Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/3035(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

B8-0056/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 21/01/2016 - 8.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Neljapäev, 21. jaanuar 2016 - Strasbourg

8.5. ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2016. aasta istungjärkudel (hääletus)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2016. aasta istungjärkudel (2015/3035(RSP)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016 (2015/3035(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt )

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0050/2016

(asendades B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0066/2016):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Theodoros Zagorakis ja Agnieszka Kozłowska-Rajewicz fraktsiooni PPE nimel;

—   Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi, Doru Claudian Frunzulică, David Martin, Richard Howitt, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi ja Julie Ward fraktsiooni S&D nimel;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Paavo Väyrynen fraktsiooni ALDE nimel;

—   Barbara Lochbihler ja Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel;

—   Mark Demesmaeker.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0020)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0056/2016 ja B8-0065/2016 muutusid kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika