Zoznam 
Zápisnica
PDF 276kWORD 216k
Streda, 20. januára 2016 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Program práce
 3.Program činnosti holandského predsedníctva (rozprava)
 4.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 5.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 6.Program práce
 7.Hlasovanie
  7.1.Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel v Lotyšsku * (hlasovanie)
  7.2.Prezumpcia neviny a právo byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní ***I (hlasovanie)
  7.3.Osobné ochranné prostriedky ***I (hlasovanie)
  7.4.Spotrebiče spaľujúce plynné palivá ***I (hlasovanie)
  7.5.Lanovkové zariadenia ***I (hlasovanie)
  7.6.Námietka voči delegovanému aktu o systéme všeobecných colných preferencií (hlasovanie)
  7.7.Námietka voči delegovanému aktu o osobitných požiadavkách na zloženie potravín spracovaných na báze obilnín a detských potravín a na informácie o nich (hlasovanie)
  7.8.Mierový proces v Kolumbii (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.COP 21 (rozprava)
 12.Humanitárna situácia v Jemene (rozprava)
 13.Situácia na juhovýchode Turecka (rozprava)
 14.Dohody o pridružení / prehĺbené a komplexné dohody o voľnom obchode s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou (rozprava)
 15.Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Kosovom *** (rozprava)
 16.Systematické hromadné vyvražďovanie príslušníkov náboženských menšín Islamským štátom (rozprava)
 17.Doložka o vzájomnej obrane (článok 42 ods. 7 ZEÚ) (rozprava)
 18.Priority EÚ na zasadnutia Rady pre ľudské práva v roku 2016 (rozprava)
 19.Predloženie dokumentov
 20.Presun rozpočtových prostriedkov
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 h.


2. Program práce

Predseda pripomenul, že skupina Verts/ALE v pondelok 18. januára 2016 predložila žiadosť o zaradenie rozpravy o opatreniach týkajúcich sa práva na azyl, ktoré sa chystá prijať Dánsko, do programu tejto schôdze (pozri bod 13 zápisnice zo dňa 18.1.2016).

Predseda spresnil, že výbor LIBE sa doteraz touto otázkou nezaoberal.

Vystúpili títo poslanci: Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zopakoval žiadosť svojej skupiny a požiadal, aby sa o nej hlasovalo podľa mien, a Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL na podporu žiadosti.

Vystúpili títo poslanci: Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, ktorá navrhla, aby bola záležitosť zaradená na program nasledujúcej schôdze výboru LIBE, ktorá sa bude konať v pondelok 25. januára 2016, Manfred Weber v mene skupiny PPE, Anders Primdahl Vistisen v mene skupiny ECR a Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D.

Vystúpili títo poslanci: Bruno Gollnisch s procedurálnou námietkou (predseda poskytol spresnenie) a Philippe Lamberts.

Parlament schválil návrh skupiny ALDE EH (188 za, 108 proti, 37 sa zdržalo).

Program práce zostáva nezmenený.


3. Program činnosti holandského predsedníctva (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Program činnosti holandského predsedníctva (2015/2963(RSP))

Mark Rutte (úradujúci predseda Rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Nicola Danti, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Raymond Finch, Syed Kamall v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gerard Batten, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Vicky Ford, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, David Borrelli v mene skupiny EFDD a Marcel de Graaff v mene skupiny ENF.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Janice Atkinson, Diane Dodds, Esther de Lange, Paul Tang, Peter van Dalen, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Maria Grapini, Sophia in 't Veld, Dennis de Jong, Bas Eickhout, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Annie Schreijer-Pierik, Nigel Farage, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Jan Olbrycht, Maria João Rodrigues, Kosma Złotowski, Johannes Cornelis van Baalen, Johannes Cornelis van Baalen, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Anja Hazekamp, Sven Giegold, Peter Lundgren, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Olaf Stuger, a Gianluca Buonanno.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Bruno Gollnisch, Alain Lamassoure, Birgit Sippel, Anneleen Van Bossuyt, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Liisa Jaakonsaari, Marielle de Sarnez, Neoklis Sylikiotis, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Josep-Maria Terricabras, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Jane Collins, Krisztina Morvai, Luis de Grandes Pascual, Bernd Lange, Roberts Zīle, Gesine Meissner, João Ferreira, Elisabetta Gardini, Isabelle Thomas, Timothy Kirkhope, Fredrick Federley, András Gyürk, Richard Corbett, Joachim Starbatty, Mariya Gabriel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Jutta Steinruck, Dubravka Šuica, Péter Niedermüller, Gunnar Hökmark, Roberto Gualtieri, Lefteris Christoforou, Jeppe Kofod, Andrzej Grzyb, Kathleen Van Brempt, Pavel Poc, Iratxe García Pérez, Clare Moody, Carlos Zorrinho, István Ujhelyi, Tanja Fajon a Evelyn Regner.

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

Vystúpili: Jean-Claude Juncker a Mark Rutte.

Rozprava sa skončila.

Vystúpili títo poslanci: Gerard Batten k šumu v rokovacej sále počas posledného vystúpenia Marka Rutteho a Steven Woolfe k záležitosti, na ktorú upozornil James Carver vo svojom jednominútovom vystúpení k otázkam politického významu v pondelok 18. januára 2016 (bod 21 zápisnice zo dňa 18.1.2016) (Predseda vzal túto skutočnosť na vedomie).

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN

podpredsedníčka


4. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide ovýnimku pre určité verejné orgány acentrálne banky tretích krajín, ukazovatele manipulácie strhom, prahové hodnoty pre zverejňovanie informácií, príslušný orgán pre oznámenia oodkladoch, povolenie na obchodovanie počas zakázaného obdobia atypy povinne oznamovaných transakcií manažérov (C(2015)08943 - 2015/3038(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 17. decembra 2015

pridelené: gestorský výbor: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o určité aspekty spolupráce výrobcov (C(2015)08948 - 2015/3030(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 15. decembra 2015

pridelené: gestorský výbor: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú všeobecné zásady a kritériá investičnej stratégie a pravidlá správy jednotného fondu na riešenie krízových situácií (C(2015)09013 - 2015/3036(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 16. decembra 2015

pridelené: gestorský výbor: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 806/2014, pokiaľ ide okritériá, ktoré sa týkajú výpočtu príspevkov exante, aokolnosti apodmienky, za ktorých môže byť platba mimoriadnych príspevkov expost čiastočne alebo úplne odložená (C(2015)09016 - 2015/3039(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 17. decembra 2015

pridelené: gestorský výbor: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 vsúvislosti s pomocou Únie na dodávanie a distribúciu ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov vrámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách (C(2015)09064 - 2015/3040(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 17. decembra 2015

pridelené: gestorský výbor: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu aRady 2009/65/ES, pokiaľ ide opovinnosti depozitárov (C(2015)09160 - 2015/3041(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 17. decembra 2015

pridelené: gestorský výbor: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide oprechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, aktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/... (C(2015)09248 - 2015/3042(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 17. decembra 2015

pridelené: gestorský výbor: IMCO

- Delegované rozhodnutie Komisie, ktorým sa mení príloha Vksmernici Európskeho parlamentu aRady 2005/36/ES, pokiaľ ide odoklady oformálnej kvalifikácii anázvy špecializačných odborov (C(2016)00001 - 2016/2525(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. januára 2016

pridelené: gestorský výbor: IMCO


5. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Smernica Komisie, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti (D040865/02 - 2016/2501(RPS) - lehota: 7. apríl 2016)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy VII a VIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o poleptanie/podráždenie kože, vážne poškodenie/podráždenie očí a akútnu toxicitu (D041721/03 - 2016/2506(RPS) - lehota: 13. apríl 2016)
pridelené: gestorský výbor: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení a opravuje príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o použitie určitých prídavných látok povolených vo všetkých kategóriách potravín (D042507/03 - 2016/2500(RPS) - lehota: 24. február 2016)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie glykozidov steviolu (E 960) ako sladidla v niektorých nápojoch so zníženou energetickou hodnotou a nápojoch bez pridaných cukrov (D042508/03 - 2016/2516(RPS) - lehota: 14. marec 2016)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie glykozidov steviolu (E 960) ako sladidla v horčici (D042509/03 - 2016/2512(RPS) - lehota: 13. marec 2016)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o vyňatie určitých aromatických látok zo zoznamu Únie (D042554/03 - 2016/2508(RPS) - lehota: 12. apríl 2016)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 661/2009 (D042559/03 - 2016/2510(RPS) - lehota: 12. apríl 2016)
pridelené: gestorský výbor: IMCO

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí cyazofamidu, cykloxydimu, kyseliny difluóroctovej, fenoxykarbu, flumetralínu, fluopikolidu, flupyradifurónu, fluxapyroxadu, krezoxím-metylu, mandestrobínu, mepanipyrimu, metalaxylu-M, pendimetalínu a teflutrínu v určitých produktoch alebo na nich (D042689/02 - 2016/2509(RPS) - lehota: 13. marec 2016)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí chlorantraniliprolu, cyflumetofénu, cyprodinilu, dimetomorfu, ditiokarbamátov, fenamidónu, fluopyramu, flutolanilu, imazamoxu, metrafenónu, myklobutanilu, propikonazolu, sedaxánu a spirodiklofénu v určitých produktoch alebo na nich (D042721/02 - 2016/2531(RPS) - lehota: 15. marca 2016)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí atrazínu v alebo na určitých výrobkoch (D042722/02 - 2016/2511(RPS) - lehota: 13 marec 2016)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí kaptánu, propikonazolu a spiroxamínu v určitých produktoch alebo na nich (D042723/02 - 2016/2513(RPS) - lehota: 13. marca 2016)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o Cydia pomonella granulovírus (CpGV), acetylid vápenatý, jodid draselný, hydrogénuhličitan sodný, reskalur, Beauveria bassiana kmeň ATCC 74040 a Beauveria bassiana kmeň GHA v určitých produktoch alebo na nich (D042746/02 - 2016/2505(RPS) - lehota: 9. marec 2016)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Smernica Komisie, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES, pokiaľ ide o jazykové požiadavky (D043090/01 - 2016/2507(RPS) - lehota: 12. apríl 2016)
pridelené: gestorský výbor: TRAN


PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka

6. Program práce

Predsedníčka so súhlasom politických skupín navrhla, aby bol na záver rozpravy o otázke na ústne zodpovedanie o začatí rokovaní o dohode o voľnom obchode s Austráliou a Novým Zélandom (bod 54 OJ) predložený návrh uznesenia, o ktorom by sa hlasovalo na prvej februárovej schôdzi.

V rozprave vystúpil Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL s návrhom, aby sa hlasovanie uskutočnilo na druhej februárovej schôdzi.

Parlament tento posledný návrh schválil.

Týmto bol stanovený program práce.


7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel v Lotyšsku * (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel s Lotyšskom [13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Claude Moraes (A8-0370/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0010)


7.2. Prezumpcia neviny a právo byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní [COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0011)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0011)


7.3. Osobné ochranné prostriedky ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobných ochranných prostriedkoch [COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Vicky Ford (A8-0148/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0012)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0012)


7.4. Spotrebiče spaľujúce plynné palivá ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá [COM(2014)0258 - C8-0006/2014 - 2014/0136(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Catherine Stihler (A8-0147/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0013)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0013)


7.5. Lanovkové zariadenia ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o lanovkových zariadeniach [COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0014)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0014)


7.6. Námietka voči delegovanému aktu o systéme všeobecných colných preferencií (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 105 ods. 4 rokovacieho poriadku predložili Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Eleonora Forenza, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey a Estefanía Torres Martínez, v mene skupiny GUE/NGL, o delegovanom nariadení Komisie z 25. novembra 2015, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (C(2015)08213 - 2015/2995(DEA)) (B8-0044/2016)

NÁVRH UZNESENIA

(Potrebná kvalifikovaná väčšina na prijatie návrhu uznesenia)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

Zamietnutý


7.7. Námietka voči delegovanému aktu o osobitných požiadavkách na zloženie potravín spracovaných na báze obilnín a detských potravín a na informácie o nich (hlasovanie)

Návrh uznesenia ktorý v súlade s článkom 105 ods. 3 rokovacieho poriadku predložil výbor ENVI, o vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) z 25. septembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na zloženie potravín spracovaných na báze obilnín a detských potravín a na informácie o nich (C(2015)06507 - 2015/2863(DEA)) (B8-0067/2016)

NÁVRH UZNESENIA

(Potrebná kvalifikovaná väčšina na prijatie návrhu uznesenia)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

Prijatý (P8_TA(2016)0015)

Vystúpenia

Keith Taylor a Miguel Arias Cañete (člen Komisie), pred hlasovaním.


7.8. Mierový proces v Kolumbii (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016 a B8-0062/2016 (2015/3033(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0041/2016

(nahrádzajúci B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016 a B8-0062/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Francisco José Millán Mon, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cristian Dan Preda a Gabriel Mato, v mene skupiny PPE;

—   Ramón Jáuregui Atondo, José Blanco López, Nicola Danti, Monika Flašíková Beňová, Karoline Graswander-Hainz, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Jude Kirton-Darling, Javi López, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Carlos Zorrinho, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sergio Gutiérrez Prieto, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Renato Soru a Tibor Szanyi, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, v mene skupiny ECR;

—   Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička a Johannes Cornelis van Baalen, v mene skupiny ALDE;

—   Javier Couso Permuy, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán a Lidia Senra Rodríguez, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras a Bodil Valero, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2016)0016)


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Nathalie Griesbeck - A8-0133/2015
Nirj Deva, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Daniel Hannan a Stanislav Polčák

Správa: Vicky Ford - A8-0148/2015
Andrejs Mamikins, Seán Kelly a Stanislav Polčák

Správa: Catherine Stihler - A8-0147/2015
Andrejs Mamikins a Seán Kelly

Správa: Antonio López-Istúriz White - A8-0063/2015
Lucy Anderson, Andrejs Mamikins a Seán Kelly

Mierový proces v Kolumbii - (2015/3033(RSP)) - RC-B8-0041/2016
Jiří Pospíšil a Andrejs Mamikins.


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.25 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


11. COP 21 (rozprava)

Vyhlásenie predsedu parížskej konferencie o klíme Laurenta Fabiusa: COP 21 (2016/2524(RSP))

Predseda uviedol rozpravu krátkym vyhlásením.

Laurent Fabius (predseda parížskej konferencie o klíme) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Peter Liese v mene skupiny PPE, Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, Ian Duncan v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Anne-Marie Mineur v mene skupiny GUE/NGL, Yannick Jadot v mene skupiny Verts/ALE, Marco Affronte v mene skupiny EFDD, Olaf Stuger v mene skupiny ENF a Zoltán Balczó – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpil Laurent Fabius.

Rozprava sa skončila.


PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

12. Humanitárna situácia v Jemene (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Humanitárna situácia v Jemene (2016/2515(RSP))

Bert Koenders (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Mariya Gabriel v mene skupiny PPE, Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Nicolas Bay v mene skupiny ENF, Alessia Maria Mosca, Javier Nart, James Carver, Eugen Freund, Ignazio Corrao a Michela Giuffrida.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Nicola Caputo a Notis Marias.

V rozprave vystúpil Bert Koenders.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.9 zápisnice zo dňa 4.2.2016.


13. Situácia na juhovýchode Turecka (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia na juhovýchode Turecka (2016/2530(RSP))

Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Renate Sommer v mene skupiny PPE, Kati Piri v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE, Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE a James Carver v mene skupiny EFDD.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Marcel de Graaff v mene skupiny ENF, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Edouard Ferrand, Victor Boştinaru, Notis Marias, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Josu Juaristi Abaunz, Jean Lambert, Josef Weidenholzer, Kostas Chrysogonos, Miltiadis Kyrkos, Barbara Spinelli, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Javi López, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gianluca Buonanno, a Brando Benifei.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, Fabio Massimo Castaldo, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor a Demetris Papadakis.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

Rozprava sa skončila.


14. Dohody o pridružení / prehĺbené a komplexné dohody o voľnom obchode s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Dohody o pridružení / prehĺbené a komplexné dohody o voľnom obchode s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou (2015/3032(RSP))

Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Andrej Plenković v mene skupiny PPE a Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Barbara Spinelli, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Knutovi Fleckensteinovi, ktorý na ňu odpovedal, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi a Tim Aker, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Maria Grapini, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, Laurenţiu Rebega v mene skupiny ENF, Michael Gahler, Victor Boştinaru, Sajjad Karim, Petras Auštrevičius, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Mike Hookem, Jean-Luc Schaffhauser, Jaromír Štětina, Richard Howitt, Monica Macovei, Javier Nart, Anja Hazekamp, Tatjana Ždanoka, Petr Mach, Olaf Stuger (predsedníčka kritizovala niektoré jeho vyjadrenia), Sandra Kalniete, Tim Aker k pripomienkam predsedníčky k vystúpeniu Olafa Stugera (predsedníčka uviedla, že si za nimi stojí, a vyzvala Tima Akera, aby rešpektoval dôstojnosť rozpráv), David Martin, Ryszard Czarnecki, Marietje Schaake, Steeve Briois, Elmar Brok, Tonino Picula, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Daniel Caspary, Andrejs Mamikins, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Andrzej Grzyb, Joachim Schuster, Eduard Kukan, Kati Piri, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Gunnar Hökmark, Pavel Svoboda a Adam Szejnfeld.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Andrea Bocskor, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bronis Ropė, Tim Aker a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Ulrike Lunacek, Peter Eriksson a Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, o vykonávaní dohôd o pridružení/prehĺbených a komplexných dohôd o voľnom obchode s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou (2015/3032(RSP)) (B8-0068/2016);

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Mariya Gabriel, Fernando Ruas, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati a Ramón Luis Valcárcel Siso v mene skupiny PPE, o vykonávaní dohôd o pridružení/prehĺbených a komplexných dohôd voľnom obchode s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou (2015/3032(RSP)) (B8-0069/2016);

—   Petras Auštrevičius, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Pavel Telička a Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, o vykonávaní dohôd o pridružení/prehĺbených a komplexných dohôd o voľnom obchode s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou (2015/3032(RSP)) (B8-0077/2016);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki a Edward Czesak v mene skupiny ECR, o dohodách o pridružení/prehĺbených a komplexných dohodách o voľnom obchode s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou (2015/3032(RSP)) (B8-0078/2016);

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Iliana Iotova, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Clare Moody, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Tonino Picula, Kati Piri, Joachim Schuster, Tibor Szanyi a Boris Zala v mene skupiny S&D, o vykonávaní dohôd o pridružení/prehĺbených a komplexných dohôd o voľnom obchode s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou (2015/3032(RSP)) (B8-0079/2016);

—   Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná a Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, o prehĺbených a komplexných dohodách o voľnom obchode s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou (2015/3032(RSP)) (B8-0080/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.3 zápisnice zo dňa 21.1.2016.


15. Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Kosovom *** (rozprava)

Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Kosovom na strane druhej v mene Európskej únie [10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

Ulrike Lunacek uviedla odporúčanie.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Adam Szejnfeld (spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Lars Adaktusson v mene skupiny PPE, Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Jozo Radoš v mene skupiny ALDE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Eduard Kukan, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos a Doru-Claudian Frunzulică.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly a Tibor Szanyi.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Hilde Vautmans, Igor Šoltes a Franz Obermayr.

Vystúpili: Johannes Hahn a Ulrike Lunacek.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.1 zápisnice zo dňa 21.1.2016.


16. Systematické hromadné vyvražďovanie príslušníkov náboženských menšín Islamským štátom (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Systematické hromadné vyvražďovanie príslušníkov náboženských menšín Islamským štátom (2016/2569(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Lars Adaktusson v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR (predseda po tom, ako rečníka vyzval, aby spomalil tempo reči, poslancovi odobral slovo), Javier Nart v mene skupiny ALDE, Angel Dzhambazki k priebehu rozpravy (predseda oznámil, že touto záležitosťou poverí Predsedníctvo), Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Margot Parker v mene skupiny EFDD, Georg Mayer v mene skupiny ENF, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Michèle Alliot-Marie, Afzal Khan, Ryszard Antoni Legutko, Gerard Batten, Andrzej Grzyb, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, György Hölvényi, Ana Gomes, Marek Jurek, Tunne Kelam, Silvia Costa, Branislav Škripek, Antonio Tajani, Neena Gill, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marijana Petir a Stanislav Polčák.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna Záborská, Angel Dzhambazki, Neoklis Sylikiotis, Tim Aker a Franz Obermayr, ktorý vystúpil tiež k priebehu rozpravy.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.10 zápisnice zo dňa 4.2.2016.


17. Doložka o vzájomnej obrane (článok 42 ods. 7 ZEÚ) (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Doložka o vzájomnej obrane (článok 42 ods. 7 ZEÚ) (2015/3034(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler v mene skupiny PPE, Ioan Mircea Paşcu v mene skupiny S&D, Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR, Urmas Paet v mene skupiny ALDE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Mike Hookem v mene skupiny EFDD, Franz Obermayr v mene skupiny ENF, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, Elmar Brok a Ana Gomes.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Sofia Sakorafa, Michèle Rivasi, Michèle Alliot-Marie, Gilles Pargneaux, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Francisco José Millán Mon, Tonino Picula, Nikolay Barekov, Sandra Kalniete, Neena Gill, Andrej Plenković, Boris Zala, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda a Andrey Kovatchev.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ruža Tomašić, Isabella Adinolfi, Notis Marias a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando Ruas, Daniel Caspary, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Theodoros Zagorakis, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Francisco José Millán Mon, Tokia Saïfi a Ramón Luis Valcárcel Siso v mene skupiny PPE, o doložke o vzájomnej obrane (článok 42 ods. 7 ZEÚ) (2015/3034(RSP)) (B8-0043/2016);

—   Bodil Valero, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer, Bart Staes, Indrek Tarand, Pascal Durand, Igor Šoltes, Davor Škrlec a Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE, o vykonávaní článku 42 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii (2015/3034(RSP)) (B8-0045/2016);

—   Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Ana Gomes, Afzal Khan, Tonino Picula, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Victor Negrescu a Boris Zala v mene skupiny S&D, o vykonávaní článku 42 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii (2015/3034(RSP)) (B8-0051/2016);

—   Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis a Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, o doložke o vzájomnej obrane (článok 42 ods. 7 ZEÚ) (2015/3034(RSP)) (B8-0057/2016);

—   Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Guy Verhofstadt a Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, o vykonávaní doložky o vzájomnej pomoci, článok 42 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii (2015/3034(RSP)) (B8-0058/2016);

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Kazimierz Michał Ujazdowski a Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, o doložke o vzájomnej obrane (článok 42 ods. 7 ZEÚ) (2015/3034(RSP)) (B8-0059/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, o vykonávaní článku 42 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii (2015/3034(RSP)) (B8-0060/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.4 zápisnice zo dňa 21.1.2016.


18. Priority EÚ na zasadnutia Rady pre ľudské práva v roku 2016 (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Priority EÚ na zasadnutia UNHRC v roku 2016 (2015/3035(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Andrzej Grzyb v mene skupiny PPE, Soraya Post v mene skupiny S&D, Beatrix von Storch v mene skupiny ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Gerolf Annemans v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Hilde Vautmans a Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eduard Kukan a Bogdan Brunon Wenta.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Davor Ivo Stier.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Theodoros Zagorakis a Ramón Luis Valcárcel Siso v mene skupiny PPE, o prioritách EÚ na zasadnutia UNHRC v roku 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0050/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Hilde Vautmans a Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, o prioritách EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0052/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, au nom du groupe GUE/NGL, o prioritách EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0056/2016);

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini a Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE, o prioritách EÚ pre zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0063/2016);

—   Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, o prioritách EÚ na zasadnutia UNHRC v roku 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0064/2016);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Edward Czesak a Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, o prioritách EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0065/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi a Doru-Claudian Frunzulică v mene skupiny S&D, o prioritách EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0066/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.5 zápisnice zo dňa 21.1.2016.


19. Predloženie dokumentov

Európsky dvor audítorov a Komisia predložili tieto dokumenty:

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-01/A/16 – Európsky dvor audítorov (N8-0009/2016 - C8-0001/2016 - 2016/2001(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC č. 46/2015 - Oddiel III - Komisia (N8-0010/2016 - C8-0002/2016 - 2016/2002(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG


20. Presun rozpočtových prostriedkov

V súlade s článkom 27 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov Súdneho dvora Európskej únie č. 8/2015

V súlade s článkom 27 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov DEC 40/2015 - oddiel III - Komisia

V súlade s článkom 27 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov DEC 41/2015 - oddiel III - Komisia

V súlade s článkom 27 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov DEC 42/2015 - oddiel III - Komisia

V súlade s článkom 27 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov DEC 43/2015 - oddiel III - Komisia

V súlade s článkom 27 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov DEC 44/2015 - oddiel III - Komisia

V súlade s článkom 27 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov DEC 45/2015 - oddiel III - Komisia


21. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 574.582/OJJE).


22. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.40 h.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Chinnici, Crowley, Deprez, Dodds Anneliese, Engström, Händel, Koch, Konečná, Liberadzki, Lietz, Lösing, Łybacka, Michels, Paksas, Pietikäinen

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia