Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 21 stycznia 2016 r. - Strasburg

2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej (COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

opinia:

JURI

- Projekt decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Europejski Urząd Policji (Europol) Porozumienia o współpracy strategicznej między Federacyjną Republiką Brazylii a Europolem (13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

opinia:

AFET

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów zawieranych przez internet lub w inny sposób na odległość. (COM(2015)0635 - C8-0391/2015 - 2015/0288(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

IMCO

opinia:

JURI, CULT

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapewnienia możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z art. 307 Traktatu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

IMCO

opinia:

CULT, JURI, LIBE

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

IMCO

opinia:

CULT, ITRE, JURI, LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1406/2002 ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego (COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

TRAN

opinia:

ENVI, BUDG, ITRE, LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa (Tekst mający znaczenie dla EOG) (COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

PECH

opinia:

BUDG, LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie nr 562/2006 (WE) w odniesieniu do wzmocnienia kontroli z użyciem odpowiednich baz danych na granicach zewnętrznych (COM(2015)0670 - C8-0407/2015 - 2015/0307(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

opinia:

DEVE, AFET, JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2007/2004, rozporządzenie (WE) nr 863/2007 i decyzję Rady 2005/267/WE (COM(2015)0671 - C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))
Zgodnie z art. 304 Traktatu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z art. 307 Traktatu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

opinia:

AFET, PECH, BUDG, TRAN

2) przez posłów

2.1) projekt rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie minimalnych wymogów dla miejscowości przyjmujących osoby ubiegające się o azyl (B8-1341/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie walki z terroryzmem islamskim (B8-1342/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie wartego 3 mld euro biznesu kwitnącego wokół migrantów, okazji dla międzynarodowych grup przestępczych i terrorystycznych (B8-1343/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie przyznania Chinom statusu gospodarki rynkowej (B8-1344/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie kontroli walut wirtualnych takich jak „bitcoin” (B8-1366/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

opinia:

JURI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie używania grafenu w medycynie do wytwarzania promieniowania rentgenowskiego (B8-1367/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ITRE

opinia:

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie promowania programów rekreacyjnych mających na celu walkę z osamotnieniem osób w podeszłym wieku (B8-1368/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

EMPL

- Franz Obermayr. Projekt rezolucji w sprawie ochrony obywateli UE przed zwiększoną opornością na antybiotyki na skutek stosowania genetycznie zmodyfikowanych pasz (B8-1369/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

opinia:

AGRI

- Franz Obermayr. Projekt rezolucji w sprawie ochrony obywateli Unii przed zwiększonym zagrożeniem dla zdrowia z powodu izoglukozy (B8-1370/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie śmiertelnych wypadków przy pracy (B8-1371/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zakazu otwarcia gospodarstwa hodowli tysiąca cieląt w departamencie Creuse (B8-1372/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie emerytur i ubóstwa (B8-1373/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie bezcłowego importu tunezyjskiej oliwy (B8-1375/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

INTA

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie zakażeń HIV w Europie (B8-1376/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego i prezydencji luksemburskiej w Radzie do Spraw Gospodarczych i Finansowych: niestosowne powiązanie (B8-1377/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie porozumienia między Unią Europejską a Turcją dotyczącego zarządzania napływem uchodźców: całkowita kapitulacja Europy (B8-1378/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AFET

opinia:

LIBE

- Angel Dzhambazki. Projekt rezolucji w sprawie porozumienia UE – Turcja, zawartego 29 listopada 2015 r. (B8-1379/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AFET

opinia:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie wzmocnienia środków bezpieczeństwa i prewencji na europejskich lotniskach (B8-1380/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

opinia:

TRAN

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie zanieczyszczenia jako przyczyny zgonów (B8-1381/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie rolnictwa ekologicznego (B8-1382/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AGRI

opinia:

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie rozwoju genomiki (B8-1383/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ITRE

opinia:

ENVI

- Angel Dzhambazki. Projekt rezolucji w sprawie zagrożenia terrorystycznego w Unii Europejskiej (B8-1384/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie dostępu do kształcenia uniwersyteckiego we Włoszech i w Europie (B8-1385/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CULT

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie przeciwdziałania zbrodniom Państwa Islamskiego wobec wspólnoty Jazydów (B8-1386/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AFET

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie niepełnosprawności (B8-1387/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

opinia :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego (B8-1388/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie inicjatyw podejmowanych w celu ograniczania usuwania na składowiska przedmiotów nadających się jeszcze do użytku (B8-1389/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie choroby Parkinsona (B8-1390/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie tureckiej okupacji Cypru (B8-1391/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AFET

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie kryteriów przyznawania środków wspólnotowych organizacjom pozarządowym (B8-1392/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

opinia:

DEVE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie peryferyjnych dóbr historycznych i kulturalnych w Europie (B8-1393/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CULT

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie zniesienia niewolnictwa (B8-1423/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

2.2) projekt zalecenia (art. 134 Regulaminu)

- Andrey Kovatchev. Projekt zalecenia dla Rady w sprawie 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (B8-1374/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności