Index 
Proces-verbal
PDF 279kWORD 225k
Miercuri, 20 ianuarie 2016 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Ordinea lucrărilor
 3.Programul de activități al Președinției olandeze (dezbatere)
 4.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 5.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 6.Ordinea lucrărilor
 7.Votare
  7.1.Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor (VRD) în Letonia * (vot)
  7.2.Prezumţia de nevinovăţie şi dreptul de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale ***I (vot)
  7.3.Echipamentele individuale de protecție ***I (vot)
  7.4.Aparatele consumatoare de combustibili gazoși ***I (vot)
  7.5.Instalațiile pe cablu ***I (vot)
  7.6.Obiecție la un act delegat cu privire la un sistem generalizat de preferințe tarifare (vot)
  7.7.Obiecție la un act delegat cu privire la cerințele specifice privind compoziția și informarea pentru preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii (vot)
  7.8.Procesul de pace din Columbia (vot)
 8.Explicații privind votul
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 10.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 11.COP 21 (dezbatere)
 12.Situația umanitară din Yemen (dezbatere)
 13.Situația din sud-estul Turciei (dezbatere)
 14.Acordurile de asociere / acordurile de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu Georgia, Moldova și Ucraina (dezbatere)
 15.Acordul de stabilizare și de asociere dintre UE și Kosovo *** (dezbatere)
 16.Execuția sistematică în masă a membrilor minorităților religioase de către ISIS (dezbatere)
 17.Clauza de apărare reciprocă [articolul 42 alineatul (7) din TUE] (dezbatere)
 18.Priorităţile UE pentru sesiunile CDO din 2016 (dezbatere)
 19.Depunere de documente
 20.Transferuri de credite
 21.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 22.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.05.


2. Ordinea lucrărilor

Președintele a reamintit faptul că Grupul Verts/ALE a prezentat luni, 18 ianuarie 2016, o cerere de înscriere pe ordinea de zi a prezentei perioade de sesiune a unei dezbateri privind măsurile referitoare la dreptul de azil pe care se pregătește să le adopte Danemarca (voir punctul 13 al PV din 18.1.2016).

Președintele a precizat că Comisia LIBE nu a reușit să examineze chestiunea.

Au intervenit: Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, care a reiterat solicitarea grupului său și a cerut să fie supusă la vot prin apel nominal, și Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, care s-a exprimat în favoarea cererii.

Au intervenit: Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, care a propus înscrierea chestiunii pe ordinea de zi a următoarei reuniuni a Comisiei LIBE, prevăzută să aibă loc luni, 25 ianuarie 2016, Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Anders Primdahl Vistisen, în numele Grupului ECR, și Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D.

Au intervenit: Bruno Gollnisch, pentru a reaminti dispozițiile Regulamentului de procedură (Președintele a oferit clarificări), și Philippe Lamberts.

Prin VE (188 pentru, 108 contra, 37 de abțineri), Parlamentul European a aprobat propunerea Grupului ALDE.

Ordinea lucrărilor rămâne neschimbată.


3. Programul de activități al Președinției olandeze (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Programul de activități al Președinției olandeze (2015/2963(RSP))

Mark Rutte (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Jean-Claude Juncker (președintele Comisiei Europene) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Nicola Danti, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Raymond Finch, Syed Kamall, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gerard Batten, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Vicky Ford, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, David Borrelli, în numele Grupului EFDD, și Marcel de Graaff, în numele Grupului ENF.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

Au intervenit: Janice Atkinson, Diane Dodds, Esther de Lange, Paul Tang, Peter van Dalen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Sophia in 't Veld, Dennis de Jong, Bas Eickhout, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Annie Schreijer-Pierik, Nigel Farage, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Jan Olbrycht, Maria João Rodrigues, Kosma Złotowski, Johannes Cornelis van Baalen, Johannes Cornelis van Baalen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, Anja Hazekamp, Sven Giegold, Peter Lundgren, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Olaf Stuger, și Gianluca Buonanno.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit: Bruno Gollnisch, Alain Lamassoure, Birgit Sippel, Anneleen Van Bossuyt, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Marielle de Sarnez, Neoklis Sylikiotis, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Josep-Maria Terricabras, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Jane Collins, Krisztina Morvai, Luis de Grandes Pascual, Bernd Lange, Roberts Zīle, Gesine Meissner, João Ferreira, Elisabetta Gardini, Isabelle Thomas, Timothy Kirkhope, Fredrick Federley, András Gyürk, Richard Corbett, Joachim Starbatty, Mariya Gabriel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Jutta Steinruck, Dubravka Šuica, Péter Niedermüller, Gunnar Hökmark, Roberto Gualtieri, Lefteris Christoforou, Jeppe Kofod, Andrzej Grzyb, Kathleen Van Brempt, Pavel Poc, Iratxe García Pérez, Clare Moody, Carlos Zorrinho, István Ujhelyi, Tanja Fajon și Evelyn Regner.

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

Au intervenit: Jean-Claude Juncker și Mark Rutte.

Dezbaterea s-a încheiat.

°
° ° °

Au intervenit: Gerard Batten, privind zgomotul de fond ce a putut fi auzit constant în hemiciclu în timpul intervenției lui Mark Rutte, și Steven Woolfe, privind un aspect menționat de James Carver în timpul intervenției sale de un minut privind chestiuni politice importante de luni, 18 ianuarie 2016 (punctul 21 al PV din 18.1.2016) (Președintele a luat act de aceasta).

A PREZIDAT: Adina-Ioana VĂLEAN
Vicepreședintă


4. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

- Regulament delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește o derogare aplicabilă anumitor organisme publice și băncilor centrale din țări terțe, indicatorii de manipulare a pieței, pragurile de publicare, autoritatea competentă pentru notificările amânărilor, permisiunea de tranzacționare în perioadele închise și tipurile de tranzacții efectuate de personalul de conducere care trebuie notificate (C(2015)08943 - 2015/3038(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 17 decembrie 2015

retrimis fond: ECON

- Regulament delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anumite aspecte ale cooperării dintre producători (C(2015)08948 - 2015/3030(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 15 decembrie 2015

retrimis fond: AGRI

- Regulament delegat al Comisei de stabilire a principiilor și a criteriilor generale pentru strategia de investiții, precum și a normelor pentru administrarea Fondului unic de rezoluție (C(2015)09013 - 2015/3036(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 16 decembrie 2015

retrimis fond: ECON

- Regulament delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește criteriile de calculare a contribuțiilor ex ante, precum și circumstanțele și condițiile în care plata contribuțiilor ex post extraordinare poate fi amânată parțial sau integral (C(2015)09016 - 2015/3039(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 17 decembrie 2015

retrimis fond: ECON

- Regulament delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește acordarea de ajutoare din partea Uniunii pentru furnizarea și distribuția de fructe și legume, de fructe și legume prelucrate și de produse pe bază de banane în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe și legume în școli (C(2015)09064 - 2015/3040(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 17 decembrie 2015

retrimis fond: AGRI

- Regulament delegat al Comisei de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor (C(2015)09160 - 2015/3041(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 17 decembrie 2015

retrimis fond: ECON

- Regulament delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/... (C(2015)09248 - 2015/3042(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 17 decembrie 2015

retrimis fond: IMCO

- Decizia delegată a Comisiei de modificare a anexei V la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește titlurile de calificare și denumirile cursurilor de formare (C(2016)00001 - 2016/2525(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 13 ianuarie 2016

retrimis fond: IMCO


5. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Directivă a Comisiei de modificare a anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind vehiculele scoase din uz (D040865/02 - 2016/2501(RPS) - termen: 7 aprilie 2016)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexelor VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește corodarea/iritarea pielii, lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor și toxicitatea acută (D041721/03 - 2016/2506(RPS) - termen: 13 aprilie 2016)
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE, IMCO

- Regulamentul Comisiei de modificare și rectificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea anumitor aditivi alimentari permiși în toate categoriile de produse alimentare (D042507/03 - 2016/2500(RPS) - termen: 24 februarie 2016)
retrimis fond: ENVI

- Regulament al Comisei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea glicozidelor derivate din steviol (E 960) ca îndulcitor în anumite băuturi cu valoare energetică redusă sau fără adaos de zahăr (D042508/03 - 2016/2516(RPS) - termen: 14 martie 2016)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea glicozidelor derivate din steviol (E 960) ca îndulcitor în muștar (D042509/03 - 2016/2512(RPS) - termen: 13 martie 2016)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ștergerea de pe lista Uniunii a anumitor substanțe aromatizante (D042554/03 - 2016/2508(RPS) - termen: 12 aprilie 2016)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (D042559/03 - 2016/2510(RPS) - termen: 12 aprilie 2016)
retrimis fond: IMCO

- Regulamentul Comisei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru ciazofamid, cicloxidim, acid difluoracetic, fenoxicarb, flumetralin, fluopicolid, flupiradifuron, fluxapiroxad, kresoxim-metil, mandestrobin, mepanipirim, metalaxil-M, pendimetalin și teflutrin din sau de pe anumite produse (D042689/02 - 2016/2509(RPS) - termen: 13 martie 2016)
retrimis fond: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de clorantraniliprol, ciflumetofen, ciprodinil, dimetomorf, ditiocarbamați, fenamidon, fluopiram, flutolanil, imazamox, metrafenonă, miclobutanil, propiconazol, sedaxan și spirodiclofen din sau de pe anumite produse (D042721/02 - 2016/2531(RPS) - termen: 15 martie 2016)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru atrazină din sau de pe anumite produse (D042722/02 - 2016/2511(RPS) - termen: 13 martie 2016)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de captan, propiconazol și spiroxamină din sau de pe anumite produse (D042723/02 - 2016/2513(RPS) - termen: 13 martie 2016)
retrimis fond: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), carbonatul de calciu, iodura de potasiu, bicarbonatul de sodiu, substanța rescalure și sușele ATCC 74040 și GHA ale Beauveria bassiana din sau de pe anumite produse (D042746/02 - 2016/2505(RPS) - termen: 9 martie 2016)
retrimis fond: ENVI

- Directiva Comisei de modificare a Directivei 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele lingvistice (D043090/01 - 2016/2507(RPS) - termen: 12 aprilie 2016)
retrimis fond: TRAN


A PREZIDAT: Adina-Ioana VĂLEAN
Vicepreședintă

6. Ordinea lucrărilor

De acord cu grupurile politice, Președinta a propus ca dezbaterea privind întrebarea cu solicitare de răspuns oral referitoare la lansarea negocierilor pentru încheierea unor acorduri de liber schimb cu Australia și Noua Zeelandă (point 54 de l'OJ) să se încheie prin depunerea unei propuneri de rezoluție care urmează să fie votată în perioada de sesiune februarie I.

A intervenit Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, pentru a propune ca votarea să aibă loc în perioada de sesiune februarie II.

Parlamentul a aprobat cererea din urmă.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


7. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


7.1. Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor (VRD) în Letonia * (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor (VRD) în Letonia [13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Claude Moraes (A8-0370/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0010)


7.2. Prezumţia de nevinovăţie şi dreptul de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și ale dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale [COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2016)0011)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2016)0011)


7.3. Echipamentele individuale de protecție ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind echipamentele individuale de protecție [COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Vicky Ford (A8-0148/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2016)0012)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2016)0012)


7.4. Aparatele consumatoare de combustibili gazoși ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși [COM(2014)0258 - C8-0006/2014 - 2014/0136(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Catherine Stihler (A8-0147/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2016)0013)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2016)0013)


7.5. Instalațiile pe cablu ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instalațiile pe cablu [COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2016)0014)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2016)0014)


7.6. Obiecție la un act delegat cu privire la un sistem generalizat de preferințe tarifare (vot)

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 105 alineatul (4) din Regulamentul de procedură de Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Eleonora Forenza, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey și Estefanía Torres Martínez, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 25 noiembrie 2015 de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare (C(2015)08213 - 2015/2995(DEA)) (B8-0044/2016)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

(Majoritate calificată necesară pentru adoptarea propunerii de rezoluție)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

Respins


7.7. Obiecție la un act delegat cu privire la cerințele specifice privind compoziția și informarea pentru preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii (vot)

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură de Comisia ENVI, referitoare la Regulamentul delegat (UE) al Comisiei din 25 septembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice privind compoziția și informarea aplicabile preparatelor pe bază de cereale și alimentelor pentru copii (C(2015)06507 - 2015/2863(DEA)) (B8-0067/2016)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

(Majoritate calificată necesară pentru adoptarea propunerii de rezoluție)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

Adoptat (P8_TA(2016)0015)

Au intervenit:

Keith Taylor și Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei), înaintea votării.


7.8. Procesul de pace din Columbia (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016 și B8-0062/2016 (2015/3033(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0041/2016

(care înlocuiește B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016 și B8-0062/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Francisco José Millán Mon, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cristian Dan Preda și Gabriel Mato, în numele Grupului PPE;

—   Ramón Jáuregui Atondo, José Blanco López, Nicola Danti, Monika Flašíková Beňová, Karoline Graswander-Hainz, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Jude Kirton-Darling, Javi López, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Carlos Zorrinho, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sergio Gutiérrez Prieto, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Renato Soru și Tibor Szanyi, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, în numele Grupului ECR;

—   Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička și Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE;

—   Javier Couso Permuy, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán și Lidia Senra Rodríguez, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras și Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2016)0016)


8. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Raport Nathalie Griesbeck - A8-0133/2015
Nirj Deva, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Daniel Hannan și Stanislav Polčák

Raport Vicky Ford - A8-0148/2015
Andrejs Mamikins, Seán Kelly și Stanislav Polčák

Raport Catherine Stihler - A8-0147/2015
Andrejs Mamikins și Seán Kelly

Raport Antonio López-Istúriz White - A8-0063/2015
Lucy Anderson, Andrejs Mamikins și Seán Kelly

Procesul de pace din Columbia - (2015/3033(RSP)) - RC-B8-0041/2016
Jiří Pospíšil și Andrejs Mamikins.


9. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 13.25, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

10. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


11. COP 21 (dezbatere)

Declarația lui Laurent Fabius, președintele conferinței privind clima de la Paris: COP 21 (2016/2524(RSP))

Președintele a făcut o scurtă declarație pentru a prezenta dezbaterea.

Laurent Fabius (președintele conferinței privind clima de la Paris) a făcut declarația.

Au intervenit: Peter Liese, în numele Grupului PPE, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, Ian Duncan, în numele Grupului ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Anne-Marie Mineur, în numele Grupului GUE/NGL, Yannick Jadot, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Affronte, în numele Grupului EFDD, Olaf Stuger, în numele Grupului ENF, și Zoltán Balczó, neafiliat.

A intervenit Laurent Fabius.

Dezbaterea s-a încheiat.


A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)

12. Situația umanitară din Yemen (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația umanitară din Yemen (2016/2515(RSP))

Bert Koenders (Președintele în exercițiu al Consiliului) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Mariya Gabriel, în numele Grupului PPE, Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, Alessia Maria Mosca, Javier Nart, James Carver, Eugen Freund, Ignazio Corrao și Michela Giuffrida.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Nicola Caputo și Notis Marias.

A intervenit Bert Koenders.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.9 al PV din 4.2.2016.


13. Situația din sud-estul Turciei (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din sud-estul Turciei (2016/2530(RSP))

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Renate Sommer, în numele Grupului PPE, Kati Piri, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE, Takis Hadjigeorgiou, în numele Grupului GUE/NGL, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, și James Carver, în numele Grupului EFDD.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Marcel de Graaff, în numele Grupului ENF, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Edouard Ferrand, Victor Boştinaru, Notis Marias, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Josu Juaristi Abaunz, Jean Lambert, Josef Weidenholzer, Kostas Chrysogonos, Miltiadis Kyrkos, Barbara Spinelli, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Javi López, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gianluca Buonanno, și Brando Benifei.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, Fabio Massimo Castaldo, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor și Demetris Papadakis.

A intervenit Johannes Hahn.

Dezbaterea s-a încheiat.


14. Acordurile de asociere / acordurile de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu Georgia, Moldova și Ucraina (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Acordurile de asociere / acordurile de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu Georgia, Moldova și Ucraina (2015/3032(RSP))

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Andrej Plenković, în numele Grupului PPE, și Knut Fleckenstein, în numele Grupului S&D.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit: Barbara Spinelli, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Knut Fleckenstein, care a răspuns, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi și Tim Aker, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD, Laurenţiu Rebega, în numele Grupului ENF, Michael Gahler, Victor Boştinaru, Sajjad Karim, Petras Auštrevičius, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Mike Hookem, Jean-Luc Schaffhauser, Jaromír Štětina, Richard Howitt, Monica Macovei, Javier Nart, Anja Hazekamp, Tatjana Ždanoka, Petr Mach, Olaf Stuger (Președinta a criticat unele dintre afirmațiile sale), Sandra Kalniete, Tim Aker, cu privire la observațiile Președintei cu privire la intervenția lui Olaf Stuger (Președinta și-a menținut observațiile și l-a invitat pe Tim Aker să respecte caracterul onorabil al dezbaterii), David Martin, Ryszard Czarnecki, Marietje Schaake, Steeve Briois, Elmar Brok, Tonino Picula, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Daniel Caspary, Andrejs Mamikins, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Andrzej Grzyb, Joachim Schuster, Eduard Kukan, Kati Piri, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Gunnar Hökmark, Pavel Svoboda și Adam Szejnfeld.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Andrea Bocskor, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bronis Ropė, Tim Aker și Georgios Epitideios.

A intervenit Johannes Hahn.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Ulrike Lunacek, Peter Eriksson și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la punerea în aplicare a acordurilor de asociere/zonelor de liber schimb aprofundat și cuprinzător (DCFTA) cu Georgia, Moldova și Ucraina (2015/3032(RSP)) (B8-0068/2016);

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Mariya Gabriel, Fernando Ruas, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati și Ramón Luis Valcárcel Siso, în numele Grupului PPE, referitoare la punerea în aplicare a acordurilor de asociere/acordurilor comerciale de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Georgia, Moldova și Ucraina (2015/3032(RSP)) (B8-0069/2016);

—   Petras Auštrevičius, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Pavel Telička și Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, referitoare la punerea în aplicare a acordurilor de asociere/acordurilor comerciale de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Georgia, Moldova și Ucraina (2015/3032(RSP)) (B8-0077/2016);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki și Edward Czesak, în numele Grupului ECR, referitoare la acordurile de asociere/acordurile de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Georgia, Moldova și Ucraina (2015/3032(RSP)) (B8-0078/2016);

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Iliana Iotova, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Clare Moody, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Tonino Picula, Kati Piri, Joachim Schuster, Tibor Szanyi și Boris Zala, în numele Grupului S&D, referitoare la punerea în aplicare a acordurilor de asociere/acordurilor comerciale de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Georgia, Moldova și Ucraina (2015/3032(RSP)) (B8-0079/2016);

—   Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná și Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la acordurile comerciale de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Georgia, Moldova și Ucraina (2015/3032(RSP)) (B8-0080/2016).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.3 al PV din 21.1.2016.


15. Acordul de stabilizare și de asociere dintre UE și Kosovo *** (dezbatere)

Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de stabilizare și de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Kosovo, pe de altă parte [10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

Ulrike Lunacek a prezentat recomandarea.

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Au intervenit: Adam Szejnfeld (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Lars Adaktusson, în numele Grupului PPE, Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, Jozo Radoš, în numele Grupului ALDE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Eduard Kukan, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos și Doru-Claudian Frunzulică.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly și Tibor Szanyi.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Hilde Vautmans, Igor Šoltes și Franz Obermayr.

Au intervenit: Johannes Hahn și Ulrike Lunacek.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.1 al PV din 21.1.2016.


16. Execuția sistematică în masă a membrilor minorităților religioase de către ISIS (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Execuția sistematică în masă a membrilor minorităților religioase de către ISIS (2016/2569(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Lars Adaktusson, în numele Grupului PPE, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR (Președintele, după ce l-a invitat să-și încetinească ritmul discursului, l-a întrerupt pe vorbitor), Javier Nart, în numele Grupului ALDE, Angel Dzhambazki, cu privire la desfășurarea dezbaterii (Președintele a comunicat că va sesiza Biroul în legătură cu această chestiune), Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Margot Parker, în numele Grupului EFDD, Georg Mayer, în numele Grupului ENF, Diane Dodds, neafiliată, Michèle Alliot-Marie, Afzal Khan, Ryszard Antoni Legutko, Gerard Batten, Andrzej Grzyb, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, György Hölvényi, Ana Gomes, Marek Jurek, Tunne Kelam, Silvia Costa, Branislav Škripek, Antonio Tajani, Neena Gill, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marijana Petir și Stanislav Polčák.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Záborská, Angel Dzhambazki, Neoklis Sylikiotis, Tim Aker și Franz Obermayr, acesta din urmă, de asemenea, cu privire la desfășurarea dezbaterii.

A intervenit Federica Mogherini.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.10 al PV din 4.2.2016.


17. Clauza de apărare reciprocă [articolul 42 alineatul (7) din TUE] (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Clauza de apărare reciprocă [articolul 42 alineatul (7) din TUE] (2015/3034(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Michael Gahler, în numele Grupului PPE, Ioan Mircea Paşcu, în numele Grupului S&D, Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, Urmas Paet, în numele Grupului ALDE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Mike Hookem, în numele Grupului EFDD, Franz Obermayr, în numele Grupului ENF, Konstantinos Papadakis, neafiliat, Elmar Brok și Ana Gomes.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Sofia Sakorafa, Michèle Rivasi, Michèle Alliot-Marie, Gilles Pargneaux, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Francisco José Millán Mon, Tonino Picula, Nikolay Barekov, Sandra Kalniete, Neena Gill, Andrej Plenković, Boris Zala, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda și Andrey Kovatchev.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ruža Tomašić, Isabella Adinolfi, Notis Marias și Georgios Epitideios.

A intervenit Federica Mogherini.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando Ruas, Daniel Caspary, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Theodoros Zagorakis, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Francisco José Millán Mon, Tokia Saïfi și Ramón Luis Valcárcel Siso, în numele Grupului PPE, referitoare la clauza de apărare reciprocă [articolul 42 alineatul (7) din TUE] (2015/3034(RSP)) (B8-0043/2016);

—   Bodil Valero, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer, Bart Staes, Indrek Tarand, Pascal Durand, Igor Šoltes, Davor Škrlec și Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la punerea în aplicare a articolului 42 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană (2015/3034(RSP)) (B8-0045/2016);

—   Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Ana Gomes, Afzal Khan, Tonino Picula, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Victor Negrescu și Boris Zala, în numele Grupului S&D, referitoare la punerea în aplicare a articolului 42 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană (2015/3034(RSP)) (B8-0051/2016);

—   Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis și Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la clauza de apărare reciprocă [articolul 42 alineatul (7) din TUE] (2015/3034(RSP)) (B8-0057/2016);

—   Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Guy Verhofstadt și Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, referitoare la punerea în aplicare a clauzei de asistență reciprocă de la articolul 42 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană (2015/3034(RSP)) (B8-0058/2016);

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Kazimierz Michał Ujazdowski și Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, referitoare la clauza de apărare reciprocă [articolul 42 alineatul (7) din TUE] (2015/3034(RSP)) (B8-0059/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la punerea în aplicare a articolului 42 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană (2015/3034(RSP)) (B8-0060/2016).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.4 al PV din 21.1.2016.


18. Priorităţile UE pentru sesiunile CDO din 2016 (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Priorităţile UE pentru sesiunile CDO din 2016 (2015/3035(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Andrzej Grzyb, în numele Grupului PPE, Soraya Post, în numele Grupului S&D, Beatrix von Storch, în numele Grupului ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Gerolf Annemans, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Hilde Vautmans și Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eduard Kukan și Bogdan Brunon Wenta.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Davor Ivo Stier.

A intervenit Federica Mogherini.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Theodoros Zagorakis și Ramón Luis Valcárcel Siso, în numele Grupului PPE, referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile din 2016 ale Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (2015/3035(RSP)) (B8-0050/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Hilde Vautmans și Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0052/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0056/2016);

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini și Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0063/2016);

—   Ignazio Corrao și Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0064/2016);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Edward Czesak și Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0065/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi și Doru-Claudian Frunzulică, în numele Grupului S&D, referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0066/2016).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.5 al PV din 21.1.2016.


19. Depunere de documente

Următoarele documente au fost depuse de către Curtea de Conturi și Comisie:

- Propunere de transfer de credite V/AB-01/A/16 - Curtea de Conturi (N8-0009/2016 - C8-0001/2016 - 2016/2001(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite 46/2015 - Sectiunea III - Comisia (N8-0010/2016 - C8-0002/2016 - 2016/2002(GBD))

retrimis

fond :

BUDG


20. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 27 din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferului de credite al Curții de Justiție a Uniunii Europene nr. 8/2015

În conformitate cu articolul 27 din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferului de credite DEC 40/2015 - Secțiunea III - Comisia

În conformitate cu articolul 27 din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferului de credite DEC 41/2015 - Secțiunea III - Comisia

În conformitate cu articolul 27 din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferului de credite DEC 42/2015 - Secțiunea III - Comisia

În conformitate cu articolul 27 din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferului de credite DEC 43/2015 - Secțiunea III - Comisia

În conformitate cu articolul 27 din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferului de credite DEC 44/2015 - Secțiunea III - Comisia

În conformitate cu articolul 27 din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferului de credite DEC 45/2015 - Secțiunea III - Comisia


21. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 574.582/OJJE).


22. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.40.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Chinnici, Crowley, Deprez, Dodds Anneliese, Engström, Händel, Koch, Konečná, Liberadzki, Lietz, Lösing, Łybacka, Michels, Paksas, Pietikäinen

Aviz juridic - Politica de confidențialitate