra [10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

Ulrike Lunacek előterjeszti az ajánlást.

Felszólal: Johannes Hahn (a Bizottság tagja).

Felszólal: Adam Szejnfeld (az INTA bizottság véleményének előadója), Lars Adaktusson, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pier Antonio Panzeri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jozo Radoš, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Eduard Kukan, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly és Tibor Szanyi.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Hilde Vautmans, Igor Šoltes és Franz Obermayr.

Felszólal: Johannes Hahn és Ulrike Lunacek.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.1.21-i jegyzőkönyv, 8.1. pont .


16. A vallási kisebbségek ISIS általi szisztematikus tömeges meggyilkolása (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A vallási kisebbségek ISIS általi szisztematikus tömeges meggyilkolása (2016/2569(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Lars Adaktusson, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Josef Weidenholzer, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében (Az elnök, miután felhívja a felszólalót, hogy lassítsa beszéde ritmusát, megvonja tőle a szót), Javier Nart, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Angel Dzhambazki, a vita lebonyolításáról (Az elnök közli, hogy a kérdést az Elnökség elé fogja utalni), Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Margot Parker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Georg Mayer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Michèle Alliot-Marie, Afzal Khan, Ryszard Antoni Legutko, Gerard Batten, Andrzej Grzyb, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, György Hölvényi, Ana Gomes, Marek Jurek, Tunne Kelam, Silvia Costa, Branislav Škripek, Antonio Tajani, Neena Gill, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marijana Petir és Stanislav Polčák.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Anna Záborská, Angel Dzhambazki, Neoklis Sylikiotis, Tim Aker és Franz Obermayr, utóbbi szintén a vita lebonyolításáról.

Felszólal: Federica Mogherini.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.2.4-i jegyzőkönyv, 8.10. pont .


17. Kölcsönös védelmi klauzula (EUSZ 42. cikk, (7) bekezdés) (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Kölcsönös védelmi klauzula (EUSZ 42. cikk, (7) bekezdés) (2015/3034(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Michael Gahler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ioan Mircea Paşcu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Urmas Paet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mike Hookem, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Franz Obermayr, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Konstantinos Papadakis, független, Elmar Brok és Ana Gomes.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Sofia Sakorafa, Michèle Rivasi, Michèle Alliot-Marie, Gilles Pargneaux, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Francisco José Millán Mon, Tonino Picula, Nikolay Barekov, Sandra Kalniete, Neena Gill, Andrej Plenković, Boris Zala, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda és Andrey Kovatchev.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ruža Tomašić, Isabella Adinolfi, Notis Marias és Georgios Epitideios.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando Ruas, Daniel Caspary, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Theodoros Zagorakis, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Francisco José Millán Mon, Tokia Saïfi és Ramón Luis Valcárcel Siso, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a kölcsönös védelmi záradékról (az EUSZ 42. cikkének (7) bekezdése) (2015/3034(RSP)) (B8-0043/2016);

—   Bodil Valero, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer, Bart Staes, Indrek Tarand, Pascal Durand, Igor Šoltes, Davor Škrlec és Molly Scott Cato, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az Európai Unióról szóló szerződés 42. cikke (7) bekezdésének alkalmazásáról (2015/3034(RSP)) (B8-0045/2016);

—   Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Ana Gomes, Afzal Khan, Tonino Picula, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Victor Negrescu és Boris Zala, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az Európai Unióról szóló szerződés 42. cikke (7) bekezdésének alkalmazásáról (2015/3034(RSP)) (B8-0051/2016);

—   Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis és Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a kölcsönös védelmi záradékról (az EUSZ 42. cikkének (7) bekezdése) (2015/3034(RSP)) (B8-0057/2016);

—   Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Guy Verhofstadt és Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az Európai Unióról szóló szerződés 42. cikkének (7) bekezdésében foglalt kölcsönös segítségnyújtási záradék alkalmazásáról (2015/3034(RSP)) (B8-0058/2016);

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Kazimierz Michał Ujazdowski és Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a kölcsönös védelmi záradékról (az EUSZ 42. cikkének (7) bekezdése) (2015/3034(RSP)) (B8-0059/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az Európai Unióról szóló szerződés 42. cikke (7) bekezdésének alkalmazásáról (2015/3034(RSP)) (B8-0060/2016).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.1.21-i jegyzőkönyv, 8.4. pont .


18. Uniós prioritások az EJT 2016. évi üléseire (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Uniós prioritások az EJT 2016. évi üléseire (2015/3035(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Andrzej Grzyb, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Soraya Post, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Beatrix von Storch, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Beatriz Becerra Basterrechea, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gerolf Annemans, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Hilde Vautmans és Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eduard Kukan és Bogdan Brunon Wenta.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Davor Ivo Stier.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Theodoros Zagorakis és Ramón Luis Valcárcel Siso, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az EJT ülésein 2016-ban képviselendő uniós prioritásokról (2015/3035(RSP)) (B8-0050/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Hilde Vautmans és Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az Európai Unió 2016. évi prioritásairól az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának ülésein (2015/3035(RSP)) (B8-0052/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az Európai Unió prioritásairól az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2016. évi ülésein (2015/3035(RSP)) (B8-0056/2016);

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini és Molly Scott Cato, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az Európai Unió prioritásairól az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2016. évi ülésén (2015/3035(RSP)) (B8-0063/2016);

—   Ignazio Corrao és Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az Európai Unió 2016. évi prioritásairól az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának ülései részére (2015/3035(RSP)) (B8-0064/2016);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Edward Czesak és Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az Európai Unió prioritásairól az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2016. évi ülésein (2015/3035(RSP)) (B8-0065/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi és Doru-Claudian Frunzulică, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az Európai Unió 2016. évi prioritásairól az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában (2015/3035(RSP)) (B8-0066/2016).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.1.21-i jegyzőkönyv, 8.5. pont .


19. Dokumentumok benyújtása

A Számvevőszék és a Bizottság az alábbi dokumentumokat nyújtotta be:

- Javaslat a V/AB-01/A/16. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Számvevőszék (N8-0009/2016 - C8-0001/2016 - 2016/2001(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 46/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0010/2016 - C8-0002/2016 - 2016/2002(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG


20. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 27. cikkének megfelelően az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot az Európai Unió Bírósága 8/2005. sz. előirányzat-átcsoportosításának jóváhagyásáról.

A költségvetési rendelet 27. cikkének megfelelően az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot a DEC 40/2015 – III. szakasz – Bizottság előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyásáról.

A költségvetési rendelet 27. cikkének megfelelően az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot a DEC 41/2015 – III. szakasz – Bizottság előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyásáról.

A költségvetési rendelet 27. cikkének megfelelően az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot a DEC 42/2015 – III. szakasz – Bizottság előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyásáról.

A költségvetési rendelet 27. cikkének megfelelően az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot a DEC 43/2015 – III. szakasz – Bizottság előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyásáról.

A költségvetési rendelet 27. cikkének megfelelően az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot a DEC 44/2015 – III. szakasz – Bizottság előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyásáról.

A költségvetési rendelet 27. cikkének megfelelően az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot a DEC 45/2015 – III. szakasz – Bizottság előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyásáról.


21. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 574.582/OJJE).


22. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.40-kor berekesztik.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Chinnici, Crowley, Deprez, Dodds Anneliese, Engström, Händel, Koch, Konečná, Liberadzki, Lietz, Lösing, Łybacka, Michels, Paksas, Pietikäinen

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat