Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/3035(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B8-0056/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 21/01/2016 - 8.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 21. januára 2016 - Štrasburg

8.5. Priority EÚ na zasadnutia Rady pre ľudské práva v roku 2016 (hlasovanie)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Priority EÚ na zasadnutia UNHRC v roku 2016 (2015/3035(RSP)

Návrhy uznesenia B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016 (2015/3035(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod )

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA RC-B8-0050/2016

(nahrádzajúci B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0066/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Theodoros Zagorakis a Agnieszka Kozłowska-Rajewicz v mene skupiny PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi, Doru Claudian Frunzulică, David Martin, Richard Howitt, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi a Julie Ward v mene skupiny S&D;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Paavo Väyrynen v mene skupiny ALDE;

—   Barbara Lochbihler a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD;

—   Mark Demesmaeker.

Prijatý (P8_TA(2016)0020)

(Návrhy uznesenia B8-0056/2016 a B8-0065/2016 sa stali bezpredmetnými.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia