Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 21 stycznia 2016 r. - Strasburg

Załącznik 1 - Mianowanie członków Komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym

Komisja śledcza ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym

(45 członków)

Członkowie

PPE (14)

BELET Ivo

GÁLL-PELCZ Ildikó

GIESEKE Jens

GROSSETÊTE Françoise

KARIŅŠ Krišjānis

MARINESCU Marian-Jean

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

PROUST Franck

SALINI Massimiliano

SCHULZE Sven

ŠTEFANEC Ivan

THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

van de CAMP Wim

ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (12)

ANDROULAKIS Nikos

BLANCO LÓPEZ José

DALLI Miriam

DANCE Seb

ERTUG Ismail

KADENBACH Karin

PAOLUCCI Massimo

REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine

SCHALDEMOSE Christel

SEHNALOVÁ Olga

VAN BREMPT Kathleen

ZORRINHO Carlos

ECR (5)

DALTON Daniel

DEMESMAEKER Mark

HENKEL Hans-Olaf

SERNAGIOTTO Remo

ZŁOTOWSKI Kosma

ALDE (4)

CHARANZOVÁ Dita

FEDERLEY Fredrick

GERBRANDY Gerben-Jan

RIQUET Dominique

GUE/NGL (3)

KONEČNÁ Kateřina

KYLLÖNEN Merja

SYLIKIOTIS Neoklis

Verts/ALE (3)

DELLI Karima

EICKHOUT Bas

HARMS Rebecca

EFDD (2)

EVI Eleonora

HELMER Roger

ENF (2)

JALKH Jean-François

MAYER Georg

Konferencja Przewodniczących zaproponowała, by komisja mogła wyłonić maksymalnie 4 wiceprzewodniczących.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności