Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 21 januari 2016 - Strasbourg

4. Ökat terroristhot (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Ökat terroristhot (2016/2519(RSP))

Bert Koenders (rådets tjänstgörande ordförande) och Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Elissavet Vozemberg-Vrionidi för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Birgit Sippel för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Petr Ježek för ALDE-gruppen, Inês Cristina Zuber för GUE/NGL-gruppen, Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, Steven Woolfe för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Vicky Maeijer för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Massimiliano Salini, Tanja Fajon, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Tania González Peñas, Judith Sargentini, Laura Ferrara, Gianluca Buonanno, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Ivan Jakovčić och Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Konstantinos Papadakis, Monika Hohlmeier, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Angel Dzhambazki och Zdzisław Krasnodębski, och Péter Niedermüller.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Marek Jurek, ställde en fråga ("blått kort") till Péter Niedermüller, som besvarade frågan, James Nicholson, Marielle de Sarnez, Cornelia Ernst, Diane James, Stanislav Polčák, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Zdzisław Krasnodębski, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hilde Vautmans, som i sin tur yttrade sig om Zdzisław Krasnodębskis svar, Ana Gomes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marita Ulvskog, Ulrike Trebesius, Josef Weidenholzer, Juan Fernando López Aguilar och Andrejs Mamikins.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Ruža Tomašić och José Inácio Faria.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Bert Koenders.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy