Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 21 януари 2016 г. - Страсбург

12. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 19.1.2016 г.)


12.1. Задържани граждани на ЕС в Индия, по-специално граждани на Италия, Естония и Обединеното кралство

Предложения за резолюция B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016 и B8-0099/2016 (2016/2522(RSP))

Indrek Tarand, Mario Borghezio, Isabella Adinolfi, Geoffrey Van Orden, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Nirj Deva, Tunne Kelam, Urmas Paet и Pier Antonio Panzeri представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Stanislav Polčák, от името на групата PPE, Marju Lauristin, от името на групата S&D, Nirj Deva, от името на групата ECR, Yana Toom, от името на групата ALDE, и Jonathan Arnott, от името на групата EFDD.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Ivan Jakovčić и Krisztina Morvai, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Nirj Deva и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.1 от протокола от 21.1.2016 г.


12.2. Етиопия

Предложения за резолюция B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016 и B8-0121/2016 (2016/2520(RSP))

Jordi Sebastià, Isabella Adinolfi, Mark Demesmaeker, Jiří Pospíšil, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat и Pier Antonio Panzeri представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Ana Gomes, от името на групата S&D, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, и Andrejs Mamikins.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák и José Inácio Faria.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.2 от протокола от 21.1.2016 г.

Изказа се Krisztina Morvai относно процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) (председателят припомни действащите разпоредби).


12.3. Северна Корея

Предложения за резолюция B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016 и B8-0098/2016 (2016/2521(RSP))

Isabella Adinolfi, Nirj Deva, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Cristian Dan Preda, Helmut Scholz и Pier Antonio Panzeri представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Michaela Šojdrová, от името на групата PPE, и Andi Cristea, от името на групата S&D.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

Изказаха се: Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, Nicolas Bay, от името на групата ENF, и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, António Marinho e Pinto, Jaromír Štětina, Jozo Radoš, Krisztina Morvai и Urmas Paet.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.3 от протокола от 21.1.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност