Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο

12. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2016)


12.1. Πολίτες της ΕΕ κρατούμενοι στην Ινδία και συγκεκριμένα Ιταλοί, Εσθονοί και Βρετανοί υπήκοοι

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016 και B8-0099/2016 (2016/2522(RSP))

Οι Indrek Tarand, Mario Borghezio, Isabella Adinolfi, Geoffrey Van Orden, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Nirj Deva, Tunne Kelam, Urmas Paet και Pier Antonio Panzeri παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Stanislav Polčák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marju Lauristin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nirj Deva, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Yana Toom, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Ivan Jakovčić και Krisztina Morvai, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Nirj Deva και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2016.


12.2. Αιθιοπία

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016 και B8-0121/2016 (2016/2520(RSP))

Οι Jordi Sebastià, Isabella Adinolfi, Mark Demesmaeker, Jiří Pospíšil, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat και Pier Antonio Panzeri παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Andrejs Mamikins.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák και José Inácio Faria.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2016.

Παρεμβαίνει η Krisztina Morvai σχετικά με τη διαδικασία "catch the eye" (ο Πρόεδρος υπενθυμίζει την ισχύουσα ρύθμιση).


12.3. Βόρεια Κορέα

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016 και B8-0098/2016 (2016/2521(RSP))

Οι Isabella Adinolfi, Nirj Deva, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Cristian Dan Preda, Helmut Scholz και Pier Antonio Panzeri παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE και Andi Cristea, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

Παρεμβαίνουν οι Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, António Marinho e Pinto, Jaromír Štětina, Jozo Radoš, Krisztina Morvai και Urmas Paet.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου