Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 21. jaanuar 2016 - Strasbourg

8. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


8.1. ELi–Kosovo stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja teiselt poolt Kosovo vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu sõlmimise kohta Euroopa Liidu nimel [10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0017)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


8.2. Autotööstuse heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni liikmete nimetamine (hääletus)

Esimeeste konverentsi ettepanek: Autotööstuse heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni liikmete nimetamine

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

ESIMEESTE KONVERENTSI ETTEPANEK

Heaks kiidetud (vt 21.1.2016 protokollilisa 1).


8.3. Gruusia, Moldova ja Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingud ning põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubanduslepingud (hääletus)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Gruusia, Moldova ja Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingud ning põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubanduslepingud (2015/3032(RSP))

Resolutsiooni ettepanekud B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016, B8-0080/2016 (2015/3032(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0068/2015

(asendades B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Mariya Gabriel, Fernando Ruas, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, Andrea Bocskor, Anna Maria Corazza Bildt ja Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel;

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward, Boris Zala ja Kati Piri fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki ja Edward Czesak fraktsiooni ECR nimel;

—   Petras Auštrevičius, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička ja Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Peter Eriksson, Ulrike Lunacek ja Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0018)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0080/2016 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Michael Gahler ja Knut Fleckenstein esitasid vastavalt punktide 26 ja 44 kohta suulised muudatusettepanekud, mis võeti vastu.


8.4. Vastastikuse kaitse klausel (Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõige 7) (hääletus)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Vastastikuse kaitse klausel (Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõige 7) (2015/3034(RSP))

Resolutsiooni ettepanekud B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016 (2015/3034(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0043/2016

(asendades B8-0043/2016, B8-0051/2016 ja B8-0058/2016):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando Ruas, Daniel Caspary, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Theodoros Zagorakis, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Roberta Metsola, Tokia Saïfi, Francisco José Millán Mon ja Ivo Belet fraktsiooni PPE nimel;

—   Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward ja Boris Zala fraktsiooni S&D nimel;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0019)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0045/2016, B8-0057/2016, B8-0059/2016 ja B8-0060/2016 muutusid kehtetuks.)


8.5. ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2016. aasta istungjärkudel (hääletus)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2016. aasta istungjärkudel (2015/3035(RSP)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016 (2015/3035(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt )

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0050/2016

(asendades B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0066/2016):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Theodoros Zagorakis ja Agnieszka Kozłowska-Rajewicz fraktsiooni PPE nimel;

—   Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi, Doru Claudian Frunzulică, David Martin, Richard Howitt, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi ja Julie Ward fraktsiooni S&D nimel;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Paavo Väyrynen fraktsiooni ALDE nimel;

—   Barbara Lochbihler ja Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel;

—   Mark Demesmaeker.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0020)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0056/2016 ja B8-0065/2016 muutusid kehtetuks.)


8.6. Petitsioonikomisjoni tegevus 2014. aastal (hääletus)

Raport petitsioonikomisjoni 2014. aasta tegevuse kohta [2014/2218(INI)] - Petitsioonikomisjon. Raportöör: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0021)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika