Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 21 януари 2016 г. - Страсбург

4. Повишена заплаха от тероризъм (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Повишена заплаха от тероризъм (2016/2519(RSP))

Bert Koenders (действащ председател на Съвета) и Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, Birgit Sippel, от името на групата S&D, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Petr Ježek, от името на групата ALDE, Inês Cristina Zuber, от името на групата GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, Steven Woolfe, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Vicky Maeijer, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Massimiliano Salini, Tanja Fajon, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Tania González Peñas, Judith Sargentini, Laura Ferrara, Gianluca Buonanno, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Ivan Jakovčić и Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Konstantinos Papadakis, Monika Hohlmeier, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Ангел Джамбазки и Zdzisław Krasnodębski, и Péter Niedermüller.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказаха се: Marek Jurek, за да зададе въпрос „синя карта“ на Péter Niedermüller, който отговори, James Nicholson, Marielle de Sarnez, Cornelia Ernst, Diane James, Stanislav Polčák, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Zdzisław Krasnodębski, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hilde Vautmans, която се изказа относно отговора, даден от Zdzisław Krasnodębski, Ana Gomes, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marita Ulvskog, Ulrike Trebesius, Josef Weidenholzer, Juan Fernando López Aguilar и Andrejs Mamikins.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Ruža Tomašić и José Inácio Faria.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Bert Koenders.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност