Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 21. tammikuuta 2016 - Strasbourg

8. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


8.1. EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0017)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


8.2. Autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan jäsenten nimittäminen (äänestys)

Puheenjohtajakokouksen ehdotus: Autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan jäsenten nimittäminen

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PUHEENJOHTAJAKOKOUKSEN EHDOTUS

Julistettiin hyväksytyksi (ks. istunnon pöytäkirja 21.1.2016 liite 1).


8.3. Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehdyt assosiaatiosopimukset / pitkälle menevät ja laaja-alaiset vapaakauppa-alueet (äänestys)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehdyt assosiaatiosopimukset / pitkälle menevät ja laaja-alaiset vapaakauppa-alueet (2015/3032(RSP))

Päätöslauselmaesitykset B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016, B8-0080/2016 (2015/3032(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0068/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Mariya Gabriel, Fernando Ruas, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, Andrea Bocskor, Anna Maria Corazza Bildt ja Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward, Boris Zala ja Kati Piri S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki ja Edward Czesak ECR-ryhmän puolesta;

—   Petras Auštrevičius, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička ja Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Peter Eriksson, Ulrike Lunacek ja Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0018)

(Päätöslauselmaesitys B8-0080/2016 raukesi.)

Puheenvuorot:

Michael Gahler ja Knut Fleckenstein esittivät 26 ja 44 kohtiin suulliset tarkistukset, jotka hyväksyttiin.


8.4. Keskinäistä puolustusta koskeva lauseke (SEU 42 artiklan 7 kohta) (äänestys)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Keskinäistä puolustusta koskeva lauseke (SEU 42 artiklan 7 kohta) (2015/3034(RSP))

Päätöslauselmaesitykset B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016 (2015/3034(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0043/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0043/2016, B8-0051/2016 ja B8-0058/2016)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando Ruas, Daniel Caspary, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Theodoros Zagorakis, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Roberta Metsola, Tokia Saïfi, Francisco José Millán Mon ja Ivo Belet PPE-ryhmän puolesta

—   Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward ja Boris Zala S&D-ryhmän puolesta

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0019)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0045/2016, B8-0057/2016, B8-0059/2016 ja B8-0060/2016 raukesivat.)


8.5. EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2016 (äänestys)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2016 (2015/3035(RSP)

Päätöslauselmaesitykset B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016 (2015/3035(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta )

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0050/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0066/2016)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Theodoros Zagorakis ja Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE-ryhmän puolesta

—   Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi, Doru Claudian Frunzulică, David Martin, Richard Howitt, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi ja Julie Ward S&D-ryhmän puolesta

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Paavo Väyrynen ALDE-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta

—   Mark Demesmaeker.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0020)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0056/2016 ja B8-0065/2016 raukesivat.)


8.6. Vetoomusvaliokunnan toiminta vuonna 2014 (äänestys)

Mietintö vetoomusvaliokunnan toiminnasta vuonna 2014 [2014/2218(INI)] - Vetoomusvaliokunta. Esittelijä: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0021)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö