Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/3035(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0056/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 21/01/2016 - 8.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 21. tammikuuta 2016 - Strasbourg

8.5. EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2016 (äänestys)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2016 (2015/3035(RSP)

Päätöslauselmaesitykset B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016 (2015/3035(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta )

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0050/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0066/2016)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Theodoros Zagorakis ja Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE-ryhmän puolesta

—   Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi, Doru Claudian Frunzulică, David Martin, Richard Howitt, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi ja Julie Ward S&D-ryhmän puolesta

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Paavo Väyrynen ALDE-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta

—   Mark Demesmaeker.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0020)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0056/2016 ja B8-0065/2016 raukesivat.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö