Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/3035(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

B8-0056/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 21/01/2016 - 8.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


Protokolas
Ketvirtadienis, 2016 m. sausio 21 d. - Strasbūras

8.5. ES prioritetai 2016 m. JT ŽTT sesijose (balsavimas)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: ES prioritetai 2016 m. JT ŽTT sesijose (2015/3035(RSP)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016 (2015/3035(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas )

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0050/2016

(keičia B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0066/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Theodoros Zagorakis ir Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE frakcijos vardu;

—   Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi, Doru Claudian Frunzulică, David Martin, Richard Howitt, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi ir Julie Ward S&D frakcijos vardu;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ir Paavo Väyrynen ALDE frakcijos vardu;

—   Barbara Lochbihler ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao ir Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu;

—   Mark Demesmaeker.

Priimta (P8_TA(2016)0020)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0056/2016 ir B8-0065/2016 anuliuoti.)

Teisinė informacija - Privatumo politika