Index 
Protokoll
PDF 271kWORD 184k
Onsdagen den 20 januari 2016 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Arbetsplan
 3.Det nederländska ordförandeskapets verksamhetsprogram (debatt)
 4.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 5.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 6.Arbetsplan
 7.Omröstning
  7.1.Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Lettland * (omröstning)
  7.2.Oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegång i straffrättsliga förfaranden ***I (omröstning)
  7.3.Personlig skyddsutrustning ***I (omröstning)
  7.4.Anordningar för förbränning av gasformiga bränslen ***I (omröstning)
  7.5.Linbaneanläggningar ***I (omröstning)
  7.6.Invändning mot en delegerad akt om det allmänna preferenssystemet (omröstning)
  7.7.Invändning mot en delegerad akt om sammansättnings- och informationskrav för beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat (omröstning)
  7.8.Fredsprocessen i Colombia (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.COP 21 (debatt)
 12.Den humanitära situationen i Jemen (debatt)
 13.Situationen i sydöstra Turkiet (debatt)
 14.Associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsområdena med Georgien, Moldavien och Ukraina (debatt)
 15.Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Kosovo *** (debatt)
 16.IS systematiska massmord på religiösa minoriteter (debatt)
 17.Klausulen om ömsesidigt försvar (artikel 42.7 i EU-fördraget) (debatt)
 18.EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2016 (debatt)
 19.Inkomna dokument
 20.Anslagsöverföringar
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Arbetsplan

Talmannen påminde om att Verts/ALE-gruppen måndagen den 18 januari 2016 hade begärt att det på föredragningslistan för den pågående sammanträdesperioden skulle föras upp en debatt om de asylrättsliga åtgärder som Danmark stod i begrepp att anta (se punkt 13 i protokollet av den 18.1.2016).

Talmannen preciserade att LIBE-utskottet ännu inte yttrat sig i frågan.

Talare: Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, som upprepade sin grupps begäran och begärde att det skulle hållas en omröstning med namnupprop om den, och Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, som uttryckte sitt stöd för denna begäran.

Talare: Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, som föreslog att frågan skulle föras upp på föredragningslistan för nästa sammanträde i LIBE-utskottet, som skulle hållas den 25 januari 2016, Manfred Weber för PPE-gruppen, Anders Primdahl Vistisen för ECR-gruppen, och Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen.

Talare: Bruno Gollnisch påminde om de gällande reglerna (talmannen avgav preciseringar) och Philippe Lamberts.

Parlamentet godkände ALDE-gruppens förslag genom elektronisk omröstning (188 röster för, 108 röster mot, 37 nedlagda röster).

Arbetsplanen förblev oförändrad.


3. Det nederländska ordförandeskapets verksamhetsprogram (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Det nederländska ordförandeskapets verksamhetsprogram (2015/2963(RSP))

Mark Rutte (rådets tjänstgörande ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Nicola Danti, Gianni Pittella för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Raymond Finch, Syed Kamall för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gerard Batten, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Vicky Ford, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, David Borrelli för EFDD-gruppen, och Marcel de Graaff för ENF-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare: Janice Atkinson, Diane Dodds, Esther de Lange, Paul Tang, Peter van Dalen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Sophia in 't Veld, Dennis de Jong, Bas Eickhout, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Annie Schreijer-Pierik, Nigel Farage, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Jan Olbrycht, Maria João Rodrigues, Kosma Złotowski, Johannes Cornelis van Baalen, Johannes Cornelis van Baalen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Anja Hazekamp, Sven Giegold, Peter Lundgren, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Olaf Stuger, och Gianluca Buonanno.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Bruno Gollnisch, Alain Lamassoure, Birgit Sippel, Anneleen Van Bossuyt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari, Marielle de Sarnez, Neoklis Sylikiotis, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Josep-Maria Terricabras, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Jane Collins, Krisztina Morvai, Luis de Grandes Pascual, Bernd Lange, Roberts Zīle, Gesine Meissner, João Ferreira, Elisabetta Gardini, Isabelle Thomas, Timothy Kirkhope, Fredrick Federley, András Gyürk, Richard Corbett, Joachim Starbatty, Mariya Gabriel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Jutta Steinruck, Dubravka Šuica, Péter Niedermüller, Gunnar Hökmark, Roberto Gualtieri, Lefteris Christoforou, Jeppe Kofod, Andrzej Grzyb, Kathleen Van Brempt, Pavel Poc, Iratxe García Pérez, Clare Moody, Carlos Zorrinho, István Ujhelyi, Tanja Fajon och Evelyn Regner.

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

Talare: Jean-Claude Juncker och Mark Rutte.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

°
° ° °

Talare: Gerard Batten yttrade sig om sorlet i kammaren under Mark Ruttes anförande, och Steven Woolfe yttrade sig om en fråga som James Carver hade tagit upp under sitt anförande på en minut om frågor om politisk vikt, måndagen den 18 januari 2016 (punkt 21 i protokollet av den 18.1.2016) (talmannen noterade detta).

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman


4. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 vad gäller undantag för vissa tredjeländers offentliga myndigheter och centralbanker, indikatorer på marknadsmanipulation, tröskelvärden för offentliggörande, den behöriga myndigheten för anmälningar av uppskjutna offentliggöranden, tillstånd att handla under stängda perioder och typer av anmälningspliktiga transaktioner för personer i ledande ställning (C(2015)08943 - 2015/3038(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 17 december 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1308/2013 vad gäller vissa aspekter av samarbetet mellan producenter (C(2015)08948 - 2015/3030(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 15 december 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om fastställande av allmänna principer och kriterier för investeringsstrategin och bestämmelser för förvaltningen av den gemensamma resolutionsfonden (C(2015)09013 - 2015/3036(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 16 december 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 vad gäller kriterierna för beräkning av förhandsbidrag och vad gäller de omständigheter och villkor under vilka betalning av extraordinära efterhandsbidrag får skjutas upp helt eller delvis (C(2015)09016 - 2015/3039(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 17 december 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 med avseende på unionsstöd till tillhandahållande och distribution av frukt och grönsaker, bearbetade produkter av frukt och grönsaker och bananprodukter inom ramen för programmet för frukt och grönsaker i skolan (C(2015)09064 - 2015/3040(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 17 december 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG vad gäller krav avseende förvaringsinstitut (C(2015)09160 - 2015/3041(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 17 december 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller övergångsregler för vissa bestämmelser i unionens tullkodex i de fall de relevanta elektroniska systemen ännu inte är i funktion, och om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/… (C(2015)09248 - 2015/3042(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 17 december 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: Hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade beslut om ändring av bilaga V till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG vad gäller benämningar på examensbevis och utbildningar (C(2016)00001 - 2016/2525(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 13 januari 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: Hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO


5. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens direktiv om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon (D040865/02 - 2016/2501(RPS) - tidsfrist: 7 april 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna VII och VIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller hudkorrosion/hudirritation, allvarlig ögonskada/ögonirritation och akut toxicitet (D041721/03 - 2016/2506(RPS) - tidsfrist: 13 april 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE, IMCO

- Kommissionens förordning om ändring och rättelse av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av vissa livsmedelstillsatser som är tillåtna i alla livsmedelskategorier (D042507/03 - 2016/2500(RPS) - tidsfrist: 24 februari 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av steviolglykosider (E 960) som sötningsmedel i vissa drycker som är energireducerade eller utan tillfört socker (D042508/03 - 2016/2516(RPS) - tidsfrist: 14 mars 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av steviolglykosider (E 960) som sötningsmedel i senap (D042509/03 - 2016/2512(RPS) - tidsfrist: 13 mars 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller borttagande av vissa aromämnen från unionsförteckningen (D042554/03 - 2016/2508(RPS) - tidsfrist: 12 april 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 661/2009 (D042559/03 - 2016/2510(RPS) - tidsfrist: 12 april 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för cyazofamid, cykloxydim, difluoroättiksyra, fenoxikarb, flumetralin, fluopikolid, flupyradifuron, fluxapyroxad, kresoximmetyl, mandestrobin, mepanipyrim, metalaxyl-M, pendimetalin och teflutrin i eller på vissa produkter (D042689/02 - 2016/2509(RPS) - tidsfrist: 13 mars 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för klorantraniliprol, cyflumetofen, cyprodinil, dimetomorf, ditiokarbamater, fenamidon, fluopyram, flutolanil, imazamox, metrafenon, myklobutanil, propikonazol, sedaxan och spirodiklofen i eller på vissa produkter (D042721/02 - 2016/2531(RPS) - tidsfrist: 15 mars 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för atrazin i eller på vissa produkter (D042722/02 - 2016/2511(RPS) - tidsfrist: 13 mars 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för kaptan, propikonazol och spiroxamin i eller på vissa produkter (D042723/02 - 2016/2513(RPS) - tidsfrist: 13 mars 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), kalciumkarbid, kaliumjodid, natriumvätekarbonat, reskalur och Beauveria bassiana stam ATCC 74040 och Beauveria bassiana stam GHA (D042746/02 - 2016/2505(RPS) - tidsfrist: 9 mars 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG vad gäller krav på språkkunskaper (D043090/01 - 2016/2507(RPS) - tidsfrist: 12 april 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN


ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

6. Arbetsplan

Talmannen föreslog enligt överenskommelse med de politiska grupperna att debatten om den muntliga frågan om inledandet av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland (punkt 54 i föredragninglistan) skulle avslutas med ingivande av ett resolutionsförslag om vilket omröstning skulle hållas under sammanträdesperioden februari I.

Talare: Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen föreslog att omröstningen skulle hållas under sammanträdesperioden februari II.

Parlamentet godkände detta sistnämnda förslag.

Arbetsplanen var därmed fastställd.


7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


7.1. Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Lettland * (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Lettland [13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Claude Moraes (A8-0370/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0010)


7.2. Oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegång i straffrättsliga förfaranden ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegång i straffrättsliga förfaranden [COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0011)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0011)


7.3. Personlig skyddsutrustning ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om personlig skyddsutrustning [COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Vicky Ford (A8-0148/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0012)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0012)


7.4. Anordningar för förbränning av gasformiga bränslen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen [COM(2014)0258 - C8-0006/2014 - 2014/0136(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Catherine Stihler (A8-0147/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0013)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0013)


7.5. Linbaneanläggningar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om linbaneanläggningar [COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0014)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0014)


7.6. Invändning mot en delegerad akt om det allmänna preferenssystemet (omröstning)

Resolutionsförslag ingivet i enlighet med artikel105.4 i arbetsordningen av Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Eleonora Forenza, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey och Estefanía Torres Martínez, för GUE/NGL-gruppen, om kommissionens delegerade förordning av den 25 november 2015 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (C(2015)08213 - 2015/2995(DEA)) (B8-0044/2016)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

(Kvalificerad majoritet erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

Förkastades


7.7. Invändning mot en delegerad akt om sammansättnings- och informationskrav för beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat (omröstning)

Resolutionsförslag ingivet i enlighet med artikel 105.3 i arbetsordningen av ENVI-utskottet, om kommissionens delegerade förordning (EU) av den 25 september 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat (C(2015)06507 - 2015/2863(DEA)) (B8-0067/2016)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

(Kvalificerad majoritet erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

Antogs (P8_TA(2016)0015)

Inlägg

Keith Taylor och Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen) yttrade sig före omröstningen.


7.8. Fredsprocessen i Colombia (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016 och B8-0062/2016 (2015/3033(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0041/2016

(ersätter B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016 och B8-0062/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Francisco José Millán Mon, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cristian Dan Preda och Gabriel Mato, för PPE-gruppen,

—   Ramón Jáuregui Atondo, José Blanco López, Nicola Danti, Monika Flašíková Beňová, Karoline Graswander-Hainz, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Jude Kirton-Darling, Javi López, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Carlos Zorrinho, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sergio Gutiérrez Prieto, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Renato Soru och Tibor Szanyi, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, för ECR-gruppen,

—   Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička och Johannes Cornelis van Baalen, för ALDE-gruppen,

—   Javier Couso Permuy, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán och Lidia Senra Rodríguez, för GUE/NGL-gruppen,

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras och Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0016)


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Nathalie Griesbeck - A8-0133/2015
Nirj Deva, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Daniel Hannan och Stanislav Polčák

Betänkande Vicky Ford - A8-0148/2015
Andrejs Mamikins, Seán Kelly och Stanislav Polčák

Betänkande Catherine Stihler - A8-0147/2015
Andrejs Mamikins och Seán Kelly

Betänkande Antonio López-Istúriz White - A8-0063/2015
Lucy Anderson, Andrejs Mamikins och Seán Kelly

Fredsprocessen i Colombia - (2015/3033(RSP)) - RC-B8-0041/2016
Jiří Pospíšil och Andrejs Mamikins.


9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.25 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

10. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


11. COP 21 (debatt)

Uttalande av Laurent Fabius, ordförande för klimatkonferensen i Paris: COP 21 (2016/2524(RSP))

Talmannen gjorde ett kortfattat uttalande som inledning på debatten.

Laurent Fabius (ordförande för klimatkonferensen i Paris) gjorde ett uttalande.

Talare: Peter Liese för PPE-gruppen, Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen, Ian Duncan för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Anne-Marie Mineur för GUE/NGL-gruppen, Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, Marco Affronte för EFDD-gruppen, Olaf Stuger för ENF-gruppen, och Zoltán Balczó, grupplös.

Talare: Laurent Fabius.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)

12. Den humanitära situationen i Jemen (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Den humanitära situationen i Jemen (2016/2515(RSP))

Bert Koenders (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Mariya Gabriel för PPE-gruppen, Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Nicolas Bay för ENF-gruppen, Alessia Maria Mosca, Javier Nart, James Carver, Eugen Freund, Ignazio Corrao och Michela Giuffrida.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Bert Koenders.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 4.2.2016.


13. Situationen i sydöstra Turkiet (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i sydöstra Turkiet (2016/2530(RSP))

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Renate Sommer för PPE-gruppen, Kati Piri för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, och James Carver för EFDD-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Marcel de Graaff för ENF-gruppen, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Edouard Ferrand, Victor Boştinaru, Notis Marias, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Josu Juaristi Abaunz, Jean Lambert, Josef Weidenholzer, Kostas Chrysogonos, Miltiadis Kyrkos, Barbara Spinelli, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Javi López, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gianluca Buonanno, och Brando Benifei.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, Fabio Massimo Castaldo, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor och Demetris Papadakis.

Talare: Johannes Hahn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. Associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsområdena med Georgien, Moldavien och Ukraina (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsområdena med Georgien, Moldavien och Ukraina (2015/3032(RSP))

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Andrej Plenković för PPE-gruppen, och Knut Fleckenstein för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Barbara Spinelli, ställde en fråga ("blått kort") till Knut Fleckenstein, som besvarade den, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Tibor Szanyi och Tim Aker, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, Laurenţiu Rebega för ENF-gruppen, Michael Gahler, Victor Boştinaru, Sajjad Karim, Petras Auštrevičius, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Mike Hookem, Jean-Luc Schaffhauser, Jaromír Štětina, Richard Howitt, Monica Macovei, Javier Nart, Anja Hazekamp, Tatjana Ždanoka, Petr Mach, Olaf Stuger (talmannen riktade kritik mot vissa av hans yttranden), Sandra Kalniete, Tim Aker, om talmannens kommentarer om Olaf Stugers anförande (talmannen vidhöll dessa och uppmanade Tim Aker att hålla debatten på en värdig nivå), David Martin, Ryszard Czarnecki, Marietje Schaake, Steeve Briois, Elmar Brok, Tonino Picula, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Daniel Caspary, Andrejs Mamikins, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Andrzej Grzyb, Joachim Schuster, Eduard Kukan, Kati Piri, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Gunnar Hökmark, Pavel Svoboda och Adam Szejnfeld.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrea Bocskor, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bronis Ropė, Tim Aker och Georgios Epitideios.

Talare: Johannes Hahn.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Ulrike Lunacek, Peter Eriksson och Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, om genomförandet av associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsavtalen med Georgien, Moldavien och Ukraina (2015/3032(RSP)) (B8-0068/2016),

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Mariya Gabriel, Fernando Ruas, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati och Ramón Luis Valcárcel Siso för PPE-gruppen, om genomförandet av associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsavtalen med Georgien, Moldavien och Ukraina (2015/3032(RSP)) (B8-0069/2016),

—   Petras Auštrevičius, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Pavel Telička och Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, om genomförandet av associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsavtalen med Georgien, Moldavien och Ukraina (2015/3032(RSP)) (B8-0077/2016),

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki och Edward Czesak för ECR-gruppen, om associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsavtalen med Georgien, Moldavien och Ukraina (2015/3032(RSP)) (B8-0078/2016),

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Iliana Iotova, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Clare Moody, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Tonino Picula, Kati Piri, Joachim Schuster, Tibor Szanyi och Boris Zala för S&D-gruppen, om genomförandet av associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsavtalen med Georgien, Moldavien och Ukraina (2015/3032(RSP)) (B8-0079/2016),

—   Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná och Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, om de djupgående och omfattande frihandelsavtalen med Georgien, Moldavien och Ukraina (2015/3032(RSP)) (B8-0080/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.3 i protokollet av den 21.1.2016.


15. Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Kosovo *** (debatt)

Utkast till rådets beslut om ingåendet av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo, å andra sidan [10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

Ulrike Lunacek redogjorde för rekommendationen.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Adam Szejnfeld (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Lars Adaktusson för PPE-gruppen, Pier Antonio Panzeri för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Jozo Radoš för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Eduard Kukan, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos och Doru-Claudian Frunzulică.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly och Tibor Szanyi.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Hilde Vautmans, Igor Šoltes och Franz Obermayr.

Talare: Johannes Hahn och Ulrike Lunacek.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 21.1.2016.


16. IS systematiska massmord på religiösa minoriteter (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: IS systematiska massmord på religiösa minoriteter (2016/2569(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Lars Adaktusson för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen (talmannen uppmanade talaren att prata långsammare och tog sedan ordet från honom), Javier Nart för ALDE-gruppen, Angel Dzhambazki, om debattens förlopp (talmannen meddelade att han skulle höra presidiet om frågan), Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, Georg Mayer för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Michèle Alliot-Marie, Afzal Khan, Ryszard Antoni Legutko, Gerard Batten, Andrzej Grzyb, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, György Hölvényi, Ana Gomes, Marek Jurek, Tunne Kelam, Silvia Costa, Branislav Škripek, Antonio Tajani, Neena Gill, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marijana Petir och Stanislav Polčák.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Záborská, Angel Dzhambazki, Neoklis Sylikiotis, Tim Aker och Franz Obermayr; den sistnämnde även om debattens förlopp.

Talare: Federica Mogherini.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.10 i protokollet av den 4.2.2016.


17. Klausulen om ömsesidigt försvar (artikel 42.7 i EU-fördraget) (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Klausulen om ömsesidigt försvar (artikel 42.7 i EU-fördraget) (2015/3034(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Michael Gahler för PPE-gruppen, Ioan Mircea Paşcu för S&D-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, Urmas Paet för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Mike Hookem för EFDD-gruppen, Franz Obermayr för ENF-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, Elmar Brok och Ana Gomes.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Sofia Sakorafa, Michèle Rivasi, Michèle Alliot-Marie, Gilles Pargneaux, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Francisco José Millán Mon, Tonino Picula, Nikolay Barekov, Sandra Kalniete, Neena Gill, Andrej Plenković, Boris Zala, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda och Andrey Kovatchev.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ruža Tomašić, Isabella Adinolfi, Notis Marias och Georgios Epitideios.

Talare: Federica Mogherini.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando Ruas, Daniel Caspary, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Theodoros Zagorakis, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Francisco José Millán Mon, Tokia Saïfi och Ramón Luis Valcárcel Siso för PPE-gruppen, om klausulen om ömsesidigt försvar (artikel 42.7 i EU-fördraget) (2015/3034(RSP)) (B8-0043/2016),

—   Bodil Valero, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer, Bart Staes, Indrek Tarand, Pascal Durand, Igor Šoltes, Davor Škrlec och Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, om tillämpningen av artikel 42.7 i fördraget om Europeiska unionen (2015/3034(RSP)) (B8-0045/2016),

—   Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Ana Gomes, Afzal Khan, Tonino Picula, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Victor Negrescu och Boris Zala för S&D-gruppen, om genomförandet av artikel 42.7 i fördraget om Europeiska unionen (2015/3034(RSP)) (B8-0051/2016),

—   Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis och Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, om klausulen om ömsesidigt försvar (artikel 42.7 i EU-fördraget) (2015/3034(RSP)) (B8-0057/2016),

—   Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Guy Verhofstadt och Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, om tillämpningen av klausulen om ömsesidigt bistånd, artikel 42.7 i fördraget om Europeiska unionen (2015/3034(RSP)) (B8-0058/2016),

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Kazimierz Michał Ujazdowski och Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, om klausulen om ömsesidigt försvar (artikel 42.7 i EU-fördraget) (2015/3034(RSP)) (B8-0059/2016),

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, om genomförandet av artikel 42.7 i fördraget om Europeiska unionen (2015/3034(RSP)) (B8-0060/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.4 i protokollet av den 21.1.2016.


18. EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2016 (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2016 (2015/3035(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Andrzej Grzyb för PPE-gruppen, Soraya Post för S&D-gruppen, Beatrix von Storch för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Gerolf Annemans för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Hilde Vautmans och Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eduard Kukan och Bogdan Brunon Wenta.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Davor Ivo Stier.

Talare: Federica Mogherini.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Theodoros Zagorakis och Ramón Luis Valcárcel Siso för PPE-gruppen, om EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2016 2015/3035(RSP) (B8-0050/2016),

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Hilde Vautmans och Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, om EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0052/2016),

—   Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, au nom du groupe GUE/NGL, om EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0056/2016),

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini och Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, om EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0063/2016),

—   Ignazio Corrao och Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, om EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0064/2016),

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Edward Czesak och Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, om EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0065/2016),

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi och Doru-Claudian Frunzulică för S&D-gruppen, om EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0066/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.5 i protokollet av den 21.1.2016.


19. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från revisionsrätten och kommissionen:

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-01/A/16 – Europeiska revisionsrätten (N8-0009/2016 - C8-0001/2016 - 2016/2001(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 46/2015 - avsnitt III – kommissionen (N8-0010/2016 - C8-0002/2016 - 2016/2002(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG


20. Anslagsöverföringar

Europeiska unionens råd hade i enlighet med artikel 27 i budgetförordningen informerat budgetmyndigheten om godkännandet av Europeiska unionens domstols anslagsöverföring nr 8/2015.

Europeiska unionens råd hade i enlighet med artikel 27 i budgetförordningen informerat budgetmyndigheten om godkännandet av anslagsöverföring DEC 40/2015 – avsnitt III – kommissionen.

Europeiska unionens råd hade i enlighet med artikel 27 i budgetförordningen informerat budgetmyndigheten om godkännandet av anslagsöverföring DEC 41/2015 – avsnitt III – kommissionen.

Europeiska unionens råd hade i enlighet med artikel 27 i budgetförordningen informerat budgetmyndigheten om godkännandet av anslagsöverföring DEC 42/2015 – avsnitt III – kommissionen.

Europeiska unionens råd hade i enlighet med artikel 27 i budgetförordningen informerat budgetmyndigheten om godkännandet av anslagsöverföring DEC 43/2015 – avsnitt III – kommissionen.

Europeiska unionens råd hade i enlighet med artikel 27 i budgetförordningen informerat budgetmyndigheten om godkännandet av anslagsöverföring DEC 44/2015 – avsnitt III – kommissionen.

Europeiska unionens råd hade i enlighet med artikel 27 i budgetförordningen informerat budgetmyndigheten om godkännandet av anslagsöverföring DEC 45/2015 – avsnitt III – kommissionen.


21. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 574.582/OJJE).


22. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.40.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Chinnici, Crowley, Deprez, Dodds Anneliese, Engström, Händel, Koch, Konečná, Liberadzki, Lietz, Lösing, Łybacka, Michels, Paksas, Pietikäinen

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy