Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/3032(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0080/2016

Predkladané texty :

B8-0080/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 21/01/2016 - 8.3
CRE 21/01/2016 - 8.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 21. januára 2016 - Štrasburg

8.3. Dohody o pridružení / prehĺbené a komplexné dohody o voľnom obchode s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou (hlasovanie)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Dohody o pridružení / prehĺbené a komplexné dohody o voľnom obchode s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou (2015/3032(RSP))

Návrhy uznesenia B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016, B8-0080/2016 (2015/3032(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA RC-B8-0068/2015

(nahrádzajúci B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Mariya Gabriel, Fernando Ruas, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, Andrea Bocskor, Anna Maria Corazza Bildt a Roberta Metsola v mene skupiny PPE;

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward, Boris Zala a Kati Piri v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki a Edward Czesak v mene skupiny ECR;

—   Petras Auštrevičius, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička a Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Peter Eriksson, Ulrike Lunacek a Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2016)0018)

(Návrh uznesenia B8-0080/2016 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Michael Gahler a Knut Fleckenstein predložili ústny pozmeňujúci návrh k odseku 26, resp. 44, ktoré boli prijaté.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia