Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 21. jaanuar 2016 - Strasbourg

16. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)

CONT-komisjon
(Esimeeste konverentsi 16. detsembri 2015. aasta otsuse alusel)

- Valitsusväliste organisatsioonide ELi eelarvest rahastamisega seotud eelarvekontroll (2015/2345(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG)

AFCO-komisjon
(Esimeeste konverentsi 14. jaanuari 2016. aasta otsuse alusel)

- E-demokraatia Euroopa Liidus ning selle võimalused ja probleemid (2016/2008(INI))
(nõuandvad komisjonid: CULT, ITRE)

komisjonid AFET, AFCO
(Esimeeste konverentsi 16. detsembri 2015. aasta otsuse alusel)

- Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhiseaduslik, õiguslik ja institutsiooniline mõju ning Lissaboni lepingust tulenevad võimalused (2015/2343(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG)

komisjonid AFET, DEVE
(Esimeeste konverentsi 16. detsembri 2015. aasta otsuse alusel)

- Pagulaskriisi lahendamine Euroopas ja ELi välistegevuse roll (2015/2342(INI))
(nõuandvad komisjonid: LIBE)

BUDG-komisjon
(Esimeeste konverentsi 16. detsembri 2015. aasta otsuse alusel)

- Mitmeaastase finantsraamistiku (2014-2020) valimistejärgse läbivaatamise ettevalmistamine ja Euroopa Parlamendi tähelepanekud enne komisjoni ettepaneku valmimist (2015/2353(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, TRAN, REGI)

komisjonid BUDG, ECON
(Esimeeste konverentsi 16. detsembri 2015. aasta otsuse alusel)

- Euroala eelarvesuutlikkus ning selle tagajärjed ELi eelarvele, täiendavus ja parlamentaarne kontroll (2015/2344(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, CONT, AFCO)

CULT-komisjon
(Esimeeste konverentsi 16. detsembri 2015. aasta otsuse alusel)

- ELi noorsoostrateegia (2013–2015) hindamine (2015/2351(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, CONT, REGI)

DEVE-komisjon
(Esimeeste konverentsi 16. detsembri 2015. aasta otsuse alusel)

- ELi Aafrika usaldusfond ning selle mõju arengu- ja humanitaarabile (2015/2341(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG)

ECON-komisjon
(Esimeeste konverentsi 14. jaanuari 2016. aasta otsuse alusel)

- Virtuaalsed vääringud (2016/2007(INI))
(nõuandvad komisjonid: INTA, IMCO)

- Rahvusvahelise raamatupidamisstandardi (IAS) hindamine ning rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite (IFRS) sihtasutuse, Euroopa finantsaruandluse nõuanderühma (EFRAG) ja avaliku huvi järelevalve nõukogu (PIOB) tegevus (2016/2006(INI))
(nõuandvad komisjonid: CONT)

FEMM-komisjon
(Esimeeste konverentsi 14. jaanuari 2016. aasta otsuse alusel)

- Aruanne nõukogu direktiivi 2004/113/EÜ (meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega) kohaldamise kohta (2016/2012(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

IMCO-komisjon
(Esimeeste konverentsi 16. detsembri 2015. aasta otsuse alusel)

- Ühtse turu strateegia (2015/2354(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL)

- Mittetariifsed tõkked ühtsel turul (2015/2346(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL)

JURI-komisjon
(Esimeeste konverentsi 14. jaanuari 2016. aasta otsuse alusel)

- Euroopa maksekäsumenetluse kohaldamine (2016/2011(INI))
(nõuandvad komisjonid: LIBE)

(Esimeeste konverentsi 16. detsembri 2015. aasta otsuse alusel)

- Avamere nafta- ja gaasiammutamisprotsessidega seotud vastutus, kompensatsioonid ja finantstagatised (2015/2352(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI, ITRE)

LIBE-komisjon
(Esimeeste konverentsi 14. jaanuari 2016. aasta otsuse alusel)

- Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus 2015. aastal (2016/2009(INI))
(nõuandvad komisjonid: PETI, AFCO)

TRAN-komisjon
(Esimeeste konverentsi 14. jaanuari 2016. aasta otsuse alusel)

- Aruanne postiteenuste direktiivi kohaldamise kohta (2016/2010(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE, IMCO)

(Esimeeste konverentsi 16. detsembri 2015. aasta otsuse alusel)

- Parvlaevatranspordi võimaluste ärakasutamine rannikualadel ja siseveekogudel ning selle panus mitmeliigilise reisijateveo arendamisesse (2015/2350(INI))

- Väikeste transpordiettevõtete uued võimalused ja koostööl põhinevad ärimudelid (2015/2349(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, ITRE)

- ELi logistika ja mitmeliigiline transport uutes üleeuroopalise transpordivõrgu koridorides (2015/2348(INI))

- Kesk- ja Ida-Euroopa transpordi infrastruktuuri ühenduste ja juurdepääsetavuse parandamine (2015/2347(INI))
(nõuandvad komisjonid: REGI)

Otsus kohaldada komisjonide ühiste koosolekutega menetlust (kodukorra artikkel 55)
(Esimeeste konverentsi 16. detsembri 2015. aasta otsuse alusel)

komisjonid: AFET, AFCO

- Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhiseaduslik, õiguslik ja institutsiooniline mõju ning Lissaboni lepingust tulenevad võimalused (2015/2343(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG)

komisjonid: AFET, DEVE

- Pagulaskriisi lahendamine Euroopas ja ELi välistegevuse roll (2015/2342(INI))
(nõuandvad komisjonid: LIBE)

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)

AFCO-komisjon (kodukorra artikkel 54)

(Esimeeste konverentsi 14. jaanuari 2016. aasta otsuse alusel)

- E-demokraatia Euroopa Liidus ning selle võimalused ja probleemid (2016/2008(INI))
(nõuandvad komisjonid: CULT, ITRE) (kodukorra artikkel 54))

CONT-komisjon (kodukorra artikkel 54)

(Esimeeste konverentsi 16. detsembri 2015. aasta otsuse alusel)

- Valitsusväliste organisatsioonide ELi eelarvest rahastamisega seotud eelarvekontroll (2015/2345(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG) (kodukorra artikkel 54)

komisjonid BUDG (kodukorra artikkel 54), ECON (kodukorra artikkel 54)
(Esimeeste konverentsi 16. detsembri 2015. aasta otsuse alusel)

- Euroala eelarvesuutlikkus ning selle tagajärjed ELi eelarvele, täiendavus ja parlamentaarne kontroll (2015/2344(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, CONT, AFCO) (kodukorra artikkel 54))

DEVE-komisjon (kodukorra artikkel 54)
(Esimeeste konverentsi 16. detsembri 2015. aasta otsuse alusel)

- ELi Aafrika usaldusfond ning selle mõju arengu- ja humanitaarabile (2015/2341(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG) (kodukorra artikkel 54))

Õigusteave - Privaatsuspoliitika