Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/3035(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B8-0056/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 21/01/2016 - 8.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


Zápis
Čtvrtek, 21. ledna 2016 - Štrasburk

8.5. Priority EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2016 (hlasování)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Priority EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2016 (2015/3035(RSP)

Návrhy usnesení B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016 (2015/3035(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0050/2016

(nahrazující B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0066/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Theodoros Zagorakis a Agnieszka Kozłowska-Rajewicz za skupinu PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi, Doru Claudian Frunzulică, David Martin, Richard Howitt, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi a Julie Ward za skupinu S&D;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Paavo Väyrynen za skupinu ALDE;

—   Barbara Lochbihler a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD;

—   Mark Demesmaeker.

přijat (P8_TA(2016)0020)

(Návrhy usnesení B8-0056/2016 a B8-0065/2016 se neberou v potaz.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí