Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/3032(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0080/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0080/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 21/01/2016 - 8.3
CRE 21/01/2016 - 8.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 21. tammikuuta 2016 - Strasbourg

8.3. Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehdyt assosiaatiosopimukset / pitkälle menevät ja laaja-alaiset vapaakauppa-alueet (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehdyt assosiaatiosopimukset / pitkälle menevät ja laaja-alaiset vapaakauppa-alueet (2015/3032(RSP))

Päätöslauselmaesitykset B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016, B8-0080/2016 (2015/3032(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0068/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Mariya Gabriel, Fernando Ruas, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, Andrea Bocskor, Anna Maria Corazza Bildt ja Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward, Boris Zala ja Kati Piri S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki ja Edward Czesak ECR-ryhmän puolesta;

—   Petras Auštrevičius, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička ja Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Peter Eriksson, Ulrike Lunacek ja Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0018)

(Päätöslauselmaesitys B8-0080/2016 raukesi.)

Puheenvuorot:

Michael Gahler ja Knut Fleckenstein esittivät 26 ja 44 kohtiin suulliset tarkistukset, jotka hyväksyttiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö