Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/3035(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B8-0056/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 21/01/2016 - 8.5
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 21 januari 2016 - Strasbourg

8.5. EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2016 (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2016 (2015/3035(RSP)

Resolutionsförslag B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016 (2015/3035(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt )

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0050/2016

(ersätter B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0066/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Theodoros Zagorakis och Agnieszka Kozłowska-Rajewicz för PPE-gruppen,

—   Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi, Doru Claudian Frunzulică, David Martin, Richard Howitt, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi och Julie Ward för S&D-gruppen,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans och Paavo Väyrynen för ALDE-gruppen,

—   Barbara Lochbihler och Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen,

—   Ignazio Corrao och Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen,

—   Mark Demesmaeker.

Antogs (P8_TA(2016)0020)

(Resolutionsförslagen B8-0056/2016 och B8-0065/2016 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy