Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο

16. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

επιτροπή CONT
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16.12.2015)

- Έλεγχος του προϋπολογισμού σχετικά με τη χρηματοδότηση των ΜΚΟ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ (2015/2345(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG)

επιτροπή AFCO
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 14.1.2016)

- Ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυνατότητες και προκλήσεις (2016/2008(INI))
(γνωμοδότηση: CULT, ITRE)

επιτροπές AFET, AFCO
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16.12.2015)

- Συνταγματικές, νομικές και θεσμικές επιπτώσεις της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας: Δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας (2015/2343(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG)

επιτροπές AFET, DEVE
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16.12.2015)

- Η αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στην Ευρώπη: Ο ρόλος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (2015/2342(INI))
(γνωμοδότηση: LIBE)

επιτροπή BUDG
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16.12.2015)

- Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η συμβολή του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής (2015/2353(INI))
(γνωμοδότηση: AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, TRAN, REGI)

επιτροπές BUDG, ECON
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16.12.2015)

- Δημοσιονομική ικανότητα της ευρωζώνης - συνέπειες για τον προϋπολογισμό της EE, τη συμπληρωματικότητα και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο (2015/2344(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, CONT, AFCO)

επιτροπή CULT
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16.12.2015)

- Αξιολόγηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2013-2015 (2015/2351(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, CONT, REGI)

επιτροπή DEVE
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16.12.2015)

- Ταμείο της ΕΕ για την Αφρική: Οι συνέπειες για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια (2015/2341(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG)

επιτροπή ECON
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 14.1.2016)

- Εικονικά νομίσματα (2016/2007(INI))
(γνωμοδότηση: INTA, IMCO)

- Αξιολόγηση των διεθνών λογιστικών προτύπων (ΔΛΠ) και των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ( ΔΠΧΑ), της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας για θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΣΟΧΑ) και του Συμβουλίου Εποπτείας Δημοσίου Συμφέροντος (ΣΕΔΣ) (2016/2006(INI))
(γνωμοδότηση: CONT)

επιτροπή FEMM
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 14.1.2016)

- Έκθεση εφαρμογής σχετικά με την οδηγία του Συμβουλίου 2004/113/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών (2016/2012(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

επιτροπή IMCO
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16.12.2015)

- Η στρατηγική για την ενιαία αγορά (2015/2354(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL)

- Μη δασμολογικοί φραγμοί στην ενιαία αγορά (2015/2346(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL)

επιτροπή JURI
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 14.1.2016)

- Η εφαρμογή της διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής (2016/2011(INI))
(γνωμοδότηση: LIBE)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16.12.2015)

- Ευθύνη, αποζημίωση και χρηματοοικονομική ασφάλεια για τις υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης κοιτασμάτων και φυσικού αερίου (2015/2352(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI, ITRE)

επιτροπή LIBE
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 14.1.2016)

- Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 (2016/2009(INI))
(γνωμοδότηση: PETI, AFCO)

επιτροπή TRAN
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 14.1.2016)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες (2016/2010(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE, IMCO)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16.12.2015)

- Αξιοποίηση των δυνατοτήτων των οχηματαγωγών πλοίων στις παράκτιες περιοχές και τις εσωτερικές πλωτές οδούς: Συμβολή στην πολυτροπική μεταφορά επιβατών (2015/2350(INI))

- Νέες ευκαιρίες για τις μικρές επιχειρήσεις μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων (2015/2349(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, ITRE)

- Εφοδιαστική στην ΕΕ και πολυτροπικές μεταφορές στους νέους διαδρόμους ΔΕΔ-Μ (2015/2348(INI))

- Βελτίωση της σύνδεσης και της προσβασιμότητας των μεταφορικών υποδομών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (2015/2347(INI))
(γνωμοδότηση: REGI)

Απόφαση για την εφαρμογή διαδικασίας με κοινές συνεδριάσεις επιτροπών (άρθρο 55 του Κανονισμού)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16.12.2015)

επιτροπές: AFET, AFCO

- Συνταγματικές, νομικές και θεσμικές επιπτώσεις της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας: Δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας (2015/2343(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG)

επιτροπές: AFET, DEVE

- Η αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στην Ευρώπη: Ο ρόλος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (2015/2342(INI))
(γνωμοδότηση: LIBE)

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

επιτροπή AFCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυνατότητες και προκλήσεις (2016/2008(INI))

(γνωμοδότηση: CULT, ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή CONT (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16.12.2015)

- Έλεγχος του προϋπολογισμού σχετικά με τη χρηματοδότηση των ΜΚΟ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ (2015/2345(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπές BUDG (άρθρο 54 του Κανονισμού), ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16.12.2015)

- Δημοσιονομική ικανότητα της ευρωζώνης - συνέπειες για τον προϋπολογισμό της EE, τη συμπληρωματικότητα και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο (2015/2344(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, CONT, AFCO (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή DEVE (άρθρο 54 του Κανονισμού)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16.12.2015)

- Ταμείο της ΕΕ για την Αφρική: Οι συνέπειες για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια (2015/2341(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG) (άρθρο 54 του Κανονισμού))

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου