Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 21. januar 2016 - Strasbourg

2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden af forpligtelsen til at overholde et minimumsniveau for normalsatsen (COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI

- Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Den Europæiske Politienheds (Europols) indgåelse af aftalen om strategisk samarbejde mellem Den Føderative Republik Brasilien og Europol (13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af aftaler om onlinesalg og andre former for fjernsalg af varer (COM(2015)0635 - C8-0391/2015 - 2015/0288(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

JURI, CULT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikring af grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

Formanden ville i overensstemmelse med traktatens artikel 307 høre Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

CULT, JURI, LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af aftaler om levering af digitalt indhold (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

CULT, ITRE, JURI, LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed (COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

ENVI, BUDG, ITRE, LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 768/2005 om oprettelse af et EF-fiskerikontrolagentur (EØS-relevant tekst) (COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

BUDG, LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 for så vidt angår en styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre grænser (COM(2015)0670 - C8-0407/2015 - 2015/0307(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

DEVE, AFET, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr.2007/2004, forordning (EF) nr. 863/2007 og Rådets beslutning 2005/267/EF (COM(2015)0671 - C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med traktatens artikel 304 ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.
Formanden ville i overensstemmelse med traktatens artikel 307 høre Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET, PECH, BUDG, TRAN

2) fra medlemmerne

2.1) beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om minimumsbetingelser for, at en by kan huse asylansøgere (B8-1341/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om bekæmpelse af islamisk terrorisme (B8-1342/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om migranter som forretning – en aktivitet, der indbringer den kriminelle verden og den internationale terrorisme 3 mia. EUR (B8-1343/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om indrømmelse af status som markedsøkonomi til Kina (B8-1344/2015)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om kontrol med virtuelle valutaer, såsom "bitcoin" (B8-1366/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om anvendelsen af grafen til frembringelse af røntgenstråler inden for medicinsk behandling (B8-1367/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om fremme af rekreative programmer for at bekæmpe ensomhed blandt ældre (B8-1368/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Franz Obermayr. Forslag til beslutning om beskyttelse af EU-borgere mod øget antibiotikaresistens forårsaget af anvendelsen af genetisk modificerede foderstoffer (B8-1369/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AGRI

- Franz Obermayr. Forslag til beslutning om beskyttelse af EU-borgere mod øget sundhedsrisiko forårsaget af isoglucose (B8-1370/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om dødsfald på arbejdspladsen (B8-1371/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om forbuddet mod bedriften med 1 000 kalve i Creuse (B8-1372/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om pensioner og fattigdom (B8-1373/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om toldfri import af tunesisk olivenolie (B8-1375/2015)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om HIV-smitte i Europa (B8-1376/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om skatteafgørelser og det luxembourgske formandskab for Økofin: en upassende sammensætning (B8-1377/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om aftalen mellem EU og Tyrkiet om håndtering af flygtninge: Europas fuldstændige kapitulation (B8-1378/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

LIBE

- Angel Dzhambazki. Forslag til beslutning om aftalen mellem EU og Tyrkiet indgået den 29. november 2015 (B8-1379/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om skærpelse af sikkerheds- og forebyggelsesforanstaltningerne i de europæiske lufthavne (B8-1380/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

TRAN

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om forurening som dødsårsag (B8-1381/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om økologisk landbrug (B8-1382/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om fremme af genomik (B8-1383/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI

- Angel Dzhambazki. Forslag til beslutning om terrortruslen i Den Europæiske Union (B8-1384/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om adgang til universitetsuddannelse i Italien og Europa (B8-1385/2015)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om en reaktion mod Islamisk Stats forbrydelser mod det yazidiske folk (B8-1386/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om handicap (B8-1387/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om forebyggelse af hjertekarsygdomme (B8-1388/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om initiativer med henblik på at reducere mængden af endnu anvendelige genstande, som deponeres på lossepladser (B8-1389/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om Parkinsons sygdom (B8-1390/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om Tyrkiets militære besættelse af Cypern (B8-1391/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om kriterier for tildeling af fællesskabsmidler til NGO’er (B8-1392/2015)

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

DEVE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om Europas afsidesliggende historiske og kulturelle mindesmærker (B8-1393/2015)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om udryddelse af slaveri (B8-1423/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

2.2) Forslag til henstilling (forretningsordenens artikel 134)

- Andrey Kovatchev. Forslag til henstilling til Rådet om FN's Generalforsamlings 71. samling (B8-1374/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik