Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/3035(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B8-0056/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 21/01/2016 - 8.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


Protokół
Czwartek, 21 stycznia 2016 r. - Strasburg

8.5. Priorytety UE na sesje Rady Praw Człowieka ONZ w 2016 r. (głosowanie)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Priorytety UE na sesje Rady Praw Człowieka ONZ w 2016 r. (2015/3035(RSP)

Projekty rezolucji B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016 (2015/3035(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt )

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0050/2016

(zastępujący B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0066/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Theodoros Zagorakis i Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, w imieniu grupy PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi, Doru Claudian Frunzulică, David Martin, Richard Howitt, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi i Julie Ward, w imieniu grupy S&D;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Paavo Väyrynen, w imieniu grupy ALDE;

—   Barbara Lochbihler i Judith Sargentini, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo, w imieniu grupy EFDD;

—   Mark Demesmaeker.

Przyjęto (P8_TA(2016)0020)

(Projekty rezolucji B8-0056/2016 i B8-0065/2016 stały się bezprzedmiotowe.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności