Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 21. januára 2016 - Štrasburg

16. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 52 rokovacieho poriadku)

výbor CONT
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 16.12.2015)

- Rozpočtová kontrola financovania MVO z rozpočtu EÚ (2015/2345(INI))
(stanovisko: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG)

výbor AFCO
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 14.1.2016)

- Elektronická demokracia v Európskej únii: potenciál a výzvy (2016/2008(INI))
(stanovisko: CULT, ITRE)

výbory AFET, AFCO
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 16.12.2015)

- Ústavné, právne a inštitucionálne dôsledky spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky: možnosti, ktoré ponúka Lisabonská zmluva (2015/2343(INI))
(stanovisko: BUDG)

výbor AFET, DEVE
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 16.12.2015)

- Riešenie utečeneckej krízy v Európe: úloha vonkajšej činnosti EÚ (2015/2342(INI))
(stanovisko: LIBE)

výbor BUDG
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 16.12.2015)

- Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred predložením návrhu Komisie (2015/2353(INI))
(stanovisko: AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, TRAN, REGI)

výbor BUDG, ECON
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 16.12.2015)

- Rozpočtová kapacita pre eurozónu – dôsledky pre rozpočet EÚ, komplementaritu a parlamentnú kontrolu (2015/2344(INI))
(stanovisko: EMPL, CONT, AFCO)

výbor CULT
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 16.12.2015)

- Vyhodnotenie stratégie EÚ pre mládež za obdobie 2013 – 2015 (2015/2351(INI))
(stanovisko: EMPL, CONT, REGI)

výbor DEVE
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 16.12.2015)

- Trustový fond EÚ pre Afriku: dôsledky pre rozvoj a humanitárnu pomoc (2015/2341(INI))
(stanovisko: BUDG)

výbor ECON
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 14.1.2016)

- Virtuálne meny (2016/2007(INI))
(stanovisko: INTA, IMCO)

- Hodnotenie medzinárodných účtovných štandardov (IAS) a činnosti Nadácie pre medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS), Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) a Rady pre dohľad nad verejným záujmom (PIOB) (2016/2006(INI))
(stanovisko: CONT)

výbor FEMM
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 14.1.2016)

- Správa o uplatňovaní smernice Rady 2004/113/ES o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (2016/2012(INI))
(stanovisko: EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

výbor IMCO
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 16.12.2015)

- Stratégia jednotného trhu (2015/2354(INI))
(stanovisko: EMPL)

- Necolné prekážky obchodu na jednotnom trhu (2015/2346(INI))
(stanovisko: EMPL)

výbor JURI
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 14.1.2016)

- Uplatňovanie európskeho konania o platobnom rozkaze (2016/2011(INI))
(stanovisko: LIBE)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 16.12.2015)

- Zodpovednosť, náhrady a finančné zabezpečenie operácií prieskumu ložísk a ťažbu ropy a zemného plynu na mori (2015/2352(INI))
(stanovisko: ENVI, ITRE)

Výbor LIBE
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 14.1.2016)

- Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2015 (2016/2009(INI))
(stanovisko: PETI, AFCO)

výbor TRAN
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 14.1.2016)

- Správa o uplatňovaní smernice o poštových službách (2016/2010(INI))
(stanovisko: ITRE, IMCO)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 16.12.2015)

- Uvoľnenie potenciálu trajektov v pobrežných oblastiach a na vnútrozemských vodných cestách: prínos k multimodálnej osobnej doprave (2015/2350(INI))

- Nové príležitosti pre malé dopravné podniky vrátane obchodných modelov založených na spolupráci (2015/2349(INI))
(stanovisko: EMPL, ITRE)

- Logistika v EÚ a multimodálna doprava v rámci nových koridorov TEN-T (2015/2348(INI))

- Zlepšenie prepojenia a dostupnosti dopravnej infraštruktúry v strednej a východnej Európe (2015/2347(INI))
(stanovisko: REGI)

Rozhodnutie o uplatnení postupu spoločných schôdzí výborov (článok 55 rokovacieho poriadku)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 16.12.2015)

výbory: AFET, AFCO

- Ústavné, právne a inštitucionálne dôsledky spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky: možnosti, ktoré ponúka Lisabonská zmluva (2015/2343(INI))
(stanovisko: BUDG)

výbory: AFET, DEVE

- Riešenie utečeneckej krízy v Európe: úloha vonkajšej činnosti EÚ (2015/2342(INI))
(stanovisko: LIBE)

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

výbor AFCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 14.1.2016)

- Elektronická demokracia v Európskej únii: potenciál a výzvy (2016/2008(INI))
(stanovisko: CULT, ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor CONT (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 16.12.2015)

- Rozpočtová kontrola financovania MVO z rozpočtu EÚ (2015/2345(INI))
(stanovisko: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG) (článok 54 rokovacieho poriadku)


výbory BUDG (článok 54 rokovacieho poriadku), ECON (článok 54 rokovacieho poriadku)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 16.12.2015)

- Rozpočtová kapacita pre eurozónu – dôsledky pre rozpočet EÚ, komplementaritu a parlamentnú kontrolu (2015/2344(INI))
(stanovisko: EMPL, CONT, AFCO) (článok 54 rokovacieho poriadku)

výbor DEVE (článok 54 rokovacieho poriadku)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 16.12.2015)

- Trustový fond EÚ pre Afriku: dôsledky pre rozvoj a humanitárnu pomoc (2015/2341(INI))
(stanovisko: BUDG) (článok 54 rokovacieho poriadku)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia