Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/3032(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0080/2016

Esitatud tekstid :

B8-0080/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 21/01/2016 - 8.3
CRE 21/01/2016 - 8.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Neljapäev, 21. jaanuar 2016 - Strasbourg

8.3. Gruusia, Moldova ja Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingud ning põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubanduslepingud (hääletus)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Gruusia, Moldova ja Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingud ning põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubanduslepingud (2015/3032(RSP))

Resolutsiooni ettepanekud B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016, B8-0080/2016 (2015/3032(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0068/2015

(asendades B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Mariya Gabriel, Fernando Ruas, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, Andrea Bocskor, Anna Maria Corazza Bildt ja Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel;

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward, Boris Zala ja Kati Piri fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki ja Edward Czesak fraktsiooni ECR nimel;

—   Petras Auštrevičius, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička ja Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Peter Eriksson, Ulrike Lunacek ja Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0018)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0080/2016 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Michael Gahler ja Knut Fleckenstein esitasid vastavalt punktide 26 ja 44 kohta suulised muudatusettepanekud, mis võeti vastu.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika