Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 21 януари 2016 г. - Страсбург

2. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за Директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на срока на действие на задължението за прилагане на минимална стандартна данъчна ставка (COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI

- Проект на pешение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за стратегическо сътрудничество между Федеративна република Бразилия и Европол (13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на договорите за онлайн продажби и други продажби на стоки от разстояние (COM(2015)0635 - C8-0391/2015 - 2015/0288(COD))
В съответствие с член 137(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
В съответствие с член 137(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с член 307 от Договора председателят ще се консултира с Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

CULT, JURI, LIBE

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))
В съответствие с член 137(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

CULT, ITRE, JURI, LIBE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция по морска безопасност (COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD))
В съответствие с член 137(1) и член 138(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

ENVI, BUDG, ITRE, LIBE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството (текст от значение за ЕИП) (COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD))
В съответствие с член 137(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

BUDG, LIBE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО)№ 562/2006 по отношение на засилването на проверките в съответните бази данни на външните граници (COM(2015)0670 - C8-0407/2015 - 2015/0307(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

DEVE, AFET, JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2007/2004, Регламент (ЕО) №8 63/2007 и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (COM(2015)0671 - C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

В съответствие с член 304 от Договора председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с член 307 от Договора председателят ще се консултира с Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET, PECH, BUDG, TRAN

2) от членове на Парламента

2.1) предложение за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно минималните условия в населено място за настаняване на търсещите убежище (B8-1341/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно борбата срещу ислямския тероризъм (B8-1342/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно бизнеса, свързан с мигрантите: дейност, генерираща приходи от 3 милиарда евро за престъпността и международния тероризъм (B8-1343/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно предоставянето на статут на пазарна икономика на Китай (B8-1344/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно контрола на виртуалните валути, като bitcoin („биткойн“) (B8-1366/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно употребата на графен в медицината за производството на рентгенови лъчи (B8-1367/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно разпространението на развлекателни програми с цел борба срещу самотата сред възрастните хора (B8-1368/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Franz Obermayr. Предложение за резолюция относно защитата на гражданите на ЕС от повишена резистентност към антибиотици в резултат на употребата на генетично модифицирани фуражи (B8-1369/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI

- Franz Obermayr. Предложение за резолюция относно защитата на гражданите на ЕС от повишен риск за здравето, причинен от изоглюкоза (B8-1370/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно смъртните случаи на работното място (B8-1371/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно забрана на стопанството с хиляда телета в Крьоз (B8-1372/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно пенсиите и бедността (B8-1373/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно безмитния внос на олио от Тунис (B8-1375/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно инфекцията с вируса на ХИВ в Европа (B8-1376/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно данъчните постановления и люксембургското председателство на Съвета по икономически и финансови въпроси: една неуместна комбинация (B8-1377/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно споразумението между ЕС и Турция за управлението на бежанците: тотална капитулация на Европа (B8-1378/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

LIBE

- Angel Dzhambazki. Предложение за резолюция относно споразумението ЕС – Турция, сключено на 29 ноември 2015 г (B8-1379/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно засилването на мерките за сигурност и превенция на европейските летища (B8-1380/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

TRAN

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно замърсяването като причина за смъртни случаи (B8-1381/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно биологичното земеделие (B8-1382/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно развитието на геномиката (B8-1383/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ENVI

- Angel Dzhambazki. Предложение за резолюци относно терористичната заплаха в Европейския съюз (B8-1384/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно достъпа до университетско образование в Италия и Европа (B8-1385/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно начините за противодействие на престъпленията на „Ислямска държава“ срещу язидското население (B8-1386/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно уврежданията (B8-1387/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно профилактиката на сърдечносъдовите заболявания (B8-1388/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно инициативите за ограничаването на преработването в депата за отпадъци на предмети, годни за употреба (B8-1389/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно болестта на Паркинсон (B8-1390/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно военната окупация на Кипър от Турция (B8-1391/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща:

AFET

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно критериите за предоставяне на средствата на Съюза за неправителствените организации (B8-1392/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

DEVE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно историческото и културното наследство в периферните райони на ЕС (B8-1393/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно премахването на робството (B8-1423/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

2.2) предложениe за препоръка (член 134 от Правилника за дейността)

- Andrey Kovatchev. Предложение за препоръка до Съвета относно Седемдесет и първата сесия на Общото събрание на ООН (B8-1374/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

Правна информация - Политика за поверителност