Kazalo 
Zapisnik
PDF 267kWORD 212k
Sreda, 20. januar 2016 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Razpored dela
 3.Program dejavnosti nizozemskega predsedstva (razprava)
 4.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 5.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 6.Razpored dela
 7.Čas glasovanja
  7.1.Avtomatizirana izmenjava podatkov iz registrov vozil v Latviji * (glasovanje)
  7.2.Domneva nedolžnosti in pravica biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku ***I (glasovanje)
  7.3.Osebna varovalna oprema ***I (glasovanje)
  7.4.Naprave, v katerih zgoreva plinasto gorivo ***I (glasovanje)
  7.5.Žičniške naprave ***I (glasovanje)
  7.6.Nasprotovanje delegiranemu aktu o shemi splošnih tarifnih preferencialov (glasovanje)
  7.7.Nasprotovanje delegiranemu aktu: posebne zahteve za sestavo in informacije pri živilih na osnovi predelanih žit in otroški hrani (glasovanje)
  7.8.Mirovni proces v Kolumbiji (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.COP 21 (razprava)
 12.Humanitarne razmere v Jemnu (razprava)
 13.Razmere na jugovzhodu Turčije (razprava)
 14.Pridružitveni sporazumi/poglobljeni in celoviti sporazumi o prosti trgovini z Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino (razprava)
 15.Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med EU in Kosovom *** (razprava)
 16.Sistematični množični poboji verskih manjšin, ki jih izvaja ISIS (razprava)
 17.Klavzula o vzajemni obrambi (člen 42(7) PEU) (razprava)
 18.Prednostne naloge Evropske unije za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2016 (razprava)
 19.Predložitev dokumentov
 20.Prerazporeditev sredstev
 21.Dnevni red naslednje seje
 22.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.05.


2. Razpored dela

Predsednik je spomnil, da je skupina Verts/ALE v ponedeljek, 18. januarja 2016, vložila zahtevo za uvrstitev na dnevni red tega delnega zasedanja razpravo o ukrepih v zvezi s pravico do azila, ki jih namerava sprejeti Danska (točka 13 zapisnika z dne 18.1.2016).

Predsednik je pojasnil, da odbor LIBE zadeve še ni obravnaval.

Govorila sta Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, ki je ponovil zahtevo svoje skupine in želel, da se o zadevi glasuje s poimenskim glasovanjem, in Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, ki je zahtevo podprla.

Govorili so Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, ki je predlagala, da se zadevo uvrsti na dnevni red prihodnje seje odbora LIBE, ki je predvidena v ponedeljek, 25. januarja 2016, Manfred Weber v imenu skupine PPE, Anders Primdahl Vistisen v imenu skupine ECR, in Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D.

Govorila sta Bruno Gollnisch, ki je opozoril na Poslovnik (predsednik je dal pojasnilo) in Philippe Lamberts.

Z EG (188 za, 108 proti, 37 vzdržanih) je Parlament odobril predlog skupine ALDE.

Dnevni red ostaja nespremenjen.


3. Program dejavnosti nizozemskega predsedstva (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Program dejavnosti nizozemskega predsedstva (2015/2963(RSP))

Mark Rutte (predsedujoči Svetu) in Jean-Claude Juncker (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Nicola Danti, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Raymond Finch, Syed Kamall v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gerard Batten, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Vicky Ford, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, David Borrelli v imenu skupine EFDD, in Marcel de Graaff v imenu skupine ENF.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

Govorili so Janice Atkinson, Diane Dodds, Esther de Lange, Paul Tang, Peter van Dalen, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Sophia in 't Veld, Dennis de Jong, Bas Eickhout, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Annie Schreijer-Pierik, Nigel Farage, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Jan Olbrycht, Maria João Rodrigues, Kosma Złotowski, Johannes Cornelis van Baalen, Johannes Cornelis van Baalen, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek, Anja Hazekamp, Sven Giegold, Peter Lundgren, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Olaf Stuger, in Gianluca Buonanno.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so Bruno Gollnisch, Alain Lamassoure, Birgit Sippel, Anneleen Van Bossuyt, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari, Marielle de Sarnez, Neoklis Sylikiotis, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Josep-Maria Terricabras, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Jane Collins, Krisztina Morvai, Luis de Grandes Pascual, Bernd Lange, Roberts Zīle, Gesine Meissner, João Ferreira, Elisabetta Gardini, Isabelle Thomas, Timothy Kirkhope, Fredrick Federley, András Gyürk, Richard Corbett, Joachim Starbatty, Mariya Gabriel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Jutta Steinruck, Dubravka Šuica, Péter Niedermüller, Gunnar Hökmark, Roberto Gualtieri, Lefteris Christoforou, Jeppe Kofod, Andrzej Grzyb, Kathleen Van Brempt, Pavel Poc, Iratxe García Pérez, Clare Moody, Carlos Zorrinho, István Ujhelyi, Tanja Fajon in Evelyn Regner.

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

Govorila sta Jean-Claude Juncker in Mark Rutte.

Razprava se je zaključila.

°
° ° °

Govorila sta Gerard Batten o hrupu v sejni dvorani med zadnjim govorom Marka Rutteja in Steven Woolfe o zadevi, ki jo je v ponedeljek, 18. januarja 2016, sprožil James Carver med svojim enominutnim govorom o pomembnih političnih vprašanjih, (točka 21 zapisnika z dne 18.1.2016) (predsednik je zadevo vzel na znanje).

PREDSEDSTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsednica


4. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izvzetjem nekaterih javnih organov in centralnih bank tretjih držav, kazalniki tržne manipulacije, pragovi za razkritje, pristojnim organom za obveščanje o odložitvah, dovoljenjem za trgovanje v zaprtem obdobju in vrstami poslov vodilnih delavcev, o katerih je treba poročati (C(2015)08943 - 2015/3038(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 17. decembra 2015

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št.1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih vidikov sodelovanja proizvajalcev (C(2015)08948 - 2015/3030(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 15. decembra 2015

Posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o določitvi splošnih načel in meril za naložbeno strategijo ter pravil za upravljanje enotnega sklada za reševanje (C(2015)09013 - 2015/3036(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 16. decembra 2015

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo meril za izračun predhodnih prispevkov ter okoliščinami in pogoji, v katerih se plačilo izrednih naknadnih prispevkov lahko deloma ali v celoti odloži (C(2015)09016 - 2015/3039(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 17. decembra 2015

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije pri dobavi in razdeljevanju sadja in zelenjave, predelanega sadja in zelenjave ter proizvodov iz banan na podlagi sheme razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah (C(2015)09064 - 2015/3040(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 17. decembra 2015

Posredovano pristojnemu odboru:AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obveznostmi depozitarjev (C(2015)09160 - 2015/3041(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 17. decembra 2015

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere določbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe 2015/… (C(2015)09248 - 2015/3042(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 17. decembra 2015

Posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirani sklep Komisije o spremembi Priloge V k Direktivi 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede dokazil o formalnih kvalifikacijah in nazivov programov usposabljanja (C(2016)00001 - 2016/2525(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. januarja 2016

Posredovano pristojnemu odboru: IMCO


5. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Direktiva Komisije o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih (D040865/02 - 2016/2501(RPS) - rok: 7. april 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog VII in VIII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), kar se tiče jedkosti za kožo/draženja kože, hudih poškodb oči/draženja oči in akutne strupenosti (D041721/03 - 2016/2506(RPS) - rok: 13. april 2016)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: ITRE, IMCO

- Uredba Komisije o spremembi in popravku Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih aditivov za živila, odobrenih v vseh kategorijah živil (D042507/03 - 2016/2500(RPS) - rok: 24. februar 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe steviol glikozidov (E 960) kot sladila v nekaterih pijačah z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja (D042508/03 - 2016/2516(RPS) - rok: 14. marec 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe steviol glikozidov (E 960) kot sladila v gorčici (D042509/03 - 2016/2512(RPS) - rok: 13. marec 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede umika nekaterih aromatičnih snovi s seznama Unije (D042554/03 - 2016/2508(RPS) - rok: 12. april 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (D042559/03 - 2016/2510(RPS) - rok: 12. april 2016)
posredovano pristojni: IMCO

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za ciazofamid, cikloksidim, difluorocetno kislino, fenoksikarb, flumetralin, fluopikolid, flupiradifuron, fluksapiroksad, kresoksim-metil, mandestrobin, mepanipirim, metalaksil-M, pendimetalin in teflutrin v ali na nekaterih proizvodih (D042689/02 - 2016/2509(RPS) - rok: 13. marec 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za klorantraniliprol, ciflumetofen, ciprodinil, dimetomorf, ditiokarbamate, fenamidon, fluopiram, flutolanil, imazamoks, metrafenon, miklobutanil, propikonazol, sedaksan in spirodiklofen v ali na nekaterih proizvodih (D042721/02 - 2016/2531(RPS) - rok: 15. marec 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in V k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede najvišjih mejnih vrednosti ostankov za atrazin v ali na nekaterih proizvodih (D042722/02 - 2016/2511(RPS) - rok: 13. marec 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti ostankov za kaptan, propikonazol in spiroksamin v ali na nekaterih proizvodih (D042723/02 - 2016/2513(RPS) - rok: 13. marec 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge IV k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede aktivnih snovi Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), kalcijev karbid, kalijev jodid, natrijev hidrogenkarbonat, „rescalure“ ter Beauveria bassiana, sev ATCC 74040, in Beauveria bassiana, sev GHA, v ali na nekaterih proizvodih (D042746/02 - 2016/2505(RPS) - rok: 9. marec 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Direktiva Komisije o spremembi Direktive 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede jezikovnih zahtev (D043090/01 - 2016/2507(RPS) - rok: 12. april 2016)
posredovano pristojni: TRAN


PREDSEDSTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsednica

6. Razpored dela

V dogovoru s političnimi skupinami je predsedujoča predlagala, naj se razprava o vprašanju za ustni odgovor o začetku pogajanj o sporazumih o prosti trgovini z Avstralijo in Novo Zelandijo (točka 54 OJ) zaključi s predlogom resolucije, o kateri naj se glasuje na prvem delnem zasedanju v februarju.

Govoril je Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, ki je predlagal, naj glasovanje poteka na drugem delnem zasedanju v februarju.

Parlament je odobril predlog Helmuta Scholza.

S tem je bil določen razpored dela.


7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Avtomatizirana izmenjava podatkov iz registrov vozil v Latviji * (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil v Latviji [13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Claude Moraes (A8-0370/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0010)


7.2. Domneva nedolžnosti in pravica biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta za krepitev nekaterih vidikov domneve nedolžnosti in pravice biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku [COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0011)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0011)


7.3. Osebna varovalna oprema ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o osebni zaščitni opremi [COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Vicky Ford (A8-0148/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0012)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0012)


7.4. Naprave, v katerih zgoreva plinasto gorivo ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o napravah na plinasto gorivo [COM(2014)0258 - C8-0006/2014 - 2014/0136(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Catherine Stihler (A8-0147/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0013)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0013)


7.5. Žičniške naprave ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o žičniških napravah [COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0014)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0014)


7.6. Nasprotovanje delegiranemu aktu o shemi splošnih tarifnih preferencialov (glasovanje)

Predlog resolucije, ki so ga v skladu s členom 105(4) Poslovnika vložili Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Eleonora Forenza, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey in Estefanía Torres Martínez v imenu skupine GUE/NGL, o delegirani uredbi Komisije z dne 25. novembra 2015 o spremembi Priloge III k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (C(2015)08213 - 2015/2995(DEA)) (B8-0044/2016)

PREDLOG RESOLUCIJE

(Za sprejetje predloga resolucije je potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

Zavrnjeno


7.7. Nasprotovanje delegiranemu aktu: posebne zahteve za sestavo in informacije pri živilih na osnovi predelanih žit in otroški hrani (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 105(3) Poslovnika vložil odbor ENVI, o delegirani uredbi Komisije (EU) z dne 25. septembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev za sestavo in informacije pri živilih na osnovi predelanih žit in otroški hrani (C(2015)06507 - 2015/2863(DEA)) (B8-0067/2016)

PREDLOG RESOLUCIJE

(Za sprejetje predloga resolucije je potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

Sprejeto (P8_TA(2016)0015)

Govorila sta

Keith Taylor in Miguel Arias Cañete (član Komisije), pred glasovanjem.


7.8. Mirovni proces v Kolumbiji (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016 in B8-0062/2016 (2015/3033(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0041/2016

(ki nadomešča B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016 in B8-0062/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Francisco José Millán Mon, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cristian Dan Preda in Gabriel Mato v imenu skupine PPE;

—   Ramón Jáuregui Atondo, José Blanco López, Nicola Danti, Monika Flašíková Beňová, Karoline Graswander-Hainz, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Jude Kirton-Darling, Javi López, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Carlos Zorrinho, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sergio Gutiérrez Prieto, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Renato Soru in Tibor Szanyi v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock v imenu skupine ECR;

—   Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička in Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE;

—   Javier Couso Permuy, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán in Lidia Senra Rodríguez v imenu skupine GUE/NGL;

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras in Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2016)0016)


8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Nathalie Griesbeck - A8-0133/2015
Nirj Deva, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Daniel Hannan in Stanislav Polčák

Poročilo: Vicky Ford - A8-0148/2015
Andrejs Mamikins, Seán Kelly in Stanislav Polčák

Poročilo: Catherine Stihler - A8-0147/2015
Andrejs Mamikins in Seán Kelly

Poročilo: Antonio López-Istúriz White - A8-0063/2015
Lucy Anderson, Andrejs Mamikins in Seán Kelly

Mirovni proces v Kolumbiji - (2015/3033(RSP)) - RC-B8-0041/2016
Jiří Pospíšil in Andrejs Mamikins.


9. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.25, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

10. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


11. COP 21 (razprava)

Izjava Laurenta Fabiusa, predsednika pariške konference o podnebnih spremembah: COP 21 (2016/2524(RSP))

Predsednik je s kratko izjavo začel razpravo.

Laurent Fabius (predsednik pariške konference o podnebnih spremembah) je podal izjavo.

Govorili so Peter Liese v imenu skupine PPE, Kathleen Van Brempt v imenu skupine S&D, Ian Duncan v imenu skupine ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Anne-Marie Mineur v imenu skupine GUE/NGL, Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE, Marco Affronte v imenu skupine EFDD, Olaf Stuger v imenu skupine ENF, in Zoltán Balczó samostojni poslanec.

Govoril je Laurent Fabius.

Razprava se je zaključila.


PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)

12. Humanitarne razmere v Jemnu (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Humanitarne razmere v Jemnu (2016/2515(RSP))

Bert Koenders (predsedujoči Svetu) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Mariya Gabriel v imenu skupine PPE, Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Nicolas Bay v imenu skupine ENF, Alessia Maria Mosca, Javier Nart, James Carver, Eugen Freund, Ignazio Corrao in Michela Giuffrida.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Nicola Caputo in Notis Marias.

Govoril je Bert Koenders.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.9 zapisnika z dne 4.2.2016.


13. Razmere na jugovzhodu Turčije (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere na jugovzhodu Turčije (2016/2530(RSP))

Johannes Hahn (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Renate Sommer v imenu skupine PPE, Kati Piri v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Alexander Graf Lambsdorff v imenu skupine ALDE, Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine GUE/NGL, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, in James Carver v imenu skupine EFDD.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Marcel de Graaff v imenu skupine ENF, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Edouard Ferrand, Victor Boştinaru, Notis Marias, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Josu Juaristi Abaunz, Jean Lambert, Josef Weidenholzer, Kostas Chrysogonos, Miltiadis Kyrkos, Barbara Spinelli, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Javi López, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gianluca Buonanno, in Brando Benifei.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, Fabio Massimo Castaldo, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor in Demetris Papadakis.

Govoril je Johannes Hahn.

Razprava se je zaključila.


14. Pridružitveni sporazumi/poglobljeni in celoviti sporazumi o prosti trgovini z Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Pridružitveni sporazumi/poglobljeni in celoviti sporazumi o prosti trgovini z Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino (2015/3032(RSP))

Johannes Hahn (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorila sta Andrej Plenković v imenu skupine PPE, in Knut Fleckenstein v imenu skupine S&D.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Govorili so Barbara Spinelli, ki je z dvigom modrega kartončka postavila vprašanje Knutu Fleckensteinu, ki je nanj odgovoril, Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR, Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Tibor Szanyi in Tim Aker, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Tiziana Beghin v imenu skupine EFDD, Laurenţiu Rebega v imenu skupine ENF, Michael Gahler, Victor Boştinaru, Sajjad Karim, Petras Auštrevičius, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Mike Hookem, Jean-Luc Schaffhauser, Jaromír Štětina, Richard Howitt, Monica Macovei, Javier Nart, Anja Hazekamp, Tatjana Ždanoka, Petr Mach, Olaf Stuger (predsedujoča je bila kritična do nekaterih njegovih izjav), Sandra Kalniete, Tim Aker o pripombah predsedujoče na govor Olafa Stugerja (predsedujoča je potrdila svoja stališča in pozvala Tima Akerja, naj upošteva dostojnost razprave), David Martin, Ryszard Czarnecki, Marietje Schaake, Steeve Briois, Elmar Brok, Tonino Picula, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Daniel Caspary, Andrejs Mamikins, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Andrzej Grzyb, Joachim Schuster, Eduard Kukan, Kati Piri, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Gunnar Hökmark, Pavel Svoboda in Adam Szejnfeld.

Po postopku "catch the eye" so govorili Andrea Bocskor, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bronis Ropė, Tim Aker in Georgios Epitideios.

Govoril je Johannes Hahn.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Ulrike Lunacek, Peter Eriksson in Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE o izvajanju pridružitvenih sporazumov/poglobljenih in celovitih sporazumov o prosti trgovini z Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino (2015/3032(RSP)) (B8-0068/2016);

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Mariya Gabriel, Fernando Ruas, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati in Ramón Luis Valcárcel Siso v imenu skupine PPE o izvajanju pridružitvenih sporazumov/poglobljenih in celovitih sporazumov o prosti trgovini z Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino (2015/3032(RSP)) (B8-0069/2016);

—   Petras Auštrevičius, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Pavel Telička in Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE o izvajanju pridružitvenih sporazumov/poglobljenih in celovitih sporazumov o prosti trgovini z Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino (2015/3032(RSP)) (B8-0077/2016);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki in Edward Czesak v imenu skupine ECR o pridružitvenih sporazumih/poglobljenih in celovitih sporazumih o prosti trgovini z Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino (2015/3032(RSP)) (B8-0078/2016);

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Iliana Iotova, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Clare Moody, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Tonino Picula, Kati Piri, Joachim Schuster, Tibor Szanyi in Boris Zala v imenu skupine S&D o izvajanju pridružitvenih sporazumov/poglobljenih in celovitih sporazumov o prosti trgovini z Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino (2015/3032(RSP)) (B8-0079/2016);

—   Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná in Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL o poglobljenih in celovitih sporazumih o prosti trgovini z Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino (2015/3032(RSP)) (B8-0080/2016).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.3 zapisnika z dne 21.1.2016.


15. Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med EU in Kosovom *** (razprava)

Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Kosovom na drugi strani, v imenu Unije [10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

Ulrike Lunacek je predstavila priporočilo.

Govoril je Johannes Hahn (član Komisije).

Govorili so Adam Szejnfeld (pripravljavec mnenja odbora INTA), Lars Adaktusson v imenu skupine PPE, Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D, Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, Jozo Radoš v imenu skupine ALDE, Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec, Eduard Kukan, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos in Doru-Claudian Frunzulică.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Seán Kelly in Tibor Szanyi.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Hilde Vautmans, Igor Šoltes in Franz Obermayr.

Govorila sta Johannes Hahn in Ulrike Lunacek.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.1 zapisnika z dne 21.1.2016.


16. Sistematični množični poboji verskih manjšin, ki jih izvaja ISIS (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Sistematični množični poboji verskih manjšin, ki jih izvaja ISIS (2016/2569(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Lars Adaktusson v imenu skupine PPE, Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR (predsednik je govorca najprej pozval, naj upočasni svoj govor, potem pa mu je odvzel besedo), Javier Nart v imenu skupine ALDE, Angel Dzhambazki o vodenju razprave (predsednik je sporočil, da se bo o zadevi posvetoval s predsedstvom), Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, Margot Parker v imenu skupine EFDD, Georg Mayer v imenu skupine ENF, Diane Dodds samostojna poslanka, Michèle Alliot-Marie, Afzal Khan, Ryszard Antoni Legutko, Gerard Batten, Andrzej Grzyb, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, György Hölvényi, Ana Gomes, Marek Jurek, Tunne Kelam, Silvia Costa, Branislav Škripek, Antonio Tajani, Neena Gill, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marijana Petir in Stanislav Polčák.

Po postopku "catch the eye" so govorili Anna Záborská, Angel Dzhambazki, Neoklis Sylikiotis, Tim Aker in Franz Obermayr, tudi on o vodenju razprave.

Govorila je Federica Mogherini.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.10 zapisnika z dne 4.2.2016.


17. Klavzula o vzajemni obrambi (člen 42(7) PEU) (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Klavzula o vzajemni obrambi (člen 42(7) PEU) (2015/3034(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Michael Gahler v imenu skupine PPE, Ioan Mircea Paşcu v imenu skupine S&D, Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR, Urmas Paet v imenu skupine ALDE, Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, Mike Hookem v imenu skupine EFDD, Franz Obermayr v imenu skupine ENF, Konstantinos Papadakis samostojni poslanec, Elmar Brok in Ana Gomes.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Sofia Sakorafa, Michèle Rivasi, Michèle Alliot-Marie, Gilles Pargneaux, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Francisco José Millán Mon, Tonino Picula, Nikolay Barekov, Sandra Kalniete, Neena Gill, Andrej Plenković, Boris Zala, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda in Andrey Kovatchev.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ruža Tomašić, Isabella Adinolfi, Notis Marias in Georgios Epitideios.

Govorila je Federica Mogherini.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando Ruas, Daniel Caspary, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Theodoros Zagorakis, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Francisco José Millán Mon, Tokia Saïfi in Ramón Luis Valcárcel Siso v imenu skupine PPE o klavzuli o vzajemni obrambi (člen 42(7) PEU) (2015/3034(RSP)) (B8-0043/2016);

—   Bodil Valero, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer, Bart Staes, Indrek Tarand, Pascal Durand, Igor Šoltes, Davor Škrlec in Molly Scott Cato v imenu skupine Verts/ALE o izvajanju člena 42(7) Pogodbe o Evropski uniji (2015/3034(RSP)) (B8-0045/2016);

—   Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Ana Gomes, Afzal Khan, Tonino Picula, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Victor Negrescu in Boris Zala v imenu skupine S&D o izvajanju člena 42(7) Pogodbe o Evropski uniji (2015/3034(RSP)) (B8-0051/2016);

—   Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis in Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL o klavzuli o vzajemni obrambi (člen 42(7) PEU) (2015/3034(RSP)) (B8-0057/2016);

—   Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Guy Verhofstadt in Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE o izvajanju klavzule o vzajemni pomoči, člen 42(7) Pogodbe o Evropski uniji (2015/3034(RSP)) (B8-0058/2016);

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Kazimierz Michał Ujazdowski in Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR o klavzuli o vzajemni obrambi (člen 42(7) PEU) (2015/3034(RSP)) (B8-0059/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD o izvajanju člena 47(7) Pogodbe o Evropski uniji (2015/3034(RSP)) (B8-0060/2016).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.4 zapisnika z dne 21.1.2016.


18. Prednostne naloge Evropske unije za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2016 (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Prednostne naloge Evropske unije za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2016 (2015/3035(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Andrzej Grzyb v imenu skupine PPE, Soraya Post v imenu skupine S&D, Beatrix von Storch v imenu skupine ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine ALDE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, Gerolf Annemans v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Hilde Vautmans in Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eduard Kukan in Bogdan Brunon Wenta.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Davor Ivo Stier.

Govorila je Federica Mogherini.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Theodoros Zagorakis in Ramón Luis Valcárcel Siso v imenu skupine PPE o prednostnih nalogah EU za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0050/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Hilde Vautmans in Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE o prednostnih nalogah Evropske unije za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0052/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL o prednostnih nalogah Evropske unije za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0056/2016);

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini in Molly Scott Cato v imenu skupine Verts/ALE o prednostnih nalogah Evropske unije za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0063/2016);

—   Ignazio Corrao in Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD o prednostnih nalogah Evropske unije za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0064/2016);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Edward Czesak in Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR o prednostnih nalogah Evropske unije za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0065/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi in Doru-Claudian Frunzulică v imenu skupine S&D o prednostnih nalogah Evropske unije za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0066/2016).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.5 zapisnika z dne 21.1.2016.


19. Predložitev dokumentov

Računsko sodišče in Komisija sta predložila naslednje dokumente:

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev V/AB-01/A/16 - Evropsko računsko sodišče (N8-0009/2016 - C8-0001/2016 - 2016/2001(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 46/2015 - Oddelek III - Komisija (N8-0010/2016 - C8-0002/2016 - 2016/2002(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG


20. Prerazporeditev sredstev

V skladu s členom 27 finančne uredbe je Svet Evropske unije proračunski organ obvestil o odobritvi prerazporeditve sredstev Sodišča Evropske unije št. 8/2015.

V skladu s členom 27 finančne uredbe je Svet Evropske unije proračunski organ obvestil o odobritvi prerazporeditve sredstev DEC 40/2015 - Oddelek III - Komisija

V skladu s členom 27 finančne uredbe je Svet Evropske unije proračunski organ obvestil o odobritvi prerazporeditve sredstev DEC 41/2015 - Oddelek III - Komisija

V skladu s členom 27 finančne uredbe je Svet Evropske unije proračunski organ obvestil o odobritvi prerazporeditve sredstev DEC 42/2015 - Oddelek III - Komisija

V skladu s členom 27 finančne uredbe je Svet Evropske unije proračunski organ obvestil o odobritvi prerazporeditve sredstev DEC 43/2015 - Oddelek III - Komisija

V skladu s členom 27 finančne uredbe je Svet Evropske unije proračunski organ obvestil o odobritvi prerazporeditve sredstev DEC 44/2015 - Oddelek III - Komisija

V skladu s členom 27 finančne uredbe je Svet Evropske unije proračunski organ obvestil o odobritvi prerazporeditve sredstev DEC 45/2015 - Oddelek III - Komisija


21. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 574.582/OJJE).


22. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.40.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Chinnici, Crowley, Deprez, Dodds Anneliese, Engström, Händel, Koch, Konečná, Liberadzki, Lietz, Lösing, Łybacka, Michels, Paksas, Pietikäinen

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov