Показалец 
Протокол
PDF 322kWORD 282k
Четвъртък, 21 януари 2016 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Петиции
 4.Повишена заплаха от тероризъм (разискване)
 5.Откриване на преговорите за ССТ с Австралия и Нова Зеландия (разискване)
 6.Доклад за дейността на комисията по петиции през 2014 г. (разискване)
 7.Искане за защита на парламентарен имунитет
 8.Време за гласуване
  8.1.Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Косово *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.2.Назначаване на членове на анкетната комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор (гласуване)
  8.3.Споразумения за асоцииране / задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна (гласуване)
  8.4.Клаузата за обща отбрана (член 42, параграф 7 от ДЕС) (гласуване)
  8.5.Приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. (гласуване)
  8.6.Доклад за дейността на комисията по петиции през 2014 г. (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  12.1.Задържани граждани на ЕС в Индия, по-специално граждани на Италия, Естония и Обединеното кралство
  12.2.Етиопия
  12.3.Северна Корея
 13.Позиция на Съвета на първо четене
 14.Време за гласуване
  14.1.Задържани граждани на ЕС в Индия, по-специално граждани на Италия, Естония и Обединеното кралство (гласуване)
  14.2.Етиопия (гласуване)
  14.3.Северна Корея (гласуване)
 15.Поправки на вот и намерения за гласуване
 16.Решения относно някои документи
 17.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 18.График на следващите заседания
 19.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Назначаване на членове на анкетната комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор
 Анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 8.30 ч.


2. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за Директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на срока на действие на задължението за прилагане на минимална стандартна данъчна ставка (COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI

- Проект на pешение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за стратегическо сътрудничество между Федеративна република Бразилия и Европол (13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на договорите за онлайн продажби и други продажби на стоки от разстояние (COM(2015)0635 - C8-0391/2015 - 2015/0288(COD))
В съответствие с член 137(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
В съответствие с член 137(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с член 307 от Договора председателят ще се консултира с Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

CULT, JURI, LIBE

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))
В съответствие с член 137(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

CULT, ITRE, JURI, LIBE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция по морска безопасност (COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD))
В съответствие с член 137(1) и член 138(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

ENVI, BUDG, ITRE, LIBE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството (текст от значение за ЕИП) (COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD))
В съответствие с член 137(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

BUDG, LIBE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО)№ 562/2006 по отношение на засилването на проверките в съответните бази данни на външните граници (COM(2015)0670 - C8-0407/2015 - 2015/0307(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

DEVE, AFET, JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2007/2004, Регламент (ЕО) №8 63/2007 и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (COM(2015)0671 - C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

В съответствие с член 304 от Договора председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с член 307 от Договора председателят ще се консултира с Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET, PECH, BUDG, TRAN

2) от членове на Парламента

2.1) предложение за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно минималните условия в населено място за настаняване на търсещите убежище (B8-1341/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно борбата срещу ислямския тероризъм (B8-1342/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно бизнеса, свързан с мигрантите: дейност, генерираща приходи от 3 милиарда евро за престъпността и международния тероризъм (B8-1343/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно предоставянето на статут на пазарна икономика на Китай (B8-1344/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно контрола на виртуалните валути, като bitcoin („биткойн“) (B8-1366/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно употребата на графен в медицината за производството на рентгенови лъчи (B8-1367/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно разпространението на развлекателни програми с цел борба срещу самотата сред възрастните хора (B8-1368/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Franz Obermayr. Предложение за резолюция относно защитата на гражданите на ЕС от повишена резистентност към антибиотици в резултат на употребата на генетично модифицирани фуражи (B8-1369/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI

- Franz Obermayr. Предложение за резолюция относно защитата на гражданите на ЕС от повишен риск за здравето, причинен от изоглюкоза (B8-1370/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно смъртните случаи на работното място (B8-1371/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно забрана на стопанството с хиляда телета в Крьоз (B8-1372/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно пенсиите и бедността (B8-1373/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно безмитния внос на олио от Тунис (B8-1375/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно инфекцията с вируса на ХИВ в Европа (B8-1376/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно данъчните постановления и люксембургското председателство на Съвета по икономически и финансови въпроси: една неуместна комбинация (B8-1377/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно споразумението между ЕС и Турция за управлението на бежанците: тотална капитулация на Европа (B8-1378/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

LIBE

- Angel Dzhambazki. Предложение за резолюция относно споразумението ЕС – Турция, сключено на 29 ноември 2015 г (B8-1379/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно засилването на мерките за сигурност и превенция на европейските летища (B8-1380/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

TRAN

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно замърсяването като причина за смъртни случаи (B8-1381/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно биологичното земеделие (B8-1382/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно развитието на геномиката (B8-1383/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ENVI

- Angel Dzhambazki. Предложение за резолюци относно терористичната заплаха в Европейския съюз (B8-1384/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно достъпа до университетско образование в Италия и Европа (B8-1385/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно начините за противодействие на престъпленията на „Ислямска държава“ срещу язидското население (B8-1386/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно уврежданията (B8-1387/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно профилактиката на сърдечносъдовите заболявания (B8-1388/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно инициативите за ограничаването на преработването в депата за отпадъци на предмети, годни за употреба (B8-1389/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно болестта на Паркинсон (B8-1390/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно военната окупация на Кипър от Турция (B8-1391/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща:

AFET

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно критериите за предоставяне на средствата на Съюза за неправителствените организации (B8-1392/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

DEVE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно историческото и културното наследство в периферните райони на ЕС (B8-1393/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно премахването на робството (B8-1423/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

2.2) предложениe за препоръка (член 134 от Правилника за дейността)

- Andrey Kovatchev. Предложение за препоръка до Съвета относно Седемдесет и първата сесия на Общото събрание на ООН (B8-1374/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET


3. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 215, параграф 6 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

20 януари 2016 г.

* (№ 1243/2015); * (№ 1244/2015); * (№ 1245/2015); * (№ 1246/2015); * (№ 1247/2015); * (№ 1248/2015); * (№ 1249/2015); * (№ 1250/2015); * (№ 1251/2015); * (№ 1252/2015); * (№ 1253/2015); * (№ 1254/2015); * (№ 1255/2015); * (№ 1256/2015); * (№ 1257/2015); * (№ 1258/2015); * (№ 1259/2015); * (№ 1260/2015); * (№ 1261/2015); * (№ 1262/2015); Flavio Miccono (№ 1263/2015); * (№ 1264/2015); * (№ 1265/2015); * (№ 1266/2015); * (№ 1267/2015); * (№ 1268/2015); * (№ 1269/2015); * (№ 1270/2015); * (№ 1271/2015); * (№ 1272/2015); * (№ 1273/2015); * (№ 1274/2015); Jens Genzer (№ 1275/2015); Leszek Stępień (№ 1276/2015); * (№ 1277/2015); * (№ 1278/2015); * (№ 1279/2015); * (№ 1280/2015); * (№ 1281/2015); * (№ 1282/2015); Vasil Kadrinov (№ 1283/2015); * (№ 1284/2015); * (№ 1285/2015); Domenico Peveri (№ 1286/2015); * (№ 1287/2015); * (№ 1288/2015); * (№ 1289/2015); * (№ 1290/2015); * (№ 1291/2015); Jørgen Thorball (№ 1292/2015); * (№ 1293/2015); * (№ 1294/2015); Ioachim-Savian Popovici (№ 1295/2015); Murielle van Boxem of Drax-Hilton (№ 1296/2015); * (№ 1297/2015); * (№ 1298/2015); * (№ 1299/2015); * (№ 1300/2015); Stefano Armanasco (№ 1301/2015); Orazio Cantile (№ 1302/2015); Orazio Cantile (№ 1303/2015); Orazio Cantile (№ 1304/2015); * (№ 1305/2015); * (№ 1306/2015); * (№ 1307/2015); * (№ 1308/2015); * (№ 1309/2015); * (№ 1310/2015); * (№ 1311/2015); Eustachio Festa (№ 1312/2015); * (№ 1313/2015); Jens Genzer (№ 1314/2015); * (№ 1315/2015); * (№ 1316/2015); * (№ 1317/2015); * (№ 1318/2015); * (№ 1319/2015); * (№ 1320/2015); Daniel Braun (№ 1321/2015); * (№ 1322/2015); Mariano Chiusano (№ 1323/2015); Dimitrios Tsamaris (№ 1324/2015); * (№ 1325/2015); * (№ 1326/2015); * (№ 1327/2015); Renato Amoroso (№ 1328/2015); * (№ 1329/2015); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (№ 1330/2015); * (№ 1331/2015); * (№ 1332/2015); John Allen (№ 1333/2015); Łukasz Murawa (№ 1334/2015); José Lozano Gallego (№ 1335/2015); * (№ 1336/2015); * (№ 1337/2015); * (№ 1338/2015); Manuela Maria (№ 1339/2015); * (№ 1340/2015); * (№ 1341/2015); * (№ 1342/2015); Rohullah Shams (№ 1343/2015); * (№ 1344/2015); * (№ 1345/2015); * (№ 1346/2015); * (№ 1347/2015); Pedro Pozas Terrados (№ 1348/2015); Anxo Manuel Fernández Saborido (№ 1349/2015); * (№ 1350/2015); * (№ 1351/2015); Flavio Miccono (№ 1352/2015); * (№ 1353/2015); * (№ 1354/2015); * (№ 1355/2015); * (№ 1356/2015); * (№ 1357/2015); * (№ 1358/2015); * (№ 1359/2015); * (№ 1360/2015); * (№ 1361/2015); Michael Uhlig (№ 1362/2015); Michael Uhlig (№ 1363/2015); Michael Uhlig (№ 1364/2015); * (№ 1365/2015); Jan-Erik Hansen (№ 1366/2015); Jan-Erik Hansen (№ 1367/2015); Jan-Erik Hansen (№ 1368/2015); José Manuel Martín Álvarez (№ 1369/2015); Jose Manuel Martin Alvarez (№ 1370/2015); Octavio Viana (№ 1371/2015); Oscar Bolívar Amo (№ 1372/2015); * (№ 1373/2015); Oronzo Danese (№ 1374/2015); Nicodim Eugen Lupea (№ 1375/2015); Vincenzo Colantuoni Romagnoli (№ 1376/2015); * (№ 1377/2015); * (№ 1378/2015); * (№ 1379/2015).

(*) Име с поверителен характер

Председателят съобщи, че на 20 януари 2016 г. е отправил към компетентната комисия, в съответствие с разпоредбите на член 215, параграф 13 от Правилника за дейността, петициите, получени в Европейския парламент, изпратени от физически или юридически лица, които не са граждани на Европейския съюз и които не пребивават или нямат седалище в държава членка.


4. Повишена заплаха от тероризъм (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Повишена заплаха от тероризъм (2016/2519(RSP))

Bert Koenders (действащ председател на Съвета) и Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, Birgit Sippel, от името на групата S&D, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Petr Ježek, от името на групата ALDE, Inês Cristina Zuber, от името на групата GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, Steven Woolfe, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Vicky Maeijer, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Massimiliano Salini, Tanja Fajon, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Tania González Peñas, Judith Sargentini, Laura Ferrara, Gianluca Buonanno, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Ivan Jakovčić и Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Konstantinos Papadakis, Monika Hohlmeier, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Ангел Джамбазки и Zdzisław Krasnodębski, и Péter Niedermüller.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказаха се: Marek Jurek, за да зададе въпрос „синя карта“ на Péter Niedermüller, който отговори, James Nicholson, Marielle de Sarnez, Cornelia Ernst, Diane James, Stanislav Polčák, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Zdzisław Krasnodębski, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hilde Vautmans, която се изказа относно отговора, даден от Zdzisław Krasnodębski, Ana Gomes, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marita Ulvskog, Ulrike Trebesius, Josef Weidenholzer, Juan Fernando López Aguilar и Andrejs Mamikins.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Ruža Tomašić и José Inácio Faria.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Bert Koenders.

Разискването приключи.


5. Откриване на преговорите за ССТ с Австралия и Нова Зеландия (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000154/2015), зададен от Bernd Lange и Daniel Caspary, от името на комисията INTA, към Комисията: Започване на преговори за ССТ с Австралия и Нова Зеландия (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Bernd Lange разви въпроса.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Neven Mimica (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Daniel Caspary, от името на групата PPE, Karoline Graswander-Hainz, от името на групата S&D, Emma McClarkin, от името на групата ECR, Hannu Takkula, от името на групата ALDE, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Maria Heubuch, от името на групата Verts/ALE, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, Christofer Fjellner, David Martin, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jude Kirton-Darling, Jan Zahradil, Younous Omarjee, Luigi Morgano, Jacqueline Foster и Emmanuel Maurel.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Ruža Tomašić и Richard Ashworth.

Изказа се Neven Mimica.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.


6. Доклад за дейността на комисията по петиции през 2014 г. (разискване)

Годишен доклад относно дейността на комисията по петиции през 2014 г. [2014/2218(INI)] - Комисия по петиции. Докладчик: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg представи доклада.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се: Heinz K. Becker, от името на групата PPE, Soledad Cabezón Ruiz, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, Marina Albiol Guzmán, от името на групата GUE/NGL, Julia Reda, от името на групата Verts/ALE, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Sylvie Goddyn, от името на групата ENF, Krisztina Morvai, независим член на ЕП, Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Cecilia Wikström, Margrete Auken, Tim Aker, Jarosław Wałęsa, Michela Giuffrida, Julia Pitera и Pál Csáky.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness и Ángela Vallina.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.6 от протокола от 21.1.2016 г.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател


7. Искане за защита на парламентарен имунитет

Rosario Crocetta, бивш член на ЕП, представи искане за защита на своя имунитет в рамките на предварително производство в съда на Палермо.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентната комисия, в случая комисията JURI.


8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Косово *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Предложение за Решение на Съвета за сключването от името на Съюза на Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Косово*, от друга страна [10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0017)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


8.2. Назначаване на членове на анкетната комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор (гласуване)

Предложение на Председателския съвет: Назначаване на членове на анкетната комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ

обявено за одобрено (вж. приложение 1 от протокола от 21.1.2016 г).


8.3. Споразумения за асоцииране / задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна (гласуване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Споразумения за асоцииране / задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна (2015/3032(RSP))

Предложения за резолюция B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016, B8-0080/2016 (2015/3032(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0068/2015

(за замяна на B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Мария Габриел, Fernando Ruas, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, Andrea Bocskor, Anna Maria Corazza Bildt и Roberta Metsola, от името на групата PPE;

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward, Boris Zala и Kati Piri, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Zdzisław Krasnodębski, Ангел Джамбазки и Edward Czesak, от името на групата ECR;

—   Petras Auštrevičius, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Илхан Кючюк, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička и Ivo Vajgl, от името на групата ALDE;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Peter Eriksson, Ulrike Lunacek и Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE.

приема се (P8_TA(2016)0018)

(Предложението за резолюция B8-0080/2016 отпада.)

Изказвания

Michael Gahler и Knut Fleckenstein представиха устни изменения съответно на параграфи 26 и 44, които бяха приети.


8.4. Клаузата за обща отбрана (член 42, параграф 7 от ДЕС) (гласуване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Клаузата за обща отбрана (член 42, параграф 7 от ДЕС) (2015/3034(RSP))

Предложения за резолюция B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016 (2015/3034(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0043/2016

(за замяна на B8-0043/2016, B8-0051/2016 и B8-0058/2016):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Андрей Ковачев, Lars Adaktusson, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando Ruas, Daniel Caspary, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Theodoros Zagorakis, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Roberta Metsola, Tokia Saïfi, Francisco José Millán Mon и Ivo Belet, от името на групата PPE;

—   Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Момчил Неков, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward и Boris Zala, от името на групата S&D;

—   Urmas Paet, Неджми Али, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Илхан Кючюк, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans и Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE.

приема се (P8_TA(2016)0019)

(Предложенията за резолюции B8-0045/2016, B8-0057/2016, B8-0059/2016 и B8-0060/2016 отпадат.)


8.5. Приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. (гласуване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. (2015/3035(RSP)

Предложения за резолюция B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016 (2015/3035(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка )

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0050/2016

(за замяна на B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0066/2016):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Мария Габриел, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Theodoros Zagorakis и Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, от името на групата PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi, Doru Claudian Frunzulică, David Martin, Richard Howitt, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Момчил Неков, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi и Julie Ward, от името на групата S&D;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Филиз Хюсменова, Ivan Jakovčić, Илхан Кючюк, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans и Paavo Väyrynen, от името на групата ALDE;

—   Barbara Lochbihler и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao и Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD;

—   Mark Demesmaeker.

приема се (P8_TA(2016)0020)

(Предложенията за резолюции B8-0056/2016 и B8-0065/2016 отпадат.)


8.6. Доклад за дейността на комисията по петиции през 2014 г. (гласуване)

Годишен доклад относно дейността на комисията по петиции през 2014 г. [2014/2218(INI)] - Комисия по петиции. Докладчик: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2016)0021)


9. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Препоръка Ulrike Lunacek - A8-0372/2015
Krisztina Morvai, Nirj Deva, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor и Stanislav Polčák

Споразумения за асоцииране / задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна (2015/3032(RSP)) – RC-B8-0068/2016
Tatjana Ždanoka, Krisztina Morvai, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Gerolf Annemans и Stanislav Polčák

Клаузата за обща отбрана (член 42, параграф 7 от ДЕС) (2015/3034(RSP)) – RC-B8-0043/2016
Krisztina Morvai, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil и Steven Woolfe

Приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. (2015/3035(RSP)) – RC-B8-0050/2016
Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Marek Jurek, Andrejs Mamikins и Michaela Šojdrová

Доклад Lidia Joanna Geringer de Oedenberg - A8-0361/2015
Krisztina Morvai, Xabier Benito Ziluaga, Peter Jahr и Andrejs Mamikins.


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.15 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

11. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


12. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 19.1.2016 г.)


12.1. Задържани граждани на ЕС в Индия, по-специално граждани на Италия, Естония и Обединеното кралство

Предложения за резолюция B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016 и B8-0099/2016 (2016/2522(RSP))

Indrek Tarand, Mario Borghezio, Isabella Adinolfi, Geoffrey Van Orden, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Nirj Deva, Tunne Kelam, Urmas Paet и Pier Antonio Panzeri представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Stanislav Polčák, от името на групата PPE, Marju Lauristin, от името на групата S&D, Nirj Deva, от името на групата ECR, Yana Toom, от името на групата ALDE, и Jonathan Arnott, от името на групата EFDD.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Ivan Jakovčić и Krisztina Morvai, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Nirj Deva и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.1 от протокола от 21.1.2016 г.


12.2. Етиопия

Предложения за резолюция B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016 и B8-0121/2016 (2016/2520(RSP))

Jordi Sebastià, Isabella Adinolfi, Mark Demesmaeker, Jiří Pospíšil, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat и Pier Antonio Panzeri представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Ana Gomes, от името на групата S&D, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, и Andrejs Mamikins.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák и José Inácio Faria.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.2 от протокола от 21.1.2016 г.

Изказа се Krisztina Morvai относно процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) (председателят припомни действащите разпоредби).


12.3. Северна Корея

Предложения за резолюция B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016 и B8-0098/2016 (2016/2521(RSP))

Isabella Adinolfi, Nirj Deva, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Cristian Dan Preda, Helmut Scholz и Pier Antonio Panzeri представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Michaela Šojdrová, от името на групата PPE, и Andi Cristea, от името на групата S&D.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

Изказаха се: Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, Nicolas Bay, от името на групата ENF, и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, António Marinho e Pinto, Jaromír Štětina, Jozo Radoš, Krisztina Morvai и Urmas Paet.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.3 от протокола от 21.1.2016 г.


13. Позиция на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 64, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следната позиция, придружена от мотивите за нейното приемане, както и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (законодателство за здравеопазването на животните) (11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD) – 14903/1/2015 – COM(2015)0638)

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да се произнесе, започва да тече от утре, 22 януари 2016 г.


14. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


14.1. Задържани граждани на ЕС в Индия, по-специално граждани на Италия, Естония и Обединеното кралство (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016 (2016/2522(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0081/2016

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0084/2016

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0085/2016

(за замяна на B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016 ):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Lara Comi, Tunne Kelam, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Андрей Ковачев, Ева Паунова, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Андрей Новаков, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, David McAllister, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Romana Tomc и Inese Vaidere, от името на групата PPE;

—   Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Момчил Неков, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward и Josef Weidenholzer, от името на групата S&D;

—   Geoffrey Van Orden, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ruža Tomašić, Ангел Джамбазки, Jana Žitňanská и Branislav Škripek, от името на групата ECR;

—   Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Илхан Кючюк, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Dita Charanzová, Неджми Али, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Филиз Хюсменова, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake и Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA(2016)0022)


14.2. Етиопия (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016 (2016/2520(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0082/2015

(за замяна на B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016 ):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Мария Габриел, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lara Comi, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Андрей Ковачев, Ева Паунова, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Андрей Новаков, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Luděk Niedermayer, Krzysztof Hetman, David McAllister, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, László Tőkés, Romana Tomc и Inese Vaidere, от името на групата PPE;

—   Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Момчил Неков, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli и Josef Weidenholzer, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Ангел Джамбазки, Jana Žitňanská и Branislav Škripek, от името на групата ECR;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Pavel Telička, Илхан Кючюк, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Dita Charanzová, Неджми Али, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Филиз Хюсменова, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Marietje Schaake и Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli и Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL;

—   Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Indrek Tarand, Davor Škrlec и Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA(2016)0023)


14.3. Северна Корея (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016, B8-0098/2016 (2016/2521(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0083/2015

(за замяна на B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0098/2016 ):

внесени от следните членове на ЕП:

—    Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lara Comi, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Андрей Ковачев, Ева Паунова, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Андрей Новаков, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Kinga Gál, David McAllister, Ivana Maletić, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Romana Tomc и Inese Vaidere, от името на групата PPE;

—    Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Момчил Неков, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato и Damiano Zoffoli, от името на групата S&D;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ангел Джамбазки, Jana Žitňanská, Davor Škrlec и Monica Macovei, от името на групата ECR;

—    Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Pavel Telička, Илхан Кючюк, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Неджми Али, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Филиз Хюсменова, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Marietje Schaake и Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE;

—    Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE;

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo и Marco Zanni, от името на групата EFDD;

—    Helmut Scholz.

приема се (P8_TA(2016)0024)

(Предложението за резолюция B8-0097/2016 отпада.)


15. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


16. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

комисия CONT
(Съгласно решение на Председателския съвет от 16.12.2015 г.)

- Бюджетен контрол върху финансирането на НПО от бюджета на ЕС (2015/2345(INI))
(подпомагаща: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG)

комисия AFCO
(Съгласно решение на Председателския съвет от 14.1.2016 г.)

- Електронната демокрация в Европейския съюз: потенциал и предизвикателства (2016/2008(INI))
(подпомагаща: CULT, ITRE)

комисии AFET, AFCO
(Съгласно решение на Председателския съвет от 16.12.2015 г.)

- Конституционни, правни и институционални последици от общата политика за сигурност и отбрана: възможности, предлагани от Договора от Лисабон (2015/2343(INI))
(подпомагаща: BUDG)

комисии AFET, DEVE
(Съгласно решение на Председателския съвет от 16.12.2015 г.)

- Справяне с кризата, свързана с бежанците, в Европа: роля на външната дейност на ЕС (2015/2342(INI))
(подпомагаща: LIBE)

комисия BUDG
(Съгласно решение на Председателския съвет от 16.12.2015 г.)

- Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 - 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията (2015/2353(INI))
(подпомагаща: AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, TRAN, REGI)

комисии BUDG, ECON
(Съгласно решение на Председателския съвет от 16.12.2015 г.)

- Бюджетен капацитет за еврозоната - последици за бюджета на ЕС, допълняемост и парламентарен контрол (2015/2344(INI))
(подпомагаща: EMPL, CONT, AFCO)

комисия CULT
(Съгласно решение на Председателския съвет от 16.12.2015 г.)

- Оценка на стратегията на ЕС за младежта (2013 - 2015 г.) (2015/2351(INI))
(подпомагаща: EMPL, CONT, REGI)

комисия DEVE
(Съгласно решение на Председателския съвет от 16.12.2015 г.)

- Доверителният фонд на ЕС за Африка: последиците за развитието и хуманитарната помощ (2015/2341(INI))
(подпомагаща: BUDG)

комисия ECON
(Съгласно решение на Председателския съвет от 14.1.2016 г.)

- Виртуални валути (2016/2007(INI))
(подпомагаща: INTA, IMCO)

- Оценка на международните счетоводни стандарти и на дейността на Фондацията за международни стандарти за финансово отчитане (МСФО), Европейската консултативна група за финансова отчетност (ЕКГФО) и Надзорния съвет за отчитане и отразяване на обществения интерес (PIOB) (2016/2006(INI))
(подпомагаща: CONT)

комисия FEMM
(Съгласно решение на Председателския съвет от 14.1.2016 г.)

- Доклад относно прилагането на Директива 2004/113/ЕО на Съвета относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги (2016/2012(INI))
(подпомагаща: EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

комисия IMCO
(Съгласно решение на Председателския съвет от 16.12.2015 г.)

- Стратегията за единния пазар (2015/2354(INI))
(подпомагаща: EMPL)

- Нетарифни бариери в единния пазар (2015/2346(INI))
(подпомагаща: EMPL)

комисия JURI
(Съгласно решение на Председателския съвет от 14.1.2016 г.)

- Прилагането на eвропейската заповед за плащане (2016/2011(INI))
(подпомагаща: LIBE)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 16.12.2015 г.)

- Отговорността, обезщетенията и финансовото обезпечение за свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води (2015/2352(INI))
(подпомагаща: ENVI, ITRE)

комисия LIBE
(Съгласно решение на Председателския съвет от 14.1.2016 г.)

- Положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г. (2016/2009(INI))
(подпомагаща: PETI, AFCO)

комисия TRAN
(Съгласно решение на Председателския съвет от 14.1.2016 г.)

- Доклад относно прилагането на Директивата за пощенските услуги (2016/2010(INI))
(подпомагаща: ITRE, IMCO)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 16.12.2015 г.)

- Оползотворяване на потенциала на фериботите в крайбрежните зони и по вътрешните водни пътища: принос към мултимодалния пътнически транспорт (2015/2350(INI))

- Нови възможности за малките транспортни предприятия, в това число съвместни бизнес модели (2015/2349(INI))
(подпомагаща: EMPL, ITRE)

- Логистика в ЕС и мултимодален транспорт в новите коридори на TEN-T (2015/2348(INI))

- Подобряване на връзките и достъпността на транспортната инфраструктура в Централна и Източна Европа (2015/2347(INI))
(подпомагаща: REGI)

Решение за процедура на съвместни заседания на комисии (член 55 от Правилника за дейността)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 16.12.2015 г.)

комисии AFET, AFCO

- Конституционни, правни и институционални последици от общата политика за сигурност и отбрана: възможности, предлагани от Договора от Лисабон (2015/2343(INI))
(подпомагаща: BUDG)

комисии AFET, DEVE

- Справяне с кризата, свързана с бежанците, в Европа: роля на външната дейност на ЕС (2015/2342(INI))
(подпомагаща: LIBE)

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

комисия AFCO (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 14.01.2016 г.)

- Електронната демокрация в Европейския съюз: потенциал и предизвикателства (2016/2008(INI))
(подпомагаща: CULT, ITRE)

комисия CONT (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 16.12.2015 г.)

- Бюджетен контрол върху финансирането на НПО от бюджета на ЕС (2015/2345(INI))
(подпомагаща: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG)

комисии BUDG (член 54 от Правилника за дейността), ECON (член 54 от Правилника за дейността)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 16.12.2015 г.)

- Бюджетен капацитет за еврозоната - последици за бюджета на ЕС, допълняемост и парламентарен контрол (2015/2344(INI))
(подпомагаща: EMPL, CONT, AFCO (член 54 от Правилника за дейността))

комисия DEVE (член 54 от Правилника за дейността)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 16.12.2015 г.)

- Доверителният фонд на ЕС за Африка: последиците за развитието и хуманитарната помощ (2015/2341(INI))
(подпомагаща: BUDG) (член 54 от Правилника за дейността))


17. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


18. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 1 февруари 2016 г. до 4 февруари 2016 г.


19. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието беше закрито в 16.50 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Chinnici, Cramer, Crowley, Deprez, Dodds Anneliese, Engström, Händel, Koch, Konečná, Liberadzki, Lietz, Lösing, Łybacka, Michels, Mizzi, Paksas, Pietikäinen


Приложение 1 - Назначаване на членове на анкетната комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор

Анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор

(45 членове)

Пълноправни членове

PPE (14)

BELET Ivo

GÁLL-PELCZ Ildikó

GIESEKE Jens

GROSSETÊTE Françoise

KARIŅŠ Krišjānis

MARINESCU Marian-Jean

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

PROUST Franck

SALINI Massimiliano

SCHULZE Sven

ŠTEFANEC Ivan

THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

van de CAMP Wim

ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (12)

ANDROULAKIS Nikos

BLANCO LÓPEZ José

DALLI Miriam

DANCE Seb

ERTUG Ismail

KADENBACH Karin

PAOLUCCI Massimo

REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine

SCHALDEMOSE Christel

SEHNALOVÁ Olga

VAN BREMPT Kathleen

ZORRINHO Carlos

ECR (5)

DALTON Daniel

DEMESMAEKER Mark

HENKEL Hans-Olaf

SERNAGIOTTO Remo

ZŁOTOWSKI Kosma

ALDE (4)

CHARANZOVÁ Dita

FEDERLEY Fredrick

GERBRANDY Gerben-Jan

RIQUET Dominique

GUE/NGL (3)

KONEČNÁ Kateřina

KYLLÖNEN Merja

SYLIKIOTIS Neoklis

Verts/ALE (3)

DELLI Karima

EICKHOUT Bas

HARMS Rebecca

EFDD (2)

EVI Eleonora

HELMER Roger

ENF (2)

JALKH Jean-François

MAYER Georg

Председателският съвет предложи комисията да има до четирима заместник-председатели.

Правна информация - Политика за поверителност